HOME

"FENICIË EN DE DERDE WEG"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I: Wegen in Kanaän

01. De karavaanroutes
02. De wegbereider
03. De herberg
04. In de put zitten
05. Poorten en pleinen der steden
06. De Zeeweg en de Weg van Horus

HOOFDSTUK II: De Grote Slenk

01. Inleiding
02. De Grote Slenk
03. Economische voordelen
04. De Jordaan
05. Symboliek van de Derde Weg
06. Vulkanen
07. Bergen in Kanaän
08. Israël, een bergvolk
09. De waterscheidingsweg
10. Het droge
11. De wolk -en vuurkolom
12. Ptah en het woord
13. De wereldas
14. De wieg van de mens
15. De Tuin der tuinen

HOOFDSTUK III:
Aanlooproutes van de Derde Weg

01. Inleiding
02. Abram in Kanaän
03. Drie heilige plaatsen
04. Noordelijke aansluiting
05. Dwars door de Bekavallei
06. Zuidelijke aansluiting
07. De Weg van Horus

HOOFDSTUK IV:
Verovering van de Derde Weg


01. De grenzen van het Beloofde land
02. Van Dan tot Berseba
03. Van rivier tot rivier
04. De weg naar Hamath
05. Het gebergte van Ararat

HOOFDSTUK V:
Meer symboliek van de Derde Weg


01. Inleiding
02. Goede herders
03. Dwalen en zwerven
04. Langs 's HEREN wegen
05. Het Juiste Midden
06. Het linker en rechter pad
07. Effen paden en kronkelpaden
08. De Rechte Weg
09. Recht en gerechtigheid

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16

FENICIË EN DE DERDE WEG

HOOFDSTUK IV: VEROVERING VAN DE DERDE WEG


01. De grenzen van het Beloofde Land

Een andere methode om het begin -en eindpunt van de Derde Weg te achterhalen, is door de grenzen van Israëls grondgebied in kaart te brengen. Als de Derde Weg tot het machtsgebied van Israël behoorde, zal de lengte ervan bepaald zijn door de noord -en zuidgrens van Israël. Een reconstructie van Israëls grenzen is helaas niet eenvoudig, omdat de Bijbel nogal vaag is over de veroveringen van de Israëlieten. Stamhoofden en koningen van de Kanaänitische stadstaatjes hadden heel wat redenen om tot een offensief overgaan, zodat territoriale grenzen om de haverklap veranderden. Vaak té snel om bij te houden, en dit gold evenzo voor de steden en stamgebieden van Israël. Bovendien hebben deskundigen het merendeel van Israëls grenssteden nog niet weten te identificeren. De geografische kaartjes die het oude Israël tonen, zijn dus bij benadering juist en geven hooguit een momentopname weer.
De gegevens in deze publicatie lijken aan te tonen, dat het Israël voornamelijk te doen was om de verovering, de uitbreiding en de bewaring van de Derde Weg, het smalle bergpad dat over de westelijke bergketen van de Grote Slenk liep. Zo bericht Gn.18:19 dat Abrahams zonen de weg des HEREN moesten bewaren, wat inhoudt dat dit Pad al door Abraham was ingenomen.

Gn.18:19-      
(…), want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des HEREN zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HERE aan Abraham vervulle wat Hij over hem gesproken heeft.

De reis die Abraham van Haran naar Egypte maakte, komt dus neer op één lange veroveringstocht van de Derde Weg. De symboliek aangaande deze Weg houdt tevens in, dat zij betreden werd door de meest verheven figuren uit de geschiedenis van Israël: Abraham, Mozes, enkele van haar koningen, en later natuurlijk ook Jezus. We moeten deze prominente figuren scheiden van het overgrote deel der Israëlieten die nog niet zo ver geëvolueerd waren, en zich in twaalf stammen rond de Derde Weg hadden geschaard; misschien als bufferzone. De opstelling doet denken aan de afbeelding op een sarcofaag uit de Laat-Egyptische periode (zie afbeelding 15). We zien hierop de overledene met het middenkanaal te midden van  de sterrenhemel, met daar omheen de twaalf tekens van de dierenriem. Volgens hetzelfde principe kunnen de twaalf stammen van Israël de twaalf tekens van de dierenriem vertegenwoordigen, die zich rond de Derde Weg hadden geschaard.

02. Van Dan tot Berseba

In het algemeen nemen bijbelkenners aan, dat Israëls grenzen van Dan tot Berseba reikten. Aangezien het hier om twee bekende steden handelt, is deze situatie het meest eenvoudig na te trekken. We zagen Abram al vanuit Haran over de Derde Weg naar Egypte reizen. Enige tijd later zat Abram de koningen uit het Oosten op de hielen, en zien we hem een succesvolle poging doen om de Weg richting Dan (opnieuw) te annexeren.

Gn.14:15-       
(...), en achtervolgde hen tot Dan toe.(...) en achtervolgden hen tot Hoba toe, dat ten noorden van
Damascus ligt.

Gn.21:33-       
En (Abraham) plantte te Berseba een tamarisk (...).

In de boeken van Samuël reiken de grenzen eveneens van Dan tot Berseba.

2Sm.24:02-
Ga, tel Israël en Juda. Toen zeide de koning tot de legeroverste Joab, die bij hem was: Doorkruis alle stammen van Israël van Dan af tot Berseba; telt het volk,(...).

2Sm.24:06-           
Daarna kwamen zij naar Gilead en naar het land Tachtim Hodsi. Verder kwamen zij naar
Dan-Jaän en naar de omgeving van Sidon. Daarna kwamen zij aan de vesting Tyrus en alle steden der Hevieten en der Kanaänieten; en zij kwamen tenslotte uit in het zuiden van Juda, te Berseba.

De stadstaat Dan lag aan de voet van de berg Hermon. De Fenicische stadstaten Sidon en Tyrus bevonden zich aan de kust ter hoogte van Dan. Het onbekende Tachtim-Hodsi zou een corrupte tekst zijn, en verwijzen naar het land aan de voet van de Hermon of naar het land der Hethieten.
De zuidelijke grens van Israël lag bij Berseba.
Het traject tussen Dan en Berseba komt ongeveer overeen met de lengte van de Jordaanvallei, inclusief de Dode Zee. Bij deze lezing vielen de Libanon en een groot deel van het Zuiderland (de Negebwoestijn) buiten het grondgebied van Israël.

Langs de Derde Weg tussen Dan tot Berseba treffen we Israëls meest bekende plaatsen aan. Van noord naar zuid betreffen het onder andere: Dan, Hazor, Kapernaüm, Nazareth, Megiddo, Taänach, Jenin, Dothan, Samaria, Sichem, Silo, Bethel en Ai, Mizpa, Jeruzalem, Jericho, Bethlehem, Hebron, Horma en Berseba.

Jakob zou het Pad in noordelijke richting verlengen tot Haran.

Gn.28:10- 
Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran.

 

Ga naar hoofdstuk IV, paragraaf 03 »