HOME


INLEIDING

HOOFDSTUK I
01. Rechtvaardigheid
02. De uitverkorenen
03. De nieuwe Mens
04. Van Oude naar Nieuwe Testament
05. Volmaakt in één leven?
06. Twee wegen, één leven

HOOFDSTUK II:
01. De leerschool
02. Karma in de Bijbel
03. Handelen
04. De zonde
05. Groepskarma
06. Vergankelijk, onvergankelijk zaad

HOOFDSTUK III:
01. Reïncarnatie en de ziel
02. De cyclus van de ziel
03. De ziel in de Bijbel
04. Incarnatie en excarnatie
05. Herleven
06. Wederkeren
07. Het dal der macaberen

HOOFDSTUK IV:
Inleiding
01. De zonnegod Ra
02. Chnoem, de pottenbakker
03. Osiris en de morgenster

HOOFDSTUK V:
01. Elia en Johannes de Doper
02. Koning Saul en Paulus
03. Koning Salomo en Prediker
04. Christus
05. Wederkomst van Jezus/Christus
06. Koning David en Jezus

AFBEELDING A

Karma en reïncarnatie in de Bijbel

Op allerlei plaatsen getuigt de Bijbel van een verschil in niveau tussen mensen onderling. Er waren de groten der aarde, er waren ingewijden, anderen hadden zich pas bekeerd, er waren personen die na hun bekering weer waren afgevallen, en er waren doven en blinden die helemaal niet wilden luisteren, enz..

Spr.18:15-           
Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis. Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in tegenwoordigheid der groten.

Js.01:02-                                              
Hoort, hemelen en aarde, neig uw oor, want de Here spreekt: Ik heb kinderen groot gebracht en opgevoed, maar zij zijn Mij afvallig geworden.

Js.44:18-                                              
Zij hebben geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken, zodat zij niet zien, hun harten zodat zij niet begrijpen. Niemand neemt dit ter harte, niemand heeft kennis of inzicht.

Mc.08:17-            
Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet; hebt gij oren en hoort gij niet?

Het feit dat de ene persoon verder op het Pad was gevorderd dan de ander, was in de Oudheid op de eerste plaats een kwestie van lagere en hogere bestaansvormen, van bezielde en onbezielde wezens, van geestelijke en ongeestelijke wezens, hetgeen afhankelijk was van de ervaringen die de ziel in vorige levens had opgedaan. Het opdoen van kennis was daarbij een belangrijke stap in de goede richting.
Eén aardeleven, één klas op school, was onvoldoende om tot besef en inzicht te kunnen komen.
Zo zal men ook zijn kinderen niet naar school sturen om ze vervolgens na de eerste klas er weer vanaf te halen in de veronderstelling dat ze dan alles weten.
In het Oude Testament is het veelal God Zelf die - via de mond van middelaars - als persoonlijk Leermeester optreedt. Ten tijde van het Nieuwe Testament nam Jezus deze functie over om het volk te onderrichten en trokken de apostelen de wijde wereld in om hun boodschap te verkondigen.

Jb.36:22               
Wie is een leermeester als Hij?

1Cor.15:34- 
Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.

1Tim.01:07-
(…) zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen, of waarover zij spreken.

2Pt.03:01-    
Dit is reeds de tweede brief geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden.

Er kwam dus heel wat bij kijken om de mens zijn oude gewoontes af te leren. Daarbij komt nog dat men van een polytheïstische cultuur moest omschakelen naar het geloof in een monotheïstische God. Zeker in een wereld waar nukkige en ontevreden goden de scepter zwaaiden, en ieder moment hun woede konden afreageren met een aardbeving of vulkaanuitbarsting, zal de omschakeling naar zielenbewustzijn (besef) maar mondjesmaat zijn verlopen, en zal bekering in het kader van meerdere levens hebben gestaan.

02. Karma in de Bijbel

Het doel van reïncarnatie is tweeërlei: karma uitwerken en hieruit lering trekken. Het woord karma komt uit het Sanskriet en is afgeleid van een werkwoordsvorm kr, dat handelen, maken, of doen betekent. De samenhang tussen karma en reïncarnatie is cruciaal, want naarmate er in de Bijbel meer uitspraken worden ontdekt die naar karma verwijzen, is er meer kans dat er in de Geschriften ook sprake is van reïncarnatie.
Wat betreft karma zou het volgens de Wijzen om een zeer complexe materie gaan, en om die reden valt een uitgebreide uitleg inzake dit onderwerp buiten het betoog van deze publicatie. Zeer beknopt valt karma te omschrijven als de wetmatigheid: actie is reactie. Een andere populair gezegde is, wie kaatst kan de bal terug verwachten.
In de Heilige Schrift komen zeer veel opmerkingen voor die de essentie van karma weergeven: wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in; zoals een mens handelt, zo zal hij ontvangen; zoals men zaait zal men oogsten, en bijvoorbeeld loon naar werken. Al deze gezegdes, die wij tegenwoordig nog steeds gebruiken, duiden op hetzelfde principe actie is reactie.

Gl.06:07- 
Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Opb.22:11-
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Ps.07:15-
Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd,
is zwanger van onheil en baart leugen.
Hij delft een kuil en graaft die uit,
maar valt zelf in de groeve die hij maakte.
Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd,
en zijn geweld komt neder op zijn schedel.
Ik zal de Here loven naar zijn gerechtigheid.

Ps.07:16-
Hij delft een kuil en graaft die uit. Maar valt zelf in de groeve die hij maakte.


Ga verder met hoofdstuk II, paragraaf 02 »