HOME

"FENICIË EN DE DERDE WEG"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I: Wegen in Kanaän

01. De karavaanroutes
02. De wegbereider
03. De herberg
04. In de put zitten
05. Poorten en pleinen der steden
06. De Zeeweg en de Weg van Horus

HOOFDSTUK II: De Grote Slenk

01. Inleiding
02. De Grote Slenk
03. Economische voordelen
04. De Jordaan
05. Symboliek van de Derde Weg
06. Vulkanen
07. Bergen in Kanaän
08. Israël, een bergvolk
09. De waterscheidingsweg
10. Het droge
11. De wolk -en vuurkolom
12. Ptah en het woord
13. De wereldas
14. De wieg van de mens
15. De Tuin der tuinen

HOOFDSTUK III:
Aanlooproutes van de Derde Weg

01. Inleiding
02. Abram in Kanaän
03. Drie heilige plaatsen
04. Noordelijke aansluiting
05. Dwars door de Bekavallei
06. Zuidelijke aansluiting
07. De Weg van Horus

HOOFDSTUK IV:
Verovering van de Derde Weg


01. De grenzen van het Beloofde land
02. Van Dan tot Berseba
03. Van rivier tot rivier
04. De weg naar Hamath
05. Het gebergte van Ararat

HOOFDSTUK V:
Meer symboliek van de Derde Weg


01. Inleiding
02. Goede herders
03. Dwalen en zwerven
04. Langs 's HEREN wegen
05. Het Juiste Midden
06. Het linker en rechter pad
07. Effen paden en kronkelpaden
08. De Rechte Weg
09. Recht en gerechtigheid

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16

FENICIË EN DE DERDE WEG
06. Het linker en rechter pad

Het afwijken van de Rechte Weg betrof een afwijken naar links of naar rechts.
Naar links uitgeweken, kwam de reiziger op de Zeeweg en naar rechts kwam men op de Weg van Horus.

Ex.32:08-       
Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; (...).

Jz.01:07-        
Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

Kennelijk bood het wandelen langs de Rechte Weg voordelen.

Jz.23:06-        
Weest zeer standvastig in het onderhouden en volbrengen van alles wat geschreven staat in het
wetboek van Mozes, opdat gij daarvan niet afwijkt naar rechts of links, (...).

Spr.04:26-      
Laten uw ogen voorwaarts blikken
en uw oogopslag rechtuit zijn.
Laat uw voet een effen pad inslaan
en laten uw wegen vast zijn.
Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, (...).


Hieronder volgen nog meer fragmenten, die de zelfde beeldspraak benadrukken.

Dt.02:27-        
(...) ik zal uitsluitend de weg blijven volgen, zonder naar links of naar rechts af te buigen.

Dt.17:11-        
(...) gij zult van de uitspraak die zij u aanzeggen, niet afwijken naar rechts of naar links.

Dt.17:20-        
(...) en hij van het gebod niet afwijke naar rechts of naar links, opdat hij lange tijd koning moge
blijven, hijzelf en zijn zonen, te midden van Israël.

2Kr.34:02-     
Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN en wandelde in de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch links.

Js.30:21-        
(...) en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen u oren achter u het woord
horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

Dt.28:13-        
De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die Ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden, en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden, die Ik u heden geef, noch naar rechts noch naar links, door het achterna lopen en dienen van andere goden.

De tegenstellingen hoofd-staart, opgaan-neergaan, rechts-links zijn andere voorbeelden van dualiteit. De Zeeweg was het afdalende pad (richting stof). De Weg van Horus het opstijgende pad (richting geest). Volgens de geheime leer van de drie Wegen moest men eerst het opstijgende pad bewandelen, alvorens men zich kon identificeren met de Derde Weg. Geheel in overeenkomst hiermee zien we de Israëlieten tijdens de exodus eerst de Weg van Horus veroveren alvorens zij het Beloofde Land mochten betreden.
Ondanks bovenstaande waarschuwingen, dwaalde menig reiziger toch van het Rechte Pad af. Ter illustratie volgen enkele voorbeelden, waarbij de mens twijfelt over de Juiste Weg.
Moet hij soms kiezen voor links of toch liever voor rechts?

Gn.13:08-       
Dus zeide Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders. Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af; hetzij naar links, dan ga ik rechts, hetzij naar rechts, dan ga ik links.

Gn.24:49-       
En nu, indien gij liefde en trouw wilt bewijzen aan mijn heer, laat het mij weten; en zo niet, laat het
mij ook weten, opdat ik mij naar rechts of naar links wende.

In hoeverre men kiest voor de zijwegen of voor de Gulden Middenweg, is een kwestie van levenswijze en gedrag. Het heeft te maken met iemands handel en wandel.
In de Oudheid waren alle verschijnselen aangepast aan de wet van analogie. Zo ook bij de bouw van tempels. De twee zuilen voor de tempel stelden de twee tegengestelde krachten voor. Door de ingang ertussen betrad men de tempel.

2Kr.03:17-     
Hij stelde de zuilen vóór de tempel, één aan de rechter en één aan de linkerkant en noemde de rechter Jachin, en de linker Boaz.

Mt.20:21-       
Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen  mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw Koninkrijk.

Het idee, dat er een goede en een kwade weg was, is al zeer oud. Zo bestaat er een oud geschrift onder de titel Leer der twaalf apostelen (Didachè). Het eerste deel van dit geschrift bevat de zogeheten Leer der Twee Wegen, een christelijke levensleer, die de weg van het leven en de weg van de dood uitbeeldt.

Ga verder met hoofdstuk V, paragraaf 06 »