HOME


INLEIDING

HOOFDSTUK I
01. Rechtvaardigheid
02. De uitverkorenen
03. De nieuwe Mens
04. Van Oude naar Nieuwe Testament
05. Volmaakt in één leven?
06. Twee wegen, één leven

HOOFDSTUK II:
01. De leerschool
02. Karma in de Bijbel
03. Handelen
04. De zonde
05. Groepskarma
06. Vergankelijk, onvergankelijk zaad

HOOFDSTUK III:
01. Reïncarnatie en de ziel
02. De cyclus van de ziel
03. De ziel in de Bijbel
04. Incarnatie en excarnatie
05. Herleven
06. Wederkeren
07. Het dal der macaberen

HOOFDSTUK IV:
Inleiding
01. De zonnegod Ra
02. Chnoem, de pottenbakker
03. Osiris en de morgenster

HOOFDSTUK V:
01. Elia en Johannes de Doper
02. Koning Saul en Paulus
03. Koning Salomo en Prediker
04. Christus
05. Wederkomst van Jezus/Christus
06. Koning David en Jezus

AFBEELDING A

Karma en reïncarnatie in de Bijbel

Nah.01:15-
Uw graf zal Ik bereiden, want gij zijt te licht bevonden.

Het is bekend dat de Bijbel meerdere sferen beschrijft, waartoe de overledenen konden afdalen of opstijgen. Zo werden er bijvoorbeeld drie hemelen onderscheiden.
Het volgende fragment uit Psalmen wordt toegewezen aan David, aan wie het pad des levens bekend werd gemaakt, en bij dit Pad zal men meerdere levens voor ogen hebben gehad.

Ps.16: 10-    
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel
Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen;
Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk
Noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.
Gij maakt mij het pad des levens bekend (…).

De ziel van David hoefde niet af te dalen naar de onderwereld.
De profeet Elia was een unicum, want na zijn dood steeg zijn ziel van de aarde ten hemel op.

2Ko.02:11-
Alzo voer Elia ten hemel.

Afgezien van een enkele uitzondering, was het merendeel der bevolking een minder aangenaam lot beschoren, want de meeste overledenen moesten van de aarde afdalen naar het dodenrijk.

Ps.115:15-   
De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. Niet de doden zullen de HERE loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald.

Js.14:09-
Het dodenrijk beneden is over u in beroering (...).

Nm16:29-     
Zo daalden zij, met al de hunnen levend in het dodenrijk; en de aarde overdekte hen, zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen.

Bij bovenstaande fragmenten ligt de nadruk weer op slechts één helft van de gehele cyclus, namelijk op het traject dat de overledene van de aarde naar het hiernamaals aflegt. Dit in tegenstelling tot 1Sm.02:06, waar het hele traject tot uitdrukking komt.

1Sm.02:06-     
De HERE doodt en doet herleven,
Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.

Ps.22:30 verklaart waarom een ziel in de stof moest neerdalen. Zo’n ziel - die in principe een levende entiteit is - was geestelijk dood.

Ps.22:30-         
(…) voor hem knielen allen die in het stof nederdalen, en  wie zijn ziel niet in leven kan houden.

1.
Het gewone volk - de onbewusten - reïncarneerden in een kringloop tussen de aarde en de onderwereld.
Van de aarde daalden zij af naar het dodenrijk en weer terug naar de aarde.
2.
Verhevenen zoals de engelen en Elia reïncarneerden in een cyclus tussen de aarde en de hemel.
Van de aarde stegen zij op naar de hemel en weer terug, waar de jakobsladder een voorbeeld van was.

Gn.28:20-     
Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder.

Uiteraard was reïncarnatie de reden dat men Elia in een volgend leven op aarde terug verwachtte.

Ml.04:05-
Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote geduchte dag des HEREN komt (...).

Volgens het zelfde principe kunnen we het levenspad van Jezus volgen.

Ef.04:09-                              
Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten?  Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

Bij Jezus kwam het proces tot voltooiing (tot volheid). Jezus had alle cycli doorlopen. Hij leefde op aarde, had in de lagere aardse gewesten vertoefd (de onderwerelden, die onder de aarde lagen) en werd uiteindelijk boven alle hemelen verheven, waarmee het gehele proces werd voltooid en voor Hem ten einde kwam. Het resultaat van deze levensweg was de Vereniging van Christus en met Zijn Vader.
Na Zijn dood werd Hij opnieuw op aarde verwacht, en ook daarbij zal men gedacht hebben aan reïncarnatie.

Hd.01:11-            
Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Opb.22:07-          
En zie, Ik kom spoedig.

Ga naar hoofdstuk III, paragraaf 03 »