HOME

"KANAÄN EN FENICIË"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I: KANAÄN

01. Voorgeschiedenis Kanaän
02. Kanaän, land van melk en honig
03. De bevolking van Kanaän
04. De Kanaänieten
05. Koningen en stadstaten
06. Interne strijd
07. Kanaän zonder eenheid
08. Kanaänitische goden

HOOFDSTUK II:
HANDEL & WANDEL


01. Gildevorming
02. Het klassensysteem
03. De kooplieden
04. Herinnering aan een handelscultuur
05. Abram in Ur
06. Rijkdom en welvaart
07. Landbouw en veeteelt
08. De purperindustrie
09. De exodus als handelsmissie

HOOFDSTUK III:
FENICIË OMSTREEKS 800 V. CHR.

01. Salomo en koning Hiram
02. Tarsis
03. Tyrus en Sidon
04. Carthago
05. Huizen van ivoor
06. De Libanon alom geprezen
07. Biblos
08. De kuststeden
09. India en China
10. De Hethieten

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6

"KANAÄN EN FENICIË"

VOORWOORD

In deze publicatie gaan we op onderzoek uit naar het land Kanaän, het land dat aan de Israëlieten was beloofd (zie afbeelding 1). Al in het boek Genesis lezen we, dat Abram -  in opdracht van de HERE -  naar Kanaän trok.

Gn.12:01-
De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap, en uit uw vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal, (…) en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.

Enige eeuwen later zouden de Israëlieten onder leiding van Mozes het land in bezit nemen, nadat zij uit Egypte waren gevlucht. Maar wat konden de Israëlieten hier in Kanaän verwachten? Waar kwamen zij terecht? En waarom werd uitgerekend dit land aan Israël beloofd? Een antwoord op deze vragen vinden we op de eerste plaats door de feitelijke achtergronden van Kanaän te achterhalen (voorzover deze althans via archeologisch onderzoek bekend zijn), en deze te vergelijken met gegevens in de Bijbel. Aldus te werk gaande, verkrijgen we een realistisch beeld van het decor waarop een groot deel van Israëls historie zich afspeelde.
In de Antieke Wereld vormde Kanaän het oostelijke handelscentrum van Fenicië, het grote handelsnetwerk dat zich rond 1200 voor Chr. uitstrekte langs de gehele kust van de Middellandse Zee tot en met Tarsis in Spanje. De streek Tarsis (Tartessus) vormde het westelijke handelscentrum. Bij nader inzien, blijkt de Bijbel talloze gegevens te leveren over Fenicë en het westelijke centrum Kanaän, zodat we de ouderwetse en nogal naïeve interpretatie, namelijk dat het Beloofde Land een soort onontgonnen gebied of niemandsland zou zijn waar herders vredig hun schapen konden weiden, maar beter kunnen vergeten.
Maar dit niet alleen, want de gegevens over Fenicië openbaren een belangrijk stuk symboliek in de Bijbel, die alles te maken heeft met de uitgebreide infrastructuur in Kanaän. Wegen waren uiteraard zeer belangrijk voor de handel.
Deze publicatie over "Kanaän en Fenicië" is derhalve als inleiding te beschouwen op de volgende publicatie "Fenicië en de Derde Weg", waarin het wegennet en de bedoelde symboliek ter sprake komt.

Ga naar HOOFDSTUK I »