HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

De weg, waar Job naar vroeg, is stellig de Derde Weg die naar het Licht leidde. De wit besneeuwde bergtoppen van de Libanon (kruinchakra) duiden op het Licht en het zuivere Leven van de Verlichting. De Hebreeuwse stam lbnn van Libanon betekent wit.

Opb.01:14-     
(...)en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, (...).

Opb.03:05-     
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen,(...).

Mt.17:01-       
En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde
hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn
gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.

De hoge berg kan de Hermon zijn of de Libanon (voorhoofd -of kruinchakra). Aanvankelijk was er de eenzaamheid, maar dan begint het gelaat te stralen en werden de klederen wit als licht. De gedaante veranderde. Het Latijnse transfiguro betekent vervormen, veranderen. Het Grieks spreekt van metamorphoûsthai, dat vertaald is door verheerlijking.

1Pt.01:08-      
(...) in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en
verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Volgens de Indiase filosofie wordt de gelukzaligheid aan de verloste ziel toegeschreven, en is dit niet het een of ander gevoel dat uit het fysieke voortkomt. Ook Js.51:11 brengt de eeuwige vreugde in relatie met het hoofd.

Js.51:11-        
De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige
vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en
gezucht zullen wegvluchten.

Bij heiligen verschijnt een stralenkrans of aureool rond het hoofd, ten teken dat het kruinchakra als brandpunt van werkzame kracht is ontwikkeld. Hoewel het hoofd meer dan eens wordt vermeld als een speciale plaats, brengt de Bijbel dit nergens in verband met het kruinchakra.
Zie voor het hoofd, hoofdstuk III:06 en hoofdstuk III:07.

Ps.92:13-        
De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon;
geplant in het huis des HEREN groeien zij in de voorhoven van onze God; zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen,(...).

De palmboom behoorde uiteraard tot één van de vele bomen in het paradijs. Zijn kaarsrechte stam symboliseert de Derde Weg die een Rechte Weg is, maar ook de wervelkolom  (zie afbeelding 7).
De rechtvaardige, die tegengestelde polen heeft verenigd, wandelt langs het Rechte Pad.
In de volgende twee paragrafen worden nog meer vergelijkingen getrokken tussen het kruinchakra en de Libanon.

11. Kruinchakra als wierookheuvel

Bij de Libanon denken we aan de Griekse betekenis van het woord Libanotos, namelijk: wierookvat. Wierook gold als de geur van goden. Zij werd gebruikt voor het zuiveren van de lucht (bijvoorbeeld tijdens rituele handelingen), om demonen te verdrijven, en om goden op te roepen.

Opb.08:01-     
En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang.
En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er
kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd
veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden
altaar voor de troon.

Het zevende zegel duidt op het zevende chakra, het kruincentrum, (zie hoofdstuk III,08: de zeven zegels). He wierookvat verwijst naar de Libanon. De tekst gaat verder met:

Opb.08:05-     
En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het vuur) op
de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.

De opening van het kruinchakra ging gepaard met vuur, bliksem, aardbevingen en allerlei visioenen.

Opb.08:13-     
En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels,(...).

Het visioen van de arend die bovenop het kruinchakra thuishoort, completeert de beschrijving van het kruinchakra, zie de Assyrische banier op afbeelding 6.

Donkerrode wierook was een product van het zonneroosje (Cistus villosus), dat een heerlijke geur verspreidde. Het heestertje groeide op de zonnige hellingen in Palestina, met name op de Libanon. Over het zonneroosje lezen we in Hosea 14:06, waar het heestertje wordt omschreven als een lelie, die ook best lekker ruikt. Waarschijnlijk vond men de rode kleur van het zonneroosje niet passen bij het kruinchakra, en werd zij vervangen door de witte lelie.

Hos.14:06-     
(...) hij zal bloeien als een lelie, en zijn wortelen uitstrekken als de Libanon. Zijn loten zullen
uitlopen; zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom en zijn geur als die van de Libanon. Zij
die in zijn schaduw wonen, zullen weer koren verbouwen. Ja, zij zullen bloeien als een wijnstok,
beroemd als de wijn van de Libanon.

Hl.04:06-        
Tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden, wil ik naar de mirreberg gaan, naar de
wierookheuvel.  Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij. Kom bij mij van
de Libanon, bruid, kom bij mij van de Libanon,(...).

De mirreberg en wierookheuvel verwijzen naar het kruinchakra, en .het heilig Huwelijk dat hier plaatsvond.
Sinds het Nieuwe Rijk was de gewoonte ingeburgerd om zalfkegels op het hoofd te dragen, die uit een mengeling van hars, vet, mirre en andere wierookachtige kruiden bestonden. Misschien verwijzen de mirreberg en wierookheuvel naar deze zalfkegels, en zijn ze te vergelijken met de duizendbladige lotus op de kruin van Boedha (zie afbeelding 10).

Ga verder met hoofdstuk II, paragraaf 11 »