HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

De slang die in een staf veranderde, was een teken dat de slang Kundalini zou ontwaken en zich vanuit het stuitchakra zou gaan oprichten langs de wervelkolom.
De staf doet denken aan de Egyptische kromstaf, die de goddelijke macht van de farao’s uitdrukte (zie afbeelding 15). Verder kunnen we de staf van Mozes nog zien als een esculaap of caduceüs (afbeelding 14f).
Al met al zou het slangenvuur opstijgen, en analoog hieraan zien we de hete lava van de vulkaan Horeb al door de Grote Slenk (sushumnaknaal) stromen.

De tweede keer dat Mozes deze berg naderde was tijdens de exodus.

Ex.19:18-       
En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de HERE daarop neerdaalde in vuur; de rook
daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer.


De esoterische leer deelt mee, dat bij een voortijdige en geforceerde ontwikkeling van het stuitcentrum het kundalinivuur een uitweg vindt met een kracht, die alle voorstelling te boven gaat. Vooral de vertaling verschroeide berg voor Horeb, duidt hierop. De voortijdige werking is te vergelijken met een elektrische stroom van een te hoog voltage, die nog te veel belemmering (blokkades) op zijn weg ontmoet, waardoor wrijving, verhitting en verbranding op zou treden. Het verkeerd of te vroeg hanteren van het slangenvuur zou leiden tot hoge koorts en zelfs krankzinnigheid. Derhalve heerst er een verbod, of althans een ernstige waarschuwing om met dit stuitchakra ondeskundig te experimenteren. Ex.19:21 omschrijft dit gevaar door de uitbarsting van de vulkaan, en de waarschuwing de berg niet te naderen.

Ex.19:21-       
Daarna zeide de HERE tot Mozes: Daal af, waarschuw het volk, dat zij niet doordringen tot de
HERE om iets te zien; dan zouden velen van hen vallen. En ook de priesters die tot de HERE
naderen, zullen zich heiligen, opdat de HERE niet tegen hen losbreke.

Ex.19:24-       
Daarop zeide de HERE tot hem: Ga, daal af en klim met Aäron naar boven; maar de priesters
en het volk mogen niet doordringen om tot de HERE op te klimmen, opdat Hij niet tegen hen
losbreke.

Verschil met de esoterie is, dat hier niet het slangenvuur op het punt staat los te breken, maar de HERE die - eigenaardig genoeg - tegelijkertijd voor het gevaar waarschuwt. De nogal tegenstrijdige reactie wordt veroorzaakt doordat er twee versies van het verhaal zijn samengevoegd. De HERE sprak immers niet over Zichzelf als over HERE, noch in de Hij-vorm.
De waarschuwing kwam luid en duidelijk over. Het volk moest op afstand blijven, priesters mochten alleen naderen, als zij geheiligd (gereinigd) waren, anders liep het niet best met ze af.
Alleen Mozes en Aäron konden de berg veilig beklimmen. De tekst vervolgt met:

Ex.20:18-       
En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin
en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan.

De derde keer, dat de vulkaan Horeb van zich liet spreken, was tijdens Elia. De profeet was er naartoe getrokken in de hoop er de HERE te ontmoeten.

1Ko.19:11-     
En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de HERE niet. En na de aardbeving een
vuur. In het vuur was de HERE niet.

Het feit dat de situatie bij de berg Horeb/Sinaï zich steeds herhaalde, wijst op een symbolische betekenis en een standaardprocedure die de Israëlieten moesten volgen. Kortom, de hele ontwikkeling begint met het openen van het stuitchakra, zodat het kundalinivuur kan opstijgen.


04. Heiligbeenchakra, berg Hor

Berg: Hor, Chor, mogelijk dezelfde berg als Horeb, of Choreb. Mogelijk ook Seïr (harig).
Gebied: Edom
Chakra: Heiligbeencentrum, sacrum.
Planeet: Mars
Goden: Griekenland: oorlogsgod Mars; bij de Romeinen: Ares.
Kleur: overwegend rood, oranje/rood, bruin/rood.
Functie heiligbeenchakra:     
Dit centrum reguleert de geslachtsklieren, en heeft te maken met de schepping op stoffelijk gebied.
Zie voor de berg Hor afbeelding 3.

De ligging van de berg Hor is niet met zekerheid vastgesteld. Evenmin bestaat er onder esoterici eens-gezindheid over de plaats van het heiligbeenchakra, dat een minder prominente rol lijkt te spelen. Soms wordt dit centrum gelijkgesteld met het stuitchakra, en zodoende ontstond er misschien naamsverwarring tussen de bergen Hor en Horeb.
Hoewel de berg Hor een fictieve berg kan zijn, plaatst de Bijbel hem ergens aan de grens van het gebied Edom (in het rode gebied).

Gn.19:24-       
Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, (...).

Gomorra identificeert men met Ghor en-numera, een plaatsje aan de zuidoost oever van de Dode Zee. In dit Ghor en-numera vinden we de naam van de berg Hor terug. De vulkaan Hor zal verantwoordelijk zijn geweest voor de ramp bij Sodom en Gomorra.
Tijdens de exodus kwamen de Israëlieten langs de berg Hor.

Nm.33:37-      
Zij braken op van Kades en legerden zich aan de berg Hor, aan de grens van het land Edom.

Nm.33:41-      
En zij braken op van de berg Hor en legerden zich te Zalmona.

De stad Salmona ligt ±12 km ten NW van de rots Petra. Misschien is de berg Hor dezelfde als de rots Petra? Aäron stierf op de berg Hor.

Nm.33:39-      
Aäron was honderddrieëntwintig  jaar oud, toen hij op de berg Hor stierf.

Getallen hebben in de Bijbel een symbolische functie. Honderddrieëntwintig is samengesteld uit de cijfers 1, 2 en 3 (samen 6), en wellicht wijst dit getal op het aantal bloembladen van het heiligbeenchakra; dat zijn er namelijk ook zes.
Nadat bij Ex.04:02 de staf van Mozes in een slang was veranderd, moest er nu bij de berg Hor een koperen slang op een staak vervaardigd worden. Het was een tweede teken dat het kundalinivuur was opgestegen, of zou gaan opstijgen. Zie voor de koperen slang hoofdstuk V,04. De koperen slang doet weer denken aan een caduceüs of esculaap (zie afbeelding 14 g en f).

Nm.21:09-
Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.

Ga naar hoofdstuk II, paragraaf 05 »