HOME


INLEIDING

HOOFDSTUK I
01. Rechtvaardigheid
02. De uitverkorenen
03. De nieuwe Mens
04. Van Oude naar Nieuwe Testament
05. Volmaakt in één leven?
06. Twee wegen, één leven

HOOFDSTUK II:
01. De leerschool
02. Karma in de Bijbel
03. Handelen
04. De zonde
05. Groepskarma
06. Vergankelijk, onvergankelijk zaad

HOOFDSTUK III:
01. Reïncarnatie en de ziel
02. De cyclus van de ziel
03. De ziel in de Bijbel
04. Incarnatie en excarnatie
05. Herleven
06. Wederkeren
07. Het dal der macaberen

HOOFDSTUK IV:
Inleiding
01. De zonnegod Ra
02. Chnoem, de pottenbakker
03. Osiris en de morgenster

HOOFDSTUK V:
01. Elia en Johannes de Doper
02. Koning Saul en Paulus
03. Koning Salomo en Prediker
04. Christus
05. Wederkomst van Jezus/Christus
06. Koning David en Jezus

AFBEELDING A

Karma en reïncarnatie in de Bijbel

Karma, ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd, loopt als een rode draad door de Bijbel, en rond het thema is in feite een uitgebreide doctrine opgebouwd. Vele stukjes van de bijbelpuzzel grijpen hier dus in elkaar en vormen één samenhangend boodschap. En per slot van rekening maakt dit helder, dat reïncarnatie onderdeel van deze leer was.

03. Handelen


Zoals gezegd wil karma zoveel zeggen als: daad of handeling. Echter, handelen heeft niet dezelfde strekking als werken en arbeid. Handelen is de manier van doen. Het is de hoogste activiteit, omdat wij door middel van onze daden laten zien, waar we voor staan en wie we zijn. Kortom: daden en handelingen zijn het zichtbare bewijs van de gezindheid van de mens. In het gezegde: de mens is, zoals hij denkt dat hij is schuilt een diepe waarheid, want zoals de mens denkt dat hij is, zo handelt hij. De Bijbel spreekt vaak over de daden van de mens, en brengt ze in verband met karma. Hieronder volgen weer enkele voorbeelden.

Gn.04:06-
En de HERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, (...).

Sinds de eerste zonde spelen karma (en reïncarnatie) een rol in de Geschriften.

Ps.28:04-
Geef hun naar hun handeling
en naar hun schandelijk gedrag
geef hun naar het werk van hun handen,
vergeld hun naar hun doen.

Jb.34:11- 
Veeleer vergeldt Hij de mens naar zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel.

Pr.12:14-
Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad

Js.03:10- 
Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden.

Js.59:18- 
Naar de daden zal Hij vergelden: grimmigheid aan zijn tegenstanders vergelding aan zijn vijanden.

Mt.07:12-
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doet, doet gij hun ook aldus, want dit is de wet en de profeten.

Met de wet is hier de wet van karma bedoeld.

Rm.02:05-           
(...) en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken.

Opb.22:12-                       
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.


04. De zonde

Met deze paragraaf naderen we een precair onderwerp, want wat betekende zonde? Wat is goed karma en wat is slecht karma? Voor de oorspronkelijke betekenis van het Goede moeten we terug naar het begin van de schepping, toen het kennelijk nog simpel lag en er in principe maar Eén Oorzakelijkheid bestond, namelijk kosmische Eenheid, een situatie die in de Bijbel wordt uitgebeeld door de paradijselijke Eenheid.

Mt.19:16- 
En zie: iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede.

1Jh.03:09-                       
Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Bewustzijn van het Ene, ongedeelde Leven is het absolute Goede en alles wat daar tegenin gaat - dualiteit, illusie, begoocheling, leugens, moord en doodslag, diefstal, egoïsme, etc. - verstoort de Eenheid en betekent afdwaling van de Bron. Bij 1Jh.03:09 is in het Latijn sprake van peccostruikelen, fouten maken, hetgeen werd vertaald door zonde.

Om in termen van goed en kwaad te spreken; het is goed om te weten, dat het begrip zonde pas in de 16e eeuw ontstond. De zwaar beladen betekenis van het woord is dus een product van het menselijk brein, een middeleeuwse uitvinding, maar kent geen goddelijke Bron. Ook het begrip zondeval, dat verwijst naar de eerste zonde van Adam en Eva, kwam oorspronkelijk niet in de Bijbel voor.We komen het woord in het Oude Testament tegen als de cursief gedrukte titel van het onderhavige verhaal. Dit soort titels zijn veel later aan de Bijbel toegevoegd en waren bedoeld om de Geschriften ordelijk in te delen.
De term zonde is ontstaan uit de woorden sint-vloet, sünd-flut en sint­vlot, die als eerste lid sin of sun bevatten en respectievelijk verwijzen naar de maan en de zon. Zo stond de Mesopotamische maangod ondermeer bekend onder de naam Sin.

Ga verder met hoofdstuk II, paragraaf 04 »