HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat

kosmische samenhang

Sommige personen maakten misbruik van de dualiteit. Belasting betalen of geen belasting betalen; ja of nee? Zo’n welles-nietes spelletjes was bedoeld om Jezus in de val te lokken. De Joden waren immers tegen Hem in opstand gekomen als zij belasting moesten betalen (aan de Romeinen!). Iin het andere geval waren de Romeinen tegen Hem in opstand gekomen.

Mc.12:14-
Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Zullen wij betalen of niet betalen? Maar Hij, wetende, dat zij huichelden, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij?

2. BEWUSTZIJN VAN HEELHEID

1Cor.12:12-
(…) want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam hoevele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus, want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

Holistisch - ook wel kosmisch bewustzijn genoemd, naar het geordend geheel (kosmos) - kenmerkt zich doordat men beseft allen leden van één lichaam te zijn.
Bovendien worden beide polen als Paren van tegenstelling gezien.

Ps.113:02-
De naam des HEREN zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des HEREN geloofd. (…) Wie is als de HERE, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet in de hemel en op aarde?

Bij Ps.113:02 komt de dualiteit tot drie keer toe aan bod: opgang en ondergang van de zon, hoog en laag, hemel en aarde. De auteur duidt hiermee op het absolute Geheel, en het totaal aanwezig zijn.

Ps.44:03-
Met uw hand hebt Gij volken verdreven én hen geplant, natiën geteisterd en hen uitgebreid.

Dualiteit is de motor van Gods handelen en door op zijn tijd op te bouwen en af te breken, blijft het natuurlijk evenwicht in stand.

Mt.10:16-
Zie, Ik zend u als schapen onder de wolven; wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

Schapen en wolven zijn elkaars tegengestelden. Zij zijn respectievelijk slachtoffer en vijand. Als roofdier vertegenwoordigt de wolf het verscheurende. Het makke schaap staat voor de onschuld. Men werd geadviseerd zowel argeloos als voorzichtig te zijn.

Opb.22:13-
Ik ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Alpha en omega zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Opb.22:13 refereert aan een uitspraak van de Griekse filosoof Heraklitus: “begin en einde vallen op de omtrek van een cirkel samen”.

Bij de volgende passage deelt Paulus mee tegenstellingen als paren van één geheel te hebben aanvaard.

Flp.04:11-
(…) want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.


03. EENHEIDSBEWUSTZIJN

In geval van eenheidsbewustzijn ervaart de mens dat alles uit een en hetzelfde voortkomt, en er in werkelijkheid geen tegenstellingen bestaan. Zo kan men zich één voelen met een familielid, zich één voelen met de natuur of met Christus.

Jh.17:11-
Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.

Gl.03:28-
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk; gij allen zijt immers één in Christus.

Eeuwenlang hebben de Wijzen getracht uit te leggen dat er op het niveau van heelheid en eenheid geen dualiteit en afgescheidenheid bestaat. Zij bereikten hun inzichten niet door wetenschappelijk kennis van de materiële wereld, maar door de kosmische principes van eenheid, samenhang en overeenkomst te bestuderen

Ga naar hoofdstuk III »