HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat
06. Het getal zeven
07. In doeken gewikkeld

kosmische samenhang

Het verhaal over de toren van Babel lijkt een samenvoeging van twee verschillende versies.
1.
In het ene verhaal draait het om de taal, waarschijnlijk het Aramees, die in een bepaalde periode de handelstaal was binnen het Fenicische rijk, zoals tegenwoordig het Engels. Eenheid van taal en spraak zou zich omkeren in verwarring en verstrooiing.
2.
Bij de tweede versie verschijnt een volk, dat gezamenlijk arbeidde aan de bouw van een stad met een hoge toren, uit angst om over de aarde verstrooid te zullen worden. Om welk volk het hier handelt, blijft duister, maar zo te lezen kan het een groep verstotenen of zwervers zijn geweest, die in de wildernis hun leven niet zeker waren, en behoefte hadden aan een stad met veilige stadsmuren. De afvalligheid van dit volk wordt extra geaccentueerd door het gebruik van steen, asfalt en leem.
Uit de tekst valt in ieder geval op te maken, dat eenheid en verstrooiing tegenover elkaar staan. Dat wil zeggen: de middelpuntzoekende (eenheid) en middelpuntvliedende (verstrooiing) kracht sloegen op hun climax om in tegenovergestelde richting en dit zal hier de essentie van het verhaal zijn geweest.
In nogal versluierde weergave verschijnt hier dus de groeispiraal.

03. Verzamelen en verstrooiing

Dat eenheid en verstrooiing twee situaties zijn die uit elkaar voortkomen en elkaar afwisselen, komt ook op andere plaatsen in de Bijbel tot uitdrukking, onder ander bij de volgende passages.

Dt.30:03- 
(...) Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen.

Ez.20:41- 
(...) Dan zal Ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt, bijeenbrengen (...).

Js.66:18- 
(…) want Ik ken hun werken en hun gedachten; de tijd komt om alle volken en talen te vergaderen; zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien.

Jh.16:32-
Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij verstrooid wordt, een ieder naar het zijne en Mij alleen laat
.

Verstrooiing trad op richting stof; vergaderd werd er richting Eenheid.
Elke traditie, stam of gilde gebruikte zijn eigen volkssymboliek om het principe van de groeispiraal uit te beelden. De volgende twee fragmenten zullen uit de mond van veehouders of schaapsherders zijn gekomen.

Jr.23:01-   
Wee, de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des HEREN. Daarom, zo zegt de HERE, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden: Gij verstrooit en verstoot mijn schapen, en zoekt ze niet op; (...).

Jr.23:03- 
En Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze heb verdreven, en Ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden,(...).

Astronomen en astrologen hadden hun eigen terminologie ontwikkeld, en brachten de verstrooiing in verband met de vier windrichtingen.

Jr.49:35- 
(...) Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn­, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.

Ps.107:02-          
Dat de verlosten des HEREN zo spreken,
die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
en uit de landen heeft verzameld,
van het oosten, en van het westen,
van het noorden en van de zee.

Boeren spraken van kaf, dat door de wind werd verstrooid.

Ps.01:04-
Niet zoals de goddelozen:
die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.

Ez.28:25- 
Zo zegt de Here HERE: Als Ik het huis Israëls bijeenverzamel uit de natiën, in wier land zij verstrooid zijn, dan zal Ik Mij ten aanschouwen van de volken aan hen de Heilige betonen, en zij zullen wonen in hun land, dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb. Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten; (...).

Marcus Aurelius schreef dat alles wat zich aan ons voordoet, zal veranderen; óf omdat het opgaat in eenheid, óf omdat het verstrooid wordt en in deze context dienen wij bovenstaande passages dan ook te beoordelen.

 

Ga verder met paragraaf 03 »