HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

09. Voorhoofdchakra, berg Hermon

Berg:
1.Hermon: De Hebreeuwse stam hrm betekent: heilig, onaantastbaar.
2.Senir: Amoritische naam. Betekenis: lichtende berg
3.Sirjon: Sidonische naam, of Sirion, dat zon betekent. Vergelijk met Syrië.
Chakra: voorhoofdchakra.
Planeet: zon of Jupiter?
Kleur: wit/violet
Functie:                                  
De Bijbel noemt de berg Hermon (voorhoofdchakra) vaak samen met de Libanon (kruinchakra), omdat ze vlak bij elkaar liggen. In de literatuur is de functie van het voorhoofdchakra nauwelijks onderscheiden van het kruinchakra, aangezien beide centra nauw samenwerken. Zie voor Hermon en Libanon afbeelding 3. De in het schema genoemde omschrijvingen: onaantastbaarheid, lichtende berg en zon zijn evenzo van toepassing op het kruinchakra.

Dt.03:08-        
Zo ontnamen wij toen aan de beide koningen der Amorieten het land, dat aan de overzijde van
de Jordaan ligt, van de beek Arnon af tot de berg Hermon, -de Sidoniërs noemen de Hermon
Sirjon en de Amorieten noemen hem Senir- (...).

Op geografische kaartjes vallen de Hermon en Libanon (Fenicië) buiten het territorium van het oude Israël, maar gezien alle lovende woorden voor de beide bergen Hermon en de Libanon, lijkt dit niet de juiste weergave.

Ps.89:13-        
het Noorden en het Zuiden, Gij hebt ze geschapen;
Tabor en Hermon jubelen in uw naam.

Ps.42:07-        
Mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan en de
Hermonbergen.

De twee benamingen Senir (lichtende berg) en Sirjon (zon), duiden op de Verlichting die bij de berg Hermon (voorhoofdchakra) concrete ervaring begint aan te nemen. In de oude versie is bovendien nog sprake van Sirion in plaats van Sirjon, waarin de betekenis van de zon veel beter doorklinkt. De zon staat boven de kruin en verlicht de hele mens. Tegenwoordig heet de Hermon Dsjebel esj Sjech, wat zoveel betekent als berg van de grijsaard of de witharige, met wie niet een bejaarde met rollator en gehoor-apparaat was bedoeld, maar de oudere, rijpere ziel die de Verlichting had bereikt.
Het boek Psalmen brengt de Hermon (Sirjon) en de Libanon in verband met een woudos.

Ps.29:06-        
Hij doet ze opspringen als een stierkalf,
de Libanon en de Sirjon als een jonge woudos.

De oudere versie uit 1910 spreekt daarentegen van een eenhoorn in plaats van woudos.

Ps.29:06- (1910)        
(...)en Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirion als een jongen eenhoorn.

Hieronder nog een fragment, waarin de woudos voorkomt.

Ps.92:11-        
Want Gij hebt mijn hoorn verhoogd als van een woudos,(...).

In de Bijbel uit 1910 lezen we daarentegen:

Ps.92:11- (1910)        
Maar Gij zult mijnen hoorn verhoogen gelijk eens eenhoorns;(...).

Karakteristiek voor de eenhoorn is de lange puntige hoorn, die uit zijn voorhoofd stak.
Door het mythologische wezen te vertalen door woudos, werd de lezer niet langer geattendeerd op het krachtcentrum bij het voorhoofd.
Ps.133:01 is een bedevaartslied, geschreven door David.

Ps.133:01-      
Ziet, hoe goed en lieflijk is het, als broeders ook tezamen wonen, Het is als kostelijke olie op het
hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron, die nedergolft op de zoom van zijn
klederen. Het is als de dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid.

Het samen wonen van broeders (eensgezinden) verwijst naar de vereniging. Zie voor het heilig Huwelijk hoofdstuk II,12. Wanneer alle blokkades zijn weggenomen en ook de bovenste twee chakras zijn ontwikkeld, kan de goddelijke energie ten volle naar beneden stromen, als olie op de baard van Aäron.

10. Kruinchakra, Libanongebergte

Berg:
1.Libanon. De stam lbn betekent: wit zijn (afbeelding 3).
2.Senir (bergtop)
3.Amana (bergtop).
Chakra: kruinchakra.
Planeet: zon, Innerlijke Zon
Kleur: wit, violet of purper.
Functie: Verlichting, totale Vereniging, heilig Huwelijk.

Jb.38:19-        
Waar is de weg naar de woning van het licht, en de duisternis, waar is haar verblijf,
zodat gij haar brengen kunt naar haar gebied, en de paden naar haar huis kent?
Gij zult dat wel weten, want toen werdt gij geboren en het getal uwer dagen is groot!
Zijt gij doorgedrongen tot de schatkamers van de sneeuw?

Ga verder met hoofdstuk II, paragraaf 10 »