HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat
06. Het getal zeven
07. In doeken gewikkeld

kosmische samenhang

Gn.02:07-
(…) toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens een levend wezen.

Gn.25:08-     
En Abraham gaf de geest en stierf in hoge ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd vergaderd tot zijn voorgeslacht.

De geest (wind, adem) trok zich weer terug bij het overlijden. Een geboorte in de stof duidt dus op verstrooiing; en bij het teruggeven van de geest werd er vergaderd.
Omdat uit de vorige paragraaf bleek, dat verzameling en verstrooiing zich in cyclisch verband afwisselen, mogen we veronderstellen, dat dit met de tegenstelling leven en dood eveneens het geval is, en men daarbij gedacht moet hebben aan reïncarnatie.

05. Als het Rad stilstaat

Dat de Heilige Schrift hier en daar wonderlijke taferelen beschrijft, is natuurlijk geen wereldnieuws. Eén zo’n bijzondere situatie treffen we aan bij Opb.07:01, waar we lezen over de vier aartsengelen die verblijf hielden bij de vier windstreken en tot taak hadden de vier winden in bedwang te houden.
De pointe is uiteraard dat het Rad hierdoor tot stilstand kwam. We kunnen dit vergelijken met de zevende scheppingsdag, die een rustdag was en waarop de schepping was voltooid.

Opb.07:01-
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enig boom.

Een symbolische betekenis ligt hier voor de hand. Oosterse bronnen kennen aan deze situatie een zeer speciale betekenis toe, want wanneer het Rad stilstond, was het einddoel (de Verlichting) bereikt.
De mystieke filosofie van het Hindoeïsme beschouwt de dualistische wereld, waar tijd een rol speelt, als een onwerkelijke wereld. Tijdsbesef brengt illusie (maya) met zich mee, aldus de oosterse denktraditie en leidt de mens af van de Realiteit. In de Chandogya Upanishaden lezen we hierover:

Werkelijk voor hem, die dit weet gaat de zon nooit op of onder. Voor hem is het eeuwig dag”.

De situatie komt eveneens voor in het boek Jesaja, hoewel de informatie hier over enkele bladzijden verspreid ligt, en een ander deel voorkomt in het boek Jozua. Hieronder staan de gegevens in de juiste context vermeld. De verhandeling begint bij Js.26:19, waar een tijd van ontwaken aanbrak. Bij Js.27:01 blijkt vervolgens dat de kringloop tot stilstand werd gebracht doordat het zeemonster Leviathan, waarmee de slang Oeroboeros was bedoeld, gedood werd.

Js.26:19-
Herleven zullen uw doden -ook mijn lijk-, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij die woont in het stof! Want de dauw is een dauw van licht en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.

Js.27:01-
Te dien dage zal de HERE met zijn fel, groot en sterk zwaard bezoeking brengen aan de Leviathan, de snelle slang , over de Leviathan, de kronkelende slang, en Hij zal het monster in zee doden.

Door het doden van de Leviathan kwam de kringloop tot stilstand, en dit meesterstukje van de HERE kunnen we inderdaad vrij ongewoon noemen.

Js.28:21-
Want de HERE zal opstaan, zoals op de berg Perazim; Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij Gibeon, om zijn werk te doen -vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten - ongewoon zal zijn daad zijn.

Wat er precies bij Gibeon had plaatsgevonden, wordt aan de hand van het boek Jozua duidelijk.

Jz.10:12-
Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajalon! En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op de vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest.

Doordat de Leviathan (de kringloop) was gedood, kwamen zon en maan tot stilstand. Alle tegenstellingen (vroeger en later) waren opgeheven, zodat er geen tijd meer bestond. De zon bleef een volle dag in het Zuiden staan, waarmee de Verlichting bereikt was. Wellicht betrof het in werkelijkheid een conjunctie van zon en maan, die in Gibeon te zien was. Aldus vervolgt het verslag met Js.60:19.

Js.60:19-
De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten, maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.

Bij Js.66:23 komt naar voren, dat de het einddoel (de verlichting) werd bereikt via kringloop.

Js.66:23-
En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbath tot sabbath, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht te buigen.

Ga verder met paragraaf 05 »