HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat

kosmische samenhang

Ez.46:01- 
Zo zegt de Here, HERE: De poort van de binnenste voorhof, die op het oosten uitziet, zal op de zes
werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden; ook op de nieuwe maansdag zal zij geopend worden (...).

In de profane wereld werden de hemellichamen gezien als goden. In Egypte was het bijvoorbeeld de zonnegod Ra, die dagelijks opkwam en weer onderging. Volgens de Bijbel beschreef de HERE (dan wel zijn Adem of Geest) een zelfde reis langs het hemelgewelf.

Spr.30:03-
 (…) ook ik heb geen wijsheid geleerd,  dat ik de Hoogheilige zou kennen.  Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, (...).

Bij Ps.19:05 wordt de zon vergeleken met een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek (de hemeltent) treedt.

Ps.19:05-
Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek
treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.

Voorts is er bij Jb.36:27 sprake van kringloop. De dualiteit is: omhoog trekken en neder stromen. Waterdruppels worden omhoog getrokken waardoor er nevel ontstaat. De wolken (verdichte nevel) worden in de vorm van regen weer neergelaten op de mensen.

Jb.36:27- 
Want Hij trekt de waterdruppels omhoog;
welke de nevel verdichten tot regen,
die de wolken doen nederstromen
en doen druppelen op vele mensen.

En tot slot worden de kringloop en de effecten ervan uitgebreid in het boek Prediker aan de orde gesteld.

Pr.01:04-
Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats, waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug.

03. Kringloop en mythologie

Aanvankelijk werd de kringloop door verschillende mythologische figuren gepersonifieerd. Een van de bekendste is de slang Oeroboeros die in zijn eigen staart hapt, en als een rivier rond de aarde stroomde.

Js.27:01-  
Te dien dage zal de HERE met zijn fel, groot en sterk zwaard bezoeking brengen over de
Leviathan, de snelle slang, over de Leviathan, de kronkelende slang, en Hij zal het monster in de zee doden.

De Bijbel kent de slang onder de naam Leviathan, waarin we de woorden Eva, of Heva tegenkomen.
In de volgende tekst wordt de Farao vergeleken met de Leviathan.

Ez.32:02-      
Mensenkind, heft een klaaglied aan over Farao, de koning van Egypte en zeg tot hem: Jonge leeuw onder de volken -tot zwijgen zijt gij gebracht!
Gij waart als een zeemonster;
in uw stromen liet gij het borrelen,
met uw poten bracht gij het water in beroering
en deed zijn stromen troebel worden.

Als wereldmacht was de Leviathan het zinnebeeld van dualiteit en kringloop.
Oeroboeros werd ook wel de Grote Rivier genoemd.

Js.59:19-                              
En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen en vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des HEREN voortgezweept.

Ps.74:15-             
Gij zijt het, die altijd vlietende stromen hebt doen verdrogen
Uwer is de dag, uwer ook de nacht;
Gij zijt het, die hemellicht en zon hebt gesteld
Gij zijt het, die al de grenzen der aarde hebt bepaald
zomer en winter, Gij hebt ze geformeerd.

In het boek Job is sprake van een kring over het watervlak, die door de HERE was getrokken, en met het watervlak zal de oerzee zijn bedoeld.

Jb.26:10-                              
Hij trok een kring over het watervlak, tot waar het licht aan de duisternis grenst  (...).

 

Ga verder met paragraaf 03 »