HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat
06. Het getal zeven
07. In doeken gewikkeld

kosmische samenhang

Dezelfde situatie komt ook elders voor in de Bijbel, bijvoorbeeld in Zacharia en Openbaringen, maar op een enigszins andere manier onder woorden gebracht.

Zch.07:07-
Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon: Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen.

Men werd door de wind verstrooid naar de vier uiterste hoeken der aarde, maar het verzamelen vond plaats richting Jeruzalem (de Centrale Zon).

Opb.22:05-
En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

06. Het getal zeven

In het Esagila-tablet wordt de Etemenanki-toren beschreven als een uit zeven terrassen bestaand complex. Tempels zoals die van Mardoek zullen bij Spr.09:01 als inspiratiebron gediend hebben.

Spr.09:01-           
De wijsheid heeft haar huis gebouwd,
zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen,(...).

Een huis met pilaren doet denken aan een tempel, terwijl de zeven pilaren weer verwijzen naar de zeven terrassen van Etemenanki-toren.
Dat elementaire ideeën of blauwdrukken ten grondslag lagen aan cultureel gebonden symboliek en mythologische voorstellingen, vinden we met name terug bij de getallensymboliek. Het getal zeven verwijst  naar de zeven rondes van de spiraal, die op hun beurt zeven stadia van evolutie of bewustzijn moesten voorstellen. Daarnaast betekende elke ronde van de spiraal een bepaalde periode, terwijl de zevende fase als middelpunt een rustpunt betekende. De Bijbel begint derhalve met de schepping van de wereld in zeven dagen, waarbij de zevende dag als rustdag werd aangemerkt.

Gn.02:01-
Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk dat Hij gemaakt had

Op de zevende dag was de schepping van de hemel en de aarde en al hun heer voltooid en brak er een periode van rust aan. Dat wil zeggen: de schepping voltrok zich in zeven fasen en werd afgerond in de zevende fase. Geheel in samenhang met de wet van analogie, werd deze indeling ook op andere niveaus doorgetrokken, ondermeer bij de geslachtsregisters.
Het geslachtsregister bij Gn.05:01 vermeldt een indrukwekkende lijst van oudvaders, figuren uit de oertijd met een legendarisch hoge leeftijd. De namen van de oudvaders hebben betrekking op het gehele geslacht dat uit een oudvader was voortgekomen en onder dezelfde naam bekend stond. De zeer hoge leeftijd van de  oudvaders duiden daarmee op een bepaalde periode, waarbinnen de evolutie van een bepaald geslacht of ras zich ontwikkelde.
Vanaf Adam tellen we achtereenvolgens zeven geslachten (zeven rondes van een spiraal): Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered en Henoch.

Gn.05:23-
Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Bij de zevende ronde Henoch trad een periode van rust in.
Vervolgens ontstaat er weer een cyclus met zeven rondes. Deze begint bij Methusalah. Daarna worden bij Gn.11:10 de overige zes oudvaders genoemd: Lamech, Noach, Sem, Arpachsad, Selah, Heber.
De zevende naam Heber stamt af van het hebreeuwse Eber, hetgeen zoveel betekent als: voorbijgaand, of aan de overzijde van. Tijdens de periode Heber was er kennelijk weer een belangrijke cyclus voorbijgegaan. De volgende ronde begint bij Heber waarna Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, en Abram volgen.

Uit het geslachtsregister blijkt voorts, dat de zeer hoge leeftijd van de genoemde personen geleidelijk aan afneemt, wat erop wijst dat de rondes steeds kortere worden, omdat zij naar een middelpunt (een rustdag) toewerken.
Maar ook een praktische verklaring komt hier om de hoek kijken. Naarmate de tijd vorderde, kwam de geschiedenis van Israël dichterbij de realiteit te staan. Het verhaal over Noach, die negenhonderdvijftig jaar werd,  kunnen we nog beschouwen als een mythe, maar wanneer Abram die de respectabele leeftijd van honderdvijfenzeventig jaar bereikte, contact had met een farao die over het algemeen niet ouder werden dan veertig jaar, wordt zo’n verhaal ongeloofwaardig. De leeftijd van de patriarchen werd dus aangepast aan de werkelijkheid.

Van Abram tot David  tellen we twee maal zeven is veertien geslachten en van David tot Josia veertien geslachten. Bij Josia begint de Babylonische ballingschap en ten slotte tellen we van Jechonia tot Jezus de laatste veertien geslachten.
Het getal zeven speelt in de Bijbel dus een cruciale rol bij de voltooiing van bepaalde ontwikkelingsfasen, terwijl niet kan worden ontkend dat deze fasen op kunstmatige wijze in scène zijn gezet. Het getal zeven verwijst naar een denkbeeldige groeispiraal, die alleen vanuit mystiek oogpunt van waarde is.

Dn.04:16-
(...) zijn hart worde veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is; een dierehart worde hem gegeven; en zeven tijden zullen over hem voorbijgaan.

Dt.28:25-
De HERE zal u verslagen aan uw vijanden overleveren. Langs één enkele weg zult gij tegen hen optrekken, maar langs zeven wegen voor hen vluchten, (...).

Hd.13:19- 
(...) en na zeven volken uitgeroeid te hebben in het land Kanaän, heeft Hij hun land hun ten erfdeel gegeven (...).

De zeven tijden en de zeven wegen hebben betrekking op de zeven stadia van bewustzijn, en het handelt het hier niet om een evolutie die zich langs biologisch erfelijke lijnen voltrekt.

Ga naar paragraaf 07 »