HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat

kosmische samenhang
EINDE

06. Kringloop en lot

Toen klokkentijd eenmaal zijn intrede deed, verdween de kringloop uit het gezichtsveld, en daarmee het verband met allerlei andere significante aspecten, zoals dualiteit, kosmische ritmes, etc. Met name van de bestemde tijden en lotsbestemming werd niet meer begrepen, dat zij aan de hand van kringloop werden berekend.

Ps.39:05-
Laat mij, HERE, mijn einde kennen,
en welke de maat mijner dagen is;
laat mij weten, hoe vergankelijk ik ben.

Iemand kwam te overlijden wanneer de maat vol was

Gl.04:04-                              
Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen (...).

De Zoon werd geboren toen de cyclus was volgemaakt, dus onder de wet van kringloop en dualiteit.

1Ts.02:16-
(...) waardoor zij te alle tijden de maat hunner zonden vol maken.

Het vereffenen van zonden nam een bepaalde periode in beslag. Het lot van de mens werd bepaald door het dualiteitprincipe en de kringloop.

Jr.31:23- 
Wederom zal men dit woord zeggen in het land van Juda en in zijn steden, wanneer Ik een keer heb gebracht in hun lot: (...).

Jr.30:18- 
Zo zegt de HERE: Zie, Ik breng een keer in het lot van de tenten van Jakob en over zijn woningen zal Ik Mij ontfermen: de stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden (...) Ik zal hen vermeerderen en zij zullen niet verminderen; (...).

Jr.30:03- 
Want zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de HERE en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten.

Opmerkelijk genoeg, spreekt de Bijbel steeds over een keer brengen in het lot. De oude situatie werd ontbonden, zodat een nieuw lot (de tegenovergestelde pool) kon ontkiemen.
Wanneer ieder mens hetzelfde lot treft, zoals Prediker hieronder beweert, zal zijn visie in het licht hebben gestaan van kringloop en dualiteit. Het rad van wedergeboorte (reïncarnatie) blijkt dan eigenlijk de enige mogelijkheid om Pr. 09:02 te kunnen verklaren.

Pr.09:02-
Alles is gelijk voor allen, eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en
de reine
, alsook de onreine; hen die offert, en hem die niet offert; het gaat de goede evenals de zondaar, hem die zweert, als hem die de eed schuwt. Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot treft.

07. Zieners en droomuitleggers

Een van de kenmerken van kringloop is, dat tegengestelde factoren volgens een bepaalde ritme verschijnen. We zien dit onder ander bij de opkomst en ondergang van de zon, en bij eb en vloed. Wanneer voldoende ervaring was opgebouwd in het waarnemen van dit soort verschijnselen, voelde een geoefende geest haarscherp aan, wanneer de maat vol was en de tijd rijp, waarop het tij zou keren in de tegenovergestelde pool.

Mt.24:32-
Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren uitspruiten, weet gij daaran, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Aan de hand van dualiteit en kringloop was men dus van mening bepaalde zaken te kunnen voorspellen, hetzij door intuïtie, hetzij door astrologische berekening. Ook Jozef was een ziener en succesvol droomuitlegger, want hij verklaarde een paar dromen van Farao die er niet om liegen.

Gn.41:01-
Na verloop van twee volle jaren droomde Farao, dat hij aan de Nijl stond. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees, en zij weidden het oevergras. Maar zie, zeven andere koeien kwamen na deze op uit de Nijl, lelijk van uiterlijk en mager van vlees (…).

Gn.41:22-
(…) en zie, zeven aren schoten op uit één halm, vol en mooi. Maar zie, zeven dorre , dunne en door oostenwind verzengde aren ontsproten na deze.

De voorspellingen van Jozef zijn duidelijk geïnspireerd op dualiteit en kringloop. Het getal zeven verwijst naar de zeven scheppingsdagen.

Gn.41:29-
Zie, er komen zeven jaren, waarin grote overvloed in het gehele land Egypte wezen zal. Daarna zullen zeven jaren van hongersnood aanbreken.

Al met al spelen het geocentrisch wereldbeeld, dualiteit en kringloop een veel grotere rol in de Heilige Schrift, dan wij gewoonlijk aannemen, want zij blijken de motor waarop een groot deel van het leersysteem draait.

 

Ga naar onderwerp groeispiraal »