HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

Ook bij Ez.38:10 duiden hart en navel allebei op het middelpunt.

Ez.38:10-        
Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze
aanslag beramen, (...) tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en
goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.


Bij de Navel des lands kwam het evenwicht tot stand tussen de paren van tegenstelling, voorgesteld als de verbinding tussen zon en maan. De Pas der Roodheid wijst op deze verbinding. De lijn Nebo-Jericho-Jeruzalem geeft namelijk het traject aan tussen Jeruzalem (Hiërosolyma,  heilige Zon) en Jericho (betekenis: maan). 
Behalve dat de berg Sion nabij Jeruzalem lag, is de ligging niet nader te traceren. Sion werd de berg Gods genoemd en misschien bestaat de naam Sion uit een samensmelting van zon en maan, namelijk zon als son en maan als sin (Sin, de Babylonische maangod).

07. Navel -of hartchakra, berg Ebal-Gerizzim

Bergen: de berg Ebal en de berg Gerizzim.
Plaats: Sichem
Chakra: plexis solaris, navelchakra of hartchakra.
Planeet: Venus
Godin: Venus
Kleur: groen
Functie: centrale ligging tussen stuit en kruin, tussen stof en geest.         

Zoals opgemerkt, maakt de Bijbel weinig of geen onderscheid tussen navel- en hartchakra.
De plaats Sichem ligt precies tussen de bergen Ebal en Gerizzim (afbeelding 3), en kent mogelijk twee betekenissen.
Als navelchakra denken we aan de Navel des lands.
Als hartchakra denken we aan Sichem in haar betekenis van schouders of nek. Sichem lag als een
schouder (of nek) tussen Ebal en Gerizzim. Vergelijk dit met het hartchakra, dat tussen de schouder­
bladen ligt.
Bij de bergen Ebal-Gerizzim, stonden ooit de twaalf stammen van Israël om er de vloek en de zegen uit te spreken en wel zodanig, dat zij als twee groepen van zes stammen tegenover elkaar stonden. De opstelling van de twaalf zonen van Jakob doet weer denken aan de twaalf bloembladeren van het hartchakra.

Dt.27:11-        
Op die dag gebood Mozes het volk: Wanneer gij de Jordaan overgetrokken zijt, zullen zich op
de berg Gerizzim opstellen om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Jozef en
Benjamin. En op de berg Ebal zullen zich opstellen om te vervloeken: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali.

Ten tijde van het voorval was Jozef trouwens allang overleden. In het middelpunt (het hart) stonden goed en kwaad tegenover elkaar. De goede zijde was de kant boven het middenrif, de slechte zijde betrof het onderlichaam. De opstelling van de twaalf stammen betekent hier dus: het juiste Midden houden.

08. Keelchakra, berg Tabor

Berg: Tabor, Berg der Verheerlijking?
Chakra: keelchakra
Planeet: Saturnus
God: Zeus Atabyrios, Saturnus
Kleur: blauw, turkoois, geel
Functie:
Het keelchakra is de poort naar het mentale lichaam. Een geopend keelcentrum levert inspiratie, creativiteit en het vermogen tot scheppend leven, bijvoorbeeld het gesproken woord.
Met deze berg bereiken we de drie bovenste chakras van de mens, alsmede de overgang naar het geestelijke gebied (de kleur wit). Zie voor de berg Tabor afbeelding 3.

Sinds oude tijden was de Tabor al een heilige hoogte, waar heidenen offers brachten. De in het oosten van het Middellandse Zeegebied verbreide cultus van Zeus Atabyrios (of Itabyrios) vond zijn oorsprong op de berg Tabor. Ofschoon de naam Tabor (evenals Sinaï en Nebo) op een heidense godheid duidt, bleven zulke namen bij Israël behouden, hetgeen op acceptatie van de cultus wijst.
Zelfs in de Nieuw Testamentische tijd had de bevolking nog lang geen afstand genomen van de goden.
Vanouds wordt het keelchakra in verband gebracht met Saturnus, de god die de zeis (de sikkel) hanteerde en bekend stond als zaaier. Saturnus zaaide en maaide het leven. Als Wachter op de Drempel bevond hij zich op de grens van leven naar dood, op de grens naar het geestelijk leven, te vergelijken met het witte gebied.
Opb.14:14 zinspeelt op de Romeinse god Saturnus, die er ineens uitzag als een mensenzoon. Mogelijk heeft de tekst dus betrekking op de berg Tabor.

Opb.14:14-     
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een
gouden  kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.

Opb,14:15-
Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is
geheel rijp geworden (…).

Mc.09:09 speelde zich waarschijnlijk op de berg Tabor af, en doelt op de functie van Saturnus als Wachter op de grens tussen leven en dood.

Mc.09:09-      
En terwijl zij van de berg afdaalden, verbood Hij hun, dat zij iemand zouden vertellen, hetgeen
zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden
dit woord vast en trachtten onder elkaar te weten te komen, wat het was, uit de doden opstaan.

Opstaan uit de doden kan ook betrekking hebben op het vermogen tot scheppend en geestelijk leven,  dat is aangeboord. Men identificeert zich met de onvergankelijke geest, en niet met het vergankelijk stoffelijk lichaam
Ter hoogte van de berg Tabor ligt het Meer van Galiléa. In de oude naam Gennésaret (Hebreeuws: jam-kinneret) vinden we de harp (Hebreeuws: kinnor eigenlijk citer) terug. En inderdaad, de vorm van het Meer Gennésaret heeft wel wat weg van een harp. Met het betreden van Galiléa komt de passant in een geheel andere dimensie. De bovenste drie chakras kenmerken zich door hogere, ijlere vibraties. Er is geen twijfel mogelijk. Dit gebied nabij het Meer van Galilea vertoonde andere, meer verheven kenmerken dan het naargeestige, onbeschaafde gebied Edom waar ongure types in dierenvellen rondliepen, doornig struikgewas de weg versperde, en schorpioenen en addertjes onder het verdorde gras lagen.

Ps.92:02-        
Het is goed de HERE te loven, uw naam  psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond
uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op het tiensnarige instrument
en op de harp, bij snarenspel op de citer.

Ga naar hoofdstuk II, paragraaf 09 »