HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

Wanneer het vet van de zalfkegels smolt, droop het langs het haar en hoofd naar beneden en verspreidde het een heerlijke geur. De volgende twee fragmenten lijken hieraan te refereren.

Hl.05:13-
(…) zijn wangen zijn als balsembedden, perken van kruiden, zijn lippen zijn leliën, druipend van vloeiende mirre.

Ps.133:01-      
Ziet, hoe goed en lieflijk is het, als broeders ook tezamen wonen, Het is als kostelijke olie op het
hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron, die nedergolft op de zoom van zijn
klederen.

12. Kruinchakra en heilig Huwelijk

Volgens de geheime leer treedt de vereniging van stof en geest (lichaam en ziel, rood en wit) op in het kruinchakra. Buitenbijbelse bronnen geven de vereniging ook wel weer door zon en maan bij de kruin te plaatsen (afbeelding 8). De Bijbel spreekt in dit verband van het heilig Huwelijk tussen bruid en bruidegom dat zich op de Libanon (het kruinchakra) afspeelde. We lezen hierover in het Hooglied.

Hl.04:07-        
Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij. Kom bij mij van de Libanon,
bruid, kom bij mij van de Libanon, daal af van de top van de Amana, de top van de Senir, de Hermon.

Hl.04:11-        
Van honigzeem druppelen uw lippen, bruid, honig en melk is onder uw tong; en de geur van uw
klederen is als de geur van de Libanon.

Hl.04:15-        
Fontein der hoven, bron van levend water, beken van de Libanon!

Hl.05:10-        
Mijn geliefde is blank en rood,(...).

De Bijbel drukt de Vereniging op meerdere manieren uit.
a.        
Door het samenspel tussen bruid en bruidegom op de Libanon (het kruinchakra).
b.        
In het Noorden vond de bruidswerving van Rebekka plaats. De naam Rebekka (Hebreeuws:
Ribqa) verraadt, dat zij thuishoorde in de Bekavallei van de Libanon. De naam Laban - Rebekka’s broer - draagt dezelfde stam lbn als Libanon.
c.        
In het Noorden treffen we de stadstaat Beth-Eden aan (het paradijs Eden), waar Adam en Eva zich
aanvankelijk in een toestand van eenheid bevonden, wat eveneens neerkomt op een huwelijk of vereniging.

13. Het gebergte Karmel

Bij de bergen die we met de chakras vergelijken, is tot nu toe geen rekening gehouden met de Karmel, terwijl dit gebergte in de geschiedenis van Israël toch een voorname rol speelde.
De Karmel werd het gebied van de boomgaard genoemd, en bestrijkt een hoge bergrug van krijtsteen die van het zuidoosten afloopt naar het noordwesten. Haar kaap eindigt bij de stad Haïfa in zee (zie afbeelding 11a). In het Oude Testament wordt de Karmel volop geprezen om zijn schoonheid en de uitgebreide bossen.

Js.35:02-
De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven; de luister van de Karmel en de Saron

Hl. 07:04-       
Uw hals is als de ivoren toren, uw ogen zijn als de vijvers van Hesbon bij de poort Bath-Rabbim,
uw neus is als de toren van de Libanon, uitziende op Damascus. Uw hoofd op u is als de Karmel,
uw haardos is als purper:(...).

Jr.46:18-        
Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Koning, wiens naam is HERE der heerscharen, als de
Tabor onder de bergen en als de Karmel aan de zee komt hij aan!

Wat opvalt is dat de Karmel samen met de Libanon en de berg Tabor wordt genoemd. Bij Hl.07:04 wordt de Karmel zelfs specifiek met het hoofd vergeleken. Behalve de Libanon zou dus ook de Karmel het kruinchakra kunnen uitbeelden, zodat we met twee versies van het verhaal geconfronteerd worden.
De symbolische betekenis van de Karmel wordt verhelderd door een tekening van Sint Jan van het Kruis. De Spaanse heilige leefde van 1542-1591 en was kerkleraar, mysticus en dichter. Zijn tekening heeft betrekking op de bestijging van de Karmel, en moet van bovenaf bekeken worden. We zien twee cirkels, waarvan de buitenste de omtrek van de berg weergeeft en de binnenste de top. De schets doet denken aan de kruin van het hoofd (afbeelding 11b). Verder zien we vanuit de nek drie banen naar het hoofd lopen waarvan de smalste in het midden ligt, zodat we hier mogelijk te maken hebben met de drie energiebanen ida, pingala en het sushumnakanaal. 
Het belangrijkste gedicht van Sint Jan, het geestelijk hooglied, lijkt een toelichting op zijn tekening te zijn, want hierin beschrijft hij de vereniging van bruid en bruidegom.
De veronderstelling is dus, dat Sint Jan de Karmel met het kruinchakra vergeleek, in plaats van de Libanon. De vraag is nu, welke symbolische functie we dan aan het Libanongebergte moeten toekennen. Voor een antwoord gaan we maar weer eens op zoek in het oude Egypte.
Afgezien van de rood-witte kroon, droegen de Egyptische goden en farao's nog andere hoofddeksels. Op afbeelding 11c en d is de dubbele verenkroon te zien, waarvan meerdere ontwerpen waren afgeleid. De hoofdtooi bestond uit twee lange struisvogelveren (de veren van de godin Maät), die het evenwicht en de vereniging van tegengestelde krachten weergeven. De hoofdtooi lijkt een kanaal boven het hoofd te vormen, waarvan de geheime leer vertelt dat de ziel of geest via dit kanaal in verbinding staat met de geestelijke Zon.

Wellicht werden de twee veren van Maät bij Israël uitgebeeld door de twee bergketens Libanon en anti-Libanon. Het kanaal zou dan de Bekavallei zijn, die de Libanon van de anti-Libanon splijt.
Door de Bekavallei liep de weg naar Hamath. Zie hiervoor de publicatie “Fenicië en de Derde Weg”.
Met name hadden Israëls koningen vrije doorgang door dit kanaal. Via Hamath kon men in noordelijk richting doorreizen naar stadstaat Beth-Edin (Eden). We kunnen het paradijs vergelijken met de geestelijke Zon, en bovendien staat het paradijs symbool voor het heilig Huwelijk, daar zij op de oorspronkelijke eenheid van Adam en Eva duidt.


Ga verder met hoofdstuk II, paragraaf 14 »