HOME

"FENICIË EN DE DERDE WEG"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I: Wegen in Kanaän

01. De karavaanroutes
02. De wegbereider
03. De herberg
04. In de put zitten
05. Poorten en pleinen der steden
06. De Zeeweg en de Weg van Horus

HOOFDSTUK II: De Grote Slenk

01. Inleiding
02. De Grote Slenk
03. Economische voordelen
04. De Jordaan
05. Symboliek van de Derde Weg
06. Vulkanen
07. Bergen in Kanaän
08. Israël, een bergvolk
09. De waterscheidingsweg
10. Het droge
11. De wolk -en vuurkolom
12. Ptah en het woord
13. De wereldas
14. De wieg van de mens
15. De Tuin der tuinen

HOOFDSTUK III:
Aanlooproutes van de Derde Weg

01. Inleiding
02. Abram in Kanaän
03. Drie heilige plaatsen
04. Noordelijke aansluiting
05. Dwars door de Bekavallei
06. Zuidelijke aansluiting
07. De Weg van Horus

HOOFDSTUK IV:
Verovering van de Derde Weg


01. De grenzen van het Beloofde land
02. Van Dan tot Berseba
03. Van rivier tot rivier
04. De weg naar Hamath
05. Het gebergte van Ararat

HOOFDSTUK V:
Meer symboliek van de Derde Weg


01. Inleiding
02. Goede herders
03. Dwalen en zwerven
04. Langs 's HEREN wegen
05. Het Juiste Midden
06. Het linker en rechter pad
07. Effen paden en kronkelpaden
08. De Rechte Weg
09. Recht en gerechtigheid

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16

FENICIË EN DE DERDE WEG

Een derde weg veronderstelt op zijn minst een eerste en tweede weg, zodat één ding hier alvast helder wordt, namelijk dat zij betrekking hebben op de Zeeweg, de Weg van Horus en de Grote Slenk, waar een derde weg  overheen liep (zie afbeelding 2).

4.
Er bestaat geen betere manier om de diepere betekenis aangaande de Derde Weg te begrijpen, dan ons oor te luister te leggen bij de wijze Meesters uit China. Dat lijkt ver uit de buurt van Kanaän,  maar niet zó ver als we bedenken dat de karavanen al eeuwen voor Christus langs de zijderoutes heen en weer pendelden tussen Kanaän en China. De volgende drie fragmenten getuigen van de import van zijde.

Ez.16:10-        
Ik bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste leder, wond u een fijn linnen hoofddoek om en hulde u in zijde.

Ez.16:13-        
Gij tooidet u met goud en zilver, uw kleding was fijn linnen en zijde en kleurig geborduurd gewaad.

Opb.18:11-     
En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading
koopt, lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; (...).

Behalve zijde werden natuurlijk ook andere zaken uit het Verre Oosten in Kanaän geïntroduceerd. In het bijzonder valt te denken aan het taoïsme van Lao-Tse  (omstreeks 604 - 517 voor Chr. ). Tao betekent: Weg, Pad of Kanaal, zodat er een verband lijkt te bestaan tussen Tao en de Weg of de Derde Weg. Bovendien vormt de Grote Slenk één groot kanaal.
De Tao van Lao-Tse was een leer, die voor die tijd een volkomen andere visie op de wereld opleverde. Wat bedoelde men er precies mee?
Volgens de Wijzen bevindt de mens zich in een dualistische wereld van transformatie. Binnen deze wereld bestaat er een oneindige afwisseling aan vormen, beelden en ervaringen, die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. De mens, die slechts een nietig onderdeeltje van deze versnipperde wereld is, maakt er deel van uit met als doel het herwinnen van het besef van eenheid en het werkelijke Leven, dat een eeuwig leven is.
De dualiteit (zie hiervoor de punblicatie over dualiteit) werd uitgebeeld door twee paden: het linker en het rechter pad. Tao daarentegen, was de Weg die het midden hield tussen links en rechts en naar eenheid leidde. Hier vinden we dus de betekenis van de Derde Weg.

a.
De ene stroming zag het bewustwordingsproces zélf als de Weg of Tao, met dien verstande dat Tao niet het Ene is, maar de Weg die er naar toe leidt (of er van af).
b.
Anderen meenden, dat de Weg een Middenweg is, waar tegenstellingen zich verenigen. Wie er op wandelt, heeft de dualiteit al overwonnen (getranscendeerd) en het Ene of de Eenheid bereikt.

Het taoïsme gaat uit van harmonie, die ontstaat door het heelal en de mensen daarin hun natuurlijke loop en ritme te laten gaan. Doordat de mens zich zijn eigen ritmes oplegt, die afwijken van de kosmische ritmes, raakt het natuurlijke Evenwicht verstoord. Tao houdt het midden tussen goed en kwaad (het rechter en linker pad), want de mensen zijn nooit volkomen slecht, of volkomen goed. Volgens Tao is het dus verkeerd om te trachten het Evenwicht tussen Yin en Yang te veranderen, en op de Middenweg gebeurt dit ook niet. Overigens werd het beginsel van kosmische Evenwicht in Egypte gepersonifieerd door de godin Maät.
Aangezien het aanbidden van afgoden door de HERE was verboden, volstaat de Bijbel met de omschrijving van het principe; onder andere in het boek Prediker.

Pr.07:15-        
Het juiste midden:
Allerlei heb ik gezien in mijn ijdele dagen: er is een rechtvaardige, die ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat en er is een goddeloze, die ondanks zijn boosheid een lang leven heeft. Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs; waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen? Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas; waarom zoudt gij sterven vóór uw tijd? Het is goed, dat gij aan het ene vasthoudt en ook van het andere uw hand niet aftrekt, want hij, die God vreest, ontkomt aan dit alles.

De rechtvaardige bewandelt het Rechte Pad. De mens, die slechts een klein onderdeel is van deze macrokosmische Orde, had zich te voegen naar het kosmische Evenwicht.
De theorie inzake de Derde Weg blijkt dus niet zomaar een of ander onsamenhangend concept, maar was gebaseerd op principes, die we bij alle oude culturen tegenkomen, alleen worden zij op andere manieren uitgebeeld.
Kortom, men identificeerde zich met Kanaän omdat het spirituele beginsel van de Drie Wegen zich er overduidelijk presenteerde door middel van de Zeeweg, de Horusweg en de Grote Slenk. En per slot van rekening zal dit voor de Hebreeën en Israëlieten de ultieme reden zijn geweest om in Kanaän te gaan wonen.

In de volgende hoofdstukken gaan we bekijken, of er in de Bijbel aanwijzingen bestaan die bij bovenstaande theorie aansluiten. Om te beginnen werd in hoofdstuk I informatie verzameld over de zo belangrijke karavaanroutes.

Ga naar hoofdstuk I »