HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat
06. Het getal zeven
07. In doeken gewikkeld

kosmische samenhang

DE GROEISPIRAAL


01. Inleiding

Om een misverstand uit de wereld te helpen: de aanwezigheid van kringloop in de Geschriften is geen bewijs dat er in de Bijbel sprake is van reïncarnatie. Er bestaat namelijk een belangrijk verschil tussen de kringloop en de denkbeeldige cycli, die wij gemakshalve het rad van wedergeboorte noemen.
1.
Bij kringloop wisselen tegengestelden zich af, zonder enige vorm van progressie. De dag zet zich om in de nacht en visa versa, terwijl er in het hele systeem niets verandert.

Pr.01:09-
Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw - het was er al in verre tijden, die vóór ons waren.

Pr.01:15-
Wat is, was reeds lang, en wat zal zijn, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.

2.
Het doel van reïncarnatie is geestelijke ontwikkeling, en aangezien elk groeiproces in een spiraalvorm verloopt, zou dit bij reïncarnatie eveneens het geval moeten zijn. Probleem is hierbij dat het een denkbeeldige spiraal betreft, waarvan het Middelpunt het einddoel (de Verlichting) betekent. Bij dit proces ontstaat er dus wel degelijk iets nieuws, namelijk de wedergeboorte van een Nieuwe Mens, of symbolisch gesproken: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

2Cor.05:07-
Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen.

Opb.21:01-
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer.

1Pt.01:08-
Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Voor de Bijbel schuilt het einddoel in wat zij noemt de zaligheid der zielen, waarmee de schepping van de nieuwe Mens zal zijn bedoeld.
Kortom, om de vraag te kunnen beantwoorden of er in de Bijbel sprake is van reïncarnatie, kan de aanwezigheid van de denkbeeldige groeispiraal een aanwijzing zijn.  

02. De toren van Babel

Tegenwoordig begrijpen wij dankzij de archeologie, dat de toren van Babel een zogeheten ziggurat moet zijn geweest, een soort piramide in de vorm van een wenteltrap. Sinds enige jaren zoekt men de beroemde toren van Babel in de Etemenanki-toren, waarvan helaas alleen het fundament is terug gevonden. De afmetingen van de toren zijn gelukkig bekend uit het Esagila-tablet, waarin het bouwwerk wordt omschreven als een uit zeven terrassen bestaand complex. Het bovenste terras noemde men sjachuru, waarop de tempel stond van de Babylonische god Mardoek. De naam Etemenanki betekent: huis van het fundament van hemel en aarde. De toren was niet alleen bedoeld als verbinding tussen hemel en aarde, want zij beeldde tegelijk het evolutieproces uit waardoor de kosmos (hemel én aarde) was ontstaan. Dat de toren uit zeven terrassen bestond is een belangrijk gegeven, want dit symboliseerde zeven niveaus van bestaan of bewustzijn. Denk in dit verband aan de zeven scheppingsdagen en de zeven hemelen.

Over het oprichten van de toren schreef Nebukadnessar: Alle volken dwong ik om aan het bouwwerk van Etemenanki te werken. Gelijk vroeger gebruikelijk was, school in zo’n opmerking zowel een letterlijke als een symbolische uitleg. De symbolische boodschap van Nebukadnessar betrof ongeveer het volgende: ieder mens bevindt zich op een bepaald punt van de evolutiespiraal en werkt daar aan zijn ontwikkeling; hetzij op de uitwaartse gang richting aarde (stof), hetzij op de inwaartse gang richting hemel (geest).  Het betreft hier dus de ziel van de mens, die vanuit het gebied van Een-zijn (te vergelijken met de paradijselijke eenheid) incarneert in de dichtere gebieden van de stof, om zo ervaring op te doen. Na de weg van verstoffelijking (aarde, dualiteit) volgt dan de weg van vergoddelijking (hemel, eenheid). Laten we eens kijken wat de Bijbel zoal over de toren van Babel te melden heeft.

Gn.11:01-
De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkander: Welaan laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij: Welaan laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de HERE zeide: Zie het is één volk en zij hebben allen één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

Ga verder met paragraaf 02 »