HOME

"FENICIË EN DE DERDE WEG"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I: Wegen in Kanaän

01. De karavaanroutes
02. De wegbereider
03. De herberg
04. In de put zitten
05. Poorten en pleinen der steden
06. De Zeeweg en de Weg van Horus

HOOFDSTUK II: De Grote Slenk

01. Inleiding
02. De Grote Slenk
03. Economische voordelen
04. De Jordaan
05. Symboliek van de Derde Weg
06. Vulkanen
07. Bergen in Kanaän
08. Israël, een bergvolk
09. De waterscheidingsweg
10. Het droge
11. De wolk -en vuurkolom
12. Ptah en het woord
13. De wereldas
14. De wieg van de mens
15. De Tuin der tuinen

HOOFDSTUK III:
Aanlooproutes van de Derde Weg

01. Inleiding
02. Abram in Kanaän
03. Drie heilige plaatsen
04. Noordelijke aansluiting
05. Dwars door de Bekavallei
06. Zuidelijke aansluiting
07. De Weg van Horus

HOOFDSTUK IV:
Verovering van de Derde Weg


01. De grenzen van het Beloofde land
02. Van Dan tot Berseba
03. Van rivier tot rivier
04. De weg naar Hamath
05. Het gebergte van Ararat

HOOFDSTUK V:
Meer symboliek van de Derde Weg


01. Inleiding
02. Goede herders
03. Dwalen en zwerven
04. Langs 's HEREN wegen
05. Het Juiste Midden
06. Het linker en rechter pad
07. Effen paden en kronkelpaden
08. De Rechte Weg
09. Recht en gerechtigheid

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16

FENICIË EN DE DERDE WEG

04. Langs 's HEREN wegen

De Fenicische handel bracht met zich mee, dat men heel wat afreisde in het oude Kanaän. Aldus waren ook de Israëlieten voortdurend op pad.

Gn.29:01-                   
En Jakob begaf zich op weg en ging naar het land der stammen van het Oosten.

Ex.15:22-                   
Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur;
drie
dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden.

Zelfs ten tijde van het Nieuwe Testament waren mensen gelijk Paulus altijd onderweg.

2Cor.11:26-   
(...) telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers,(...).

Letterlijk opgevat betekende het reizen en gaan over de wegen, niet veel anders dan op handelsmissie gaan, maar in overdrachtelijke zin zagen alle godsdiensten het reizen langs wegen als een levensdoel.
Gaan, maar ook wandelen hadden betrekking op iemands levenswandel en hield in: een manier van leven Een goede of verkeerde weg bewandelen wil zeggen: een goed of verkeerd leven leiden. En zo hebben ook simpele afscheidswoorden als behouden vaart, een goede reis, of ga heen in vrede in wezen een diepere betekenis. Het is dus niet zonder reden, dat de aartsvaders -en eigenlijk heel Israël- voortdurend op pad waren. Hun levenswandel werd in scène gezet met de bedoeling een symbolisch omschreven boodschap uit te dragen.

05. Het Juiste Midden

Pr.07:15-        
Allerlei heb ik gezien in mijn ijdele dagen: er is een rechtvaardige, die ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat en er is een goddeloze, die ondanks zijn boosheid een lang leven heeft. Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs; waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen? Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas; waarom zoudt gij sterven vóór uw tijd? Het is goed, dat gij aan het ene vasthoudt en ook van het andere uw hand niet aftrekt, want hij, die God vreest, ontkomt aan dit alles.

Pr.07:15 beschrijft de Derde Weg als de gulden Middenweg, een toestand van evenwicht, waar de mens zich naar had te voegen. Het punt van evenwicht ligt precies tussen tegengestelden (het linker en het rechter pad; de Zeeweg en de Weg van Horus, yin en yang, zon en maan). Alles waar te voor staat is dus uit balans.

Spr.25:17-      
Zet uw voet niet te dikwijls in het huis van uw naaste, opdat hij niet genoeg van u krijge en u hate.

Spr.25:16-      
Hebt gij honig gevonden, eet zoveel als u voldoende is, opdat gij er niet te veel van krijgt en het
uitspuwt.

Allerlei tegenstellingen werden gebruikt om de dualiteit uit te beelden: het linker of rechter pad, leven en dood, hemel en aarde, enzovoort. Zie voor meer informatie de publicatie over dualiteit.

Nm.16:48-      
Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op.

Ez.08:03-        
(...) Toen hief de Geest mij op tussen aarde en hemel (...).

In het mystieke middelpunt bereikt de mens de HERE.

Jo.02:27-        
Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, de HERE, uw God ben, en niemand anders;(...).

Het midden van Israël doelt hier op de Derde Weg die door het Heilige Land liep.

Jr.14:09-        
(...) Gij zijt toch in ons midden, HERE, uw naam is over ons uitgeroepen, laat ons niet aan ons lot
over!

Zch.02:10-      
(...) want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des HEREN, en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de HERE en zij zullen mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen.

Sf.03:17-         
De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost.

De titel HERE (met hoofdletters geschreven) is een alternatief voor de naam JHWH, die niet mocht worden uitgesproken. JHWH betekent de Zijnde, of de alomtegenwoordig Zijnde. Met andere woorden: de Weg des HEREN is een Zijnsweg of Levensweg. Wie zich op de Derde Weg of Weg des HEREN bevindt, is zelf een Zijnde. En door te Zijn ontstaat er contact met de HERE, die eveneens Is.

Ga naar hoofdstuk V, paragraaf 06 »