HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR
HOOFDSTUK II: BERGEN EN CHAKRAS


01. Chakras

Alvorens we verder gaan, volgt allereerst een beknopte beschrijving van de chakraleer. Uitgebreide informatie is niet nodig, omdat de Heilige Schrift voornamelijk attendeert op de chakras, en er maar weinig uitleg wordt gegeven. We beperken ons dus tot gegevens die met oog op de Bijbel relevant zijn.
Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel; zo genoemd omdat chakras centra of brandpunten van werkzame kracht in het etherisch lichaam zijn, waar de energie (onder andere prana, levenskracht) circuleert. De voornaamste taak van de chakras is het regelen van de levensstromen in het energielichaam van de mens. Andere benamingen voor dit energielichaam zijn het levenslichaam, het etherisch lichaam of etherisch dubbellichaam. De Egyptenaren kenden dit lichaam als de Ka.
Het energielichaam bestaat uit talloze energiebanen, die onder andere in de acupunctuur bekend staan als meridianen of nadi's. Chakras regelen de energie binnen de individuele lichamen, dus het energiepotentieel dat in het lichaam wordt opgenomen en wordt afgevoerd, alsmede de in -en uitvoer naar de buitenwereld.
Esoterische scholen zien chakras als deuren, vensters of toegangswegen, die in verbinding staan met de kosmos, het collectieve vat van energie. In de chakras wordt kosmische energie (afkomstig van hemel-lichamen: zon, maan en vijf planeten) opgenomen en gereguleerd, zoals een transformator nodig is om elektriciteit te regelen en in een bruikbare vorm om te zetten. De toevoer van kosmische prana geschiedt aan de rugzijde. Eenmaal binnen de chakras vindt de energie een uitweg aan de voorzijde van het lichaam (zie afbeelding 1d).

De zeven meest belangrijke centra liggen in een rechte lijn, vijf langs de wervelkolom en daarboven nog het voorhoofd -en kruinchakra. De zeven centra staan in verbinding staan met de endocriene klieren in het stoffelijke lichaam; het kruinchakra met de epifyse, het voorhoofdchakra met de hypofyse, enzovoort.

De zeven hoofdcentra corresponderen met zeven lichamen, waarmee de mens zich kan bewegen in zeven bewustzijnstoestanden, zeven niveaus van bestaan, in de Bijbel bekend als hemelen. Zo kan men zich op aarde handhaven in het stoffelijk lichaam, zich in de etherische wereld voortbewegen in het etherisch lichaam, etc. Omdat ieder niveau zijn eigen wetmatigheden kent, is er dus speciale uitrusting nodig om deze sferen te kunnen betreden, gelijk een astronaut een speciaal pak aantrekt als hij de ruimte ingaat. Hoewel de Bijbel niet specifiek over zeven lichamen spreekt, wordt niet ontkend dat de mens meerdere lichamen bezit, noch dat er meerdere bewustzijnstoestanden bestaan.

Nh.09:06-                   
Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor u neder.

1Cor.15:39-   
Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten en het vlees van vogels is weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans.

2Cor.12:02-   
Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het- dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon - of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het - dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Jh.14:02-
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (…).

Helaas laat de Bijbel in het midden wat het verband is tussen de verschillende lichamen en sferen, maar dat de chakras hierbij een belangrijke functie hebben, moge duidelijk zijn. Wanneer zij zich openen, geven zij toegang tot een hoger trillingsniveau, een hogere staat van bewustzijn en we spreken dan van inwijding.

De zeven hoofdchakras onderscheiden zich in trillingsniveau. Chakras in het onderlichaam vertonen lagere, zwaardere vibraties. Derhalve circuleert de energie hier trager dan in het bovenlichaam, en vertonen zij andere kleuren. Het systeem valt te vergelijken met de zeven grondnoten van de muziekbalk, of met de zeven kleuren van de regenboog. In het onderlichaam verschijnen overwegend donkerrode tot roodbruine kleuren, terwijl het bovenste kruinchakra violet tot zuiver stralend wit is. Vergelijk dit met het rode Edom en de wit besneeuwde bergen van de Libanon.

Vroege indicaties voor de chakras treffen we aan in het oude Egypte en bij een afbeelding van de Assyrische god Mardoek (zie afbeelding 5). De cirkels in zijn kleed lijken onmiskenbaar op chakras. Verder lijkt de banier, een veldteken dat in de strijd werd meegedragen, de chakras uit te beelden (afbeelding 6).


02. Bergen

In de Oude Wereld, was een berg dé geijkte plaats om de hemel binnen te dringen. Bovenop de bergen woonden hele pantheons aan goden, en wie met hen in contact wilde treden, moest naar boven klimmen om ze gunstig te stemmen met een offer. De Israëlieten deelden dezelfde traditie, mits onder bepaalde voorwaarden.
God Zélf moest hiertoe opdracht geven;
het offer moest voor de HERE bestemd zijn;
de HERE koos een geschikte berg uit, die onderdeel was van de Grote Slenk.

Bovenstaande verklaart waarom er rituelen en inwijdingen plaatsvonden op de bergen Horeb, Hor, Nebo, Sion, Ebal-Gerizzim, Tabor, Hermon, en Libanon. De aangelegenheden op deze bergen waren in opdracht van de HERE. Zelfs in de Nieuw Testamentische tijd vonden er nog bijzondere gebeurtenissen op bergen plaats, die we wel als inwijdingen mogen betitelen. Denk bijvoorbeeld aan de Bergrede (Mt. 5:3-7), de berg der verheerlijking en de berg der zaligspreking (MT. 5:1-12). Ook in dit verband kunnen we de bergen als chakras beschouwen, want volgens de geheime leer fungeren chakras eveneens als "inwijdingsplaatsen" . Inwijding wordt immers mogelijk, zodra de chakras zich openen.

Mt.05:01-       
Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen de discipelen tot Hem.

Gn.22:02-       
(...) En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaäk, en ga naar het land
Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal.

Ga verder met hoofdstuk II, paragraaf 02 »