HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat

kosmische samenhang

1Cor.04:09-
Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de laagste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen.

Hbr.09:24-
Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf (…).

Rm.12:02-
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen.


06. Horizontale en verticale dualiteit

De Bijbel maakt onderscheid tussen horizontale en verticale dualiteit.
Horizontale dualiteit doet zich voor op het aardse vlak.
Verticale dualiteit vindt plaats tussen “hemel en aarde”, tussen stof en geest.

Lv.10:10-
(…) en het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten -opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein (…).

Heilig en onheilig, rein en onrein betreffen vormen van dualiteit in verticale lijn. In vele opzichten duidt scheiding in de Geschriften op onderscheiding. Eenmaal op het verticale Pad, wordt men afgezonderd van het aardse niveau, dat wil zeggen: men identificeert zich er niet mee.

Lv.20:26-
Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Horizontale en verticale lijn vormen samen een kruis; twee niveaus waarop de dualiteit beheerst moet worden. Bijgevolg hebben we met een dubbele verbreking te maken.

Jr.16:18-
Daarom zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden.

Jr.17:18-
Breng over hen de dag van rampspoed, verbreek hen met een dubbele verbreking!

Ongerechtigheid en zonde duiden hier op identificatie met dualiteit.
En tot slot: de dubbele verbreking heeft niets te met een dubbele beenbreuk, zoals wel geopperd wordt!

07. Drie fasen van bewustzijn

Dualiteit is in de Heilige Schrift geen verschijnsel dat zich buiten de mens afspeelt, maar eerder iets wat zich in zijn bewustzijn of denken heeft genesteld en waarvan hij zich moet bevrijden.

Rm.07:21-
Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangen maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.

Goed en kwaad ontstaan - gelijk alle andere tegenstellingen - uit elkaar. Door te denken aan het goede is het kwaad aanwezig. Als we iets als goed bestempelen, moet er dingen zijn dat we niet als goed bestempelen. De inwendige mens is de vertaling van het Griekse suneidesis en betekent bewustzijn (geweten). Bij Rm.07:01 maakt Paulus onderscheid tussen twee principes:
1.
De wet Gods (heelheid, eenheid).
2.
En een andere wet, namelijk de wet van dualiteit (de wet van zonde) die het aardse leven bepaalt en in de leden heerst.

Overeenkomstig de Drie-eenheid lichaam, ziel en geest, zijn er in de Bijbel drie niveaus van bewustzijn te onderscheiden, waarop met dualiteit kan worden omgegaan: aards bewustzijn (men is zich onbewust van dualiteit), bewustzijn van heelheid (men overziet  tegenstellingen als paren van een geheel), en eenheids-bewustzijn (tegenstellingen verenigen zich tot Eén).

1. AARDS BEWUSTZIJN (ONBEWUSTZIJN VAN DUALITEIT)

Wie zich niet bewust is van dualiteit komt met allerlei valkuilen in aanraking. Een “gespleten” kijk leidt tot twijfel, onzekerheid, rivaliteit en strijd. Door zich wisselend te identificeren met de ene of andere pool raakt de mens uit evenwicht.

Mt.17:15-
Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water.

Water en vuur zijn tegenstellingen. Men heeft de maanziekte wel willen vergelijken met epilepsie, hoewel de wisselende stemmingen eerder voortkomen uit dualiteit.

Mt.06:24-
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal óf de ene haten en de andere liefhebben, óf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen én Mammon.

Ga verder met hoofdstuk II, paragraaf 07 »