HOME

"FENICIË EN DE DERDE WEG"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I: Wegen in Kanaän

01. De karavaanroutes
02. De wegbereider
03. De herberg
04. In de put zitten
05. Poorten en pleinen der steden
06. De Zeeweg en de Weg van Horus

HOOFDSTUK II: De Grote Slenk

01. Inleiding
02. De Grote Slenk
03. Economische voordelen
04. De Jordaan
05. Symboliek van de Derde Weg
06. Vulkanen
07. Bergen in Kanaän
08. Israël, een bergvolk
09. De waterscheidingsweg
10. Het droge
11. De wolk -en vuurkolom
12. Ptah en het woord
13. De wereldas
14. De wieg van de mens
15. De Tuin der tuinen

HOOFDSTUK III:
Aanlooproutes van de Derde Weg

01. Inleiding
02. Abram in Kanaän
03. Drie heilige plaatsen
04. Noordelijke aansluiting
05. Dwars door de Bekavallei
06. Zuidelijke aansluiting
07. De Weg van Horus

HOOFDSTUK IV:
Verovering van de Derde Weg


01. De grenzen van het Beloofde land
02. Van Dan tot Berseba
03. Van rivier tot rivier
04. De weg naar Hamath
05. Het gebergte van Ararat

HOOFDSTUK V:
Meer symboliek van de Derde Weg


01. Inleiding
02. Goede herders
03. Dwalen en zwerven
04. Langs 's HEREN wegen
05. Het Juiste Midden
06. Het linker en rechter pad
07. Effen paden en kronkelpaden
08. De Rechte Weg
09. Recht en gerechtigheid

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16

FENICIË EN DE DERDE WEG

HOOFDSTUK III: DE AANLOOPROUTES VAN DE DERDE WEG

01. Inleiding

Zoals inmiddels duidelijk, fungeerde de Grote Slenk als Derde Weg of Middenweg omdat hij tussen de Zeeweg (het linker pad) en de Weg van Horus (het rechter pad) lag.
We kunnen ons nu afvragen waar de Derde Weg (dan wel haar symbolische betekenis) precies begon en eindigde, want de bergketen in Kanaän is slechts een klein deel van de Grote Slenk. Ging het alleen om de waterscheidingsweg tussen Jeruzalem en Sichem? Een andere mogelijkheid is, dat het begin -en eindpunt samenviel met de noord -en zuidgrens van het Heilige Land, bijvoorbeeld van Dan tot Berseba (zie afb. 2). Of liep de Weg misschien van de berg Ararat tot aan de berg Sinaï (afbeelding 10)?.
Het lijkt geen toeval, dat de Bijbel zeer summiere informatie levert over de aanlooproutes naar het Beloofde Land, zowel in noordelijke als in zuidelijke richting.

a.
We lezen in de Bijbel dat Abram van Ur naar Kanaän trok. Maar welke route volgde hij? Waar precies sloot hij aan op de Derde Weg, en waar kwam de aartsvader Kanaän binnen? De Bijbel doet er nogal vaag over.
b.
Eenmaal in Kanaän reisde Abram door naar Egypte. Van welke wegen hij toen gebruik maakte, is evenmin helder.
c.
Interessant is natuurlijk de vraag of de route van de Exodus langs de Grote Slenk liep, en waar deze op de Derde Weg aansloot.
d.
De ark van Noach strandde op het gebergte van het land Ararat, maar waar lag dit gebergte?  Was het soms nog onderdeel van de Slenk en het meest noordelijke beginpunt van de Derde Weg?  

In dit hoofdstuk gaan we op onderzoek uit, maar eerst gaan we Abram volgen op zijn tocht door Kanaän.

02. Abram in Kanaän

Het wonen in de bergen bood in vele opzichten praktische voordelen. Men hield er droge voeten in de regentijd als er overstromingen dreigden. Kluizenaars en ingewijden konden er een afgezonderd leven lijden, want de meeste drukte zal zich hebben afgespeeld langs de Zeeweg en de Weg van Horus, die geplaveide wegen waren. Regelmatig denderden de strijdwagens langs deze wegen, zodat de bergachtige omgeving een veilig onderkomen bracht in tijden van oorlog. Men dook er onder in spelonken die als schuilplaatsen werden ingericht. En tot slot was de omgeving vanaf grote hoogte te observeren. Zelfs als een van de vulkanen op uitbreken stond, en de lava door de valleien stroomde, was het op een andere berg veilig toekijken.

Ri.06:02-       
Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich schuilplaatsen in, die in het gebergte liggen, de holen en burchten.

Gn.19:27-      
Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats, waar hij voor de HERE gestaan had, en uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het gehele land van de Streek, zag hij, en zie, de rook van de aarde steeg op als de rook van een smeltoven.

Gn.19:30-      
En Lot trok op uit Zoar en vestigde zich met zijn beide dochters op het gebergte, want hij durfde niet in Zoar te blijven (...).

Gezien alle voordelen die het wonen in de bergen bood, is het geen wonder dat er op Grote Slenk nederzettingen verschenen, die als kralen één lange ketting vormden: de Derde Weg. Israëls meest bekende plaatsen, zoals Sichem, Bethel en Ai, Jeruzalem, Hebron en Berseba treffen we aan op de bergrug langs de westoever van de Jordaan.
Abram was de eerste die het bergpad uitstippelde. Eenmaal in Kanaän, wordt Sichem als eerste stad vermeld die hij aandeed (zie afbeelding 8).

Gn.12:05-       
(...) en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint Moré; en de Kanaänieten waren toen in het land.

Van Sichem trok de aartsvader naar Bethel en Ai .

Gn.12:08-       
Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel en hij spande zijn tent, met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten (...).

Afgezien van Sichem, Bethel en Ai bezocht Abram de plaatsen Mamre,  Hebron, en Jeruzalem (Salem). Ook Dan wordt vermeld.

Gn.13:18-       
Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, bij Hebron,(...).

Gn.14:15-       
(...), en achtervolgde hen tot Dan toe.(...) en achtervolgden hen tot Hoba toe, dat ten noorden van
Damascus ligt.

De plaats Hoba is onbekend. Misschien betrof het Zoba in de Bekavallei.

Ga verder met hoofdstuk III, paragraaf 02 »