HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat

kosmische samenhang

1Ts.02:16-
(…) waardoor zij te alle tijden de maat hunner zonden vol maken.

Elk actie of beweging wekt een tegengestelde reactie op. Ongerechtigheid en zonde werden vereffend, net zo lang tot de maat vol was, waarmee een bepaalde periode of cyclus was beëindigd. Het dualiteitsprincipe lijkt hier dus van invloed te zijn op andere kosmische wetten die te maken hebben met karma en reïncarnatie.

Eén methode om dualiteit onder woorden te brengen was het heen en weer bewegen.

Gn.03:24-
En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaren.

Het paradijs (de paradijselijke toestand van eenheid) werd bewaakt door het heen en weer bewegende zwaard, dat de dualiteit (het aardse bewustzijn) symboliseert. Om terug te kunnen keren tot de eenheid moest de dualiteit getranscendeerd zijn tot Eén, zodat het zwaard stil stond en het gepasseerd kon worden. De rust werd dus bereikt door evenwicht te creëren tussen de paren van tegenstelling. Oudere Bijbels vertalen nog door een vlammig zwaard, waar het flikkeren naar verwijst.

Jr.47:06-
Wee, zwaard des HEREN, tot wanneer zult gij niet rusten? Trekt u terug in uw schede, wees rustig en houdt u stil! Hoe zoudt gij rustig zijn?

Ef.04:14-
(…) en dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen (…).

Wind van leer en het valse spel ondersteunen de gedachte, dat het niveau waarop dualiteit zich afspeelt (namelijk de stoffelijke vormenwereld) niet de werkelijkheid is, maar een ogenschijnlijk bestaan. Men laat zich begoochelen door schijnbeelden. In het Oosten kent men de zinsbegoocheling onder de term maya.

04. Dualiteit en evenwicht

Telkens als één der polen de overhand krijgt en probeert te overheersen, komt de natuur automatisch in een proces van verandering en beweging, en kiest zij voor de tegengestelde factor. De oude toestand wordt ontbonden en een nieuwe situatie gecreëerd. Het is een natuurlijk en universeel proces dat ten grondslag ligt aan de gehele schepping, en het kosmisch evenwicht in stand houdt.

Symboll van de evenwicht is altijd het middelpunt geweest: de slinger van de klok staat stil in het middelpunt.
Op allerlei manieren wordt de lezer geadviseerd de Gulden Middenweg te bewandelen, zodat hij zich kan bevrijden van de tegengesteld werkende krachten.

Pr.07:16-
Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs; waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen? Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas; waarom zoudt gij sterven voor uw tijd? Het is goed, dat gij aan het ene vasthoudt en ook van het andere uw hand niet aftrekt, want hij die God vreest, ontkomt aan dit alles.

De Gulden Middenweg was het rechte Pad. Het was de koninklijke Weg, waarop niet naar links of rechts mocht worden afgeweken.

Spr.08:20-
Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht (…).

Nm.20:17-
(…) de koninklijke weg zullen wij gaan, zonder naar rechts of naar links af te wijken, totdat wij uw gebied zullen zijn doorgetrokken.

Jz.23:06-
Weest zeer verstandig in het onderhouden en volbrengen van alles wat geschreven staat in het wetboek van Mozes, opdat gij daarvan niet afwijkt naar rechts of links (…).

We zien deze rusttoestand eveneens bij de scheppingsverhalen optreden. Na het actieve gedeelte van het schepping, brak er op de zevende dag een rustdag aan, een toestand van evenwicht.

Gn.02:02-
Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk dat Hij gemaakt had.

Zeven is het getal van de voltooiing. Na zes scheppingsdagen (rondes) werd op de zevende dag de laatste cyclus beëindigd en was de maat vol. Er was een evenwicht bereikt en tegenstellingen waren in het Middelpunt verenigen tot Eén (zie afbeelding1)

Diverse bijbelteksten verwijzen naar dit herstel van evenwicht.

2Cor.08:13-
Want niet om anderen verlichting te schenken, wordt het u zwaar gemaakt, maar uit oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij, zoals er geschreven staat: die veel (verzameld had), had niet over en die weinig (verzameld had) had niet te kort.

 

Ga verder met hoofdstuk I, paragraaf 04 »