HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Jozef
02. Amenhotep, zoon van Hapoe
03. Sprookje van de twee broers
04. Echnaton en Israëls godsdienst

05. Zonnecultus in de Bijbel

HOOFDSTUK II
01. Inleiding
02. De Hyksos
03. Ahmose, begin 18e dynastie
04. Hatsjepsoet
05. Thoetmosis III
06. Amenhotep II
07. Thoetmosis IV
08 Amenhotep III
09. Amenhotep IV (Echnaton)
10. Toetanchamon
11. Eje
12. Horemheb
13. Ramses I
14. Seti I
15. Ramses II
16. Merenptah en Israël-stèle
17. Ramses III
18. Wen-Amon
19. Habiroe


HOOFDSTUK III
01. Een welwillende farao
02. Zafnath Paäneach
03. Zeven vette en magere jaren
04. De geboortedag van Farao
05. Drie farao's
06. Een mini-uittocht


HOOFDSTUK IV
01. Inleiding
02. Rameses en Gosen
03. Mozes en de farao's
04. Israël en de slavernij
05. De strijd met farao


HOOFDSTUK V
01. Inleiding
02. Pauze tussen Genesis en Exodus
03. Twee tijdrekeningen
04. Tabel A1 (uitleg)
05. Tabel A2 (uitleg)
06. Het Sed-feest
07. Tabel B1 (uitleg)
08. Tabel B2 (uitleg)
09. 480 jaar na de uittocht


HOOFDSTUK VI
01. Inleiding
02. Mamre
03. Arba en Kirjath-Arba
04. Machpéla of Sichem?
05. Echnaton en de Enakieten
06. Het getal vier
07. Abram, Arba en Mamre
08. Onenigheid
09. De druiventros
10. Arba, voorvader van Echnaton
11. Hebron en farao Chebron
12. De verovering van Hebron
13. Hebron en Zoan

14. 400 jaar Kirjath-Arba

NAWOORD

TABELLEN
Notities bij tabellen
Tabel 1 & 2
Tabel A1
Tabel B1
Tabel A2
Tabel B2

Tabel A3

AFBEELDINGEN
Kaart 1Het mysterie van Jozef & Echnaton

Hoofdstuk II

Na de dood van Ahmose besteeg farao Amenhotep I de troon, die op zijn beurt werd opgevolgd door Thoetmosis I. Onder zijn leiding trokken de strijdkrachten dwars door Syrië naar de Eufraat. Na Thoetmosis I regeerde Thoetmosis II van 1518-1504 voor Chr. Hierna kwam Hatsjepsoet aan het bewind (zie tabel 1).

II.04: Hatsjepsoet

Omdat Thoetmosis III te jong was om het bewind van Thoetmosis II over te nemen, trad Hatsjepsoet op als regentes, die zich als een bekwaam vorstin zou ontplooien. Zij herstelde het handelsverkeer en bedreef een vreedzame politiek. Na ongeveer twee jaar regentschap, had Hatsjepsoet zoveel macht naar zich toegetrokken, dat zij niet meer bereid was afstand te doen van de troon. Zij liet zichzelf kronen tot koning van Opper -en Neder Egypte, zodat Thoetmosis III er geruime tijd niet meer aan te pas kwam. Hatsjepsoet was de eerste vrouwelijke koning van Egypte, die naar verluidt een androgyn gedrag vertoonde. Meerdere malen werd zij afgebeeld met een baard en een mannelijk bovenlichaam. Ook droeg zij wel mannenkleding. Hatsjepsoet werd wisselend aangesproken met hij of zij, omdat er geen officiële benaming voor een vrouwelijke farao bestond. Waarschijnlijk deed Thoetmosis III meerdere pogingen om Hatsjepsoet van de troon te stoten. Op welke manier Hatsjepsoet van het toneel verdween, is helaas niet bekend.

II.05: Thoetmosis III

De officiële regeerperiode van Thoetmosis III bedraagt 54 jaar, waarvan Hatsjepsoet 22 jaar voor haar rekening nam en Thoetmosis de laatste 32 jaar regeerde. Het regentschap van Hatsjepsoet duurde van
± 1504-1482 voor Chr. Vervolgens regeerde Thoetmosis III van ±1482-1450 voor Chr (zie tabel 1).
Waarschijnlijk had Thoetmosis III het regentschap van Hatsjepsoet te baat genomen om zijn militaire vaardigheden te ontwikkelen want toen hij eindelijk toekwam aan een onafhankelijk bewind, ging hij te vuur en te zwaard. De farao leidde maar liefst 17 militaire campagnes en wegens de vele successen staat hij dan ook bekend als de Napoleon van Egypte. Tijdens zijn eerste campagne stormde hij met zijn colonne naar Gaza en vervolgens naar Megiddo. In het 39e jaar van zijn regering vond de 14e campagne plaats, die zich speciaal richtte tegen de Chasoet-stammen. Totaal zou Thoetmosis III meer dan 350 nederzettingen innemen en zou zijn rijk zich van de Eufraat tot diep  in het zuiden van Nubië uitstrekken (het huidige Soedan). Het mag dus best gezegd worden, dat Thoetmosis III het verbond van de HERE in feite meer had gerealiseerd, dan de nakomelingen van Abram. Het is immers nooit aangetoond, dat Israël een dergelijk groot rijk in bezit had.

Gn.15:18-
Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat (…).

II.06: Amenhotep II

De opvolger van Thoetmosis III was Amenhotep II, die voor de zoveelste keer Palestina binnentrok. Op een stèle van Amenhotep II komt een vroege verschijning voor van de zonnegod Aton. Aton is er op te zien met de koninklijke ureüsslang, terwijl zijn stralen in handen eindigen en het anchteken vasthouden. Toen Amenhotep II stierf, zou zijn ziel zijn opgestegen om naar de zonneschijf Aton gaan, die als een god werd vereerd.

II.07: Thoetmosis IV

Onder Thoetmosis IV (1419-1386) groeide de status van de zonneschijf Aton. Zo werd Thoetmosis onder andere Heer genoemd van datgene wat Aton omcirkelt, namelijk Heer van de Twee Landen.

Tot zover is de 18e dynastie een tijdvak waarin de farao's met de regelmaat der klok veldtochten hield door Kanaän en Syrië. Sinds farao Ahmose stond Kanaän onder hegemonie van Egypte. Het is evident, dat deze periode voor de Hebreeërs niet het geschikte moment was om het Beloofde Land te verrassen met een invasie. Uit historisch oogpunt is het dus uitgesloten dat de uittocht uit Egypte en de verovering van Kanaän in deze periode plaatsvonden.
Verder moet worden opgemerkt, dat de hierboven genoemde periode het leven van Abram, IsaƤk en Jakob omvat, aangezien de aartsvaders aanzienlijk ouder werden dan de genoemde farao's (zie tabel 2, kolom f ).

Ga naar hoofdstuk II, paragraaf 08 »