Rechts: Afbeelding 18b
Rechter heerbaan: Weg van Horus.
Roze stip: Sela (Petra).
Rode stip:Horma
Groene stip: Damascus.
Blauwe stippen: 2 x omwenteling
Rechts: Afbeelding 18b
Groene lijn: de weg van de richter Samuël (Derde Weg).
Links: afbeelding 18a.
De reis van de exodus.
Blauwe stippen: 5 omwentelingen.
De twee overige omwentelingen staan op afbeelding 18b (blauwe stippen

AFBEELDING 18