HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

14. De bruiloft in Kana


We lezen over de bruiloft in Kana in het Evangelie naar Johannes.

Jh.02:01-        
En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galiléa en de moeder van Jezus was daar; en
ook Jezus (...).

Jh.04:46-
Hij kwam weder te Kana in Galiléa, waar Hij het water tot wijn gemaakt had.

Bij dit heilig Huwelijk was Jezus de bruidegom, en het nieuwe Jeruzalem de bruid.

Opb.19:06-
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt.

Opb.21:02-
En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Waarschijnlijk was Johannes de Doper de vriend van de bruidegom, daar Johannes bij Jh.03:29 het volgende opmerkt.

Jh.03:29-
Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom.


De vereniging in het kruinchakra kon plaatsvinden, omdat de zeven schalen met de zeven plagen vol waren. Met andere woorden: nadat er zeven cycli waren doorlopen, was er aan het karma een einde gekomen.

Opb.21:09-
En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de zeven plagen, en hij sprak tot mij, zeggende; Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

Met bovenstaande gegevens is het verhaal over de bruiloft nog niet klaar, want rond het plaatsje Kana hangt een zweem van geheimzinnigheid. Probleem is namelijk, dat Kana in Galiléa niet de meest logische locatie is voor een heilig Huwelijk, dat zich - symbolisch gezien en in navolg van het Hooglied - op de Libanon zou moeten afspelen. Bovendien bezocht Jezus nog een ander plaatsje Kana, dat wél in het Syro-Fenicische gebied lag, en qua locatie dus veel beter past bij een heilig Huwelijk, dan Kana in Galiléa. Zie voor dit tweede plaatsje Kana in het Syro-Fenicië de volgende drie passages.

Jz.19:28-        
Voorts Ebron, Rehob, Hammon en Kana tot aan Groot-Sidon.

Mt.15:21-       
En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een
Kananeese vrouw uit dat gebied  kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, (...).

Mc.07:26-      
En deze vrouw was een Griekse, een Syro-Fenicische van geboorte.

Aldus rijst er twijfel over de vraag, waar de bruiloft nu eigenlijk plaatsvond. Was het in Kana in Galiléa, of in Kana bij Groot-Sidon op de Libanon? Zie voor beide plaatsjes afbeelding 11a. Tweede vraag is, of we van een heilig Huwelijk kunnen spreken, wanneer de bruiloft in Galiléa plaatsvond. Hieronder volgt een reconstructie van wat er mogelijk aan de hand kan zijn geweest.

a.
Waarschijnlijk had men oorspronkelijk met Kana in Galiléa en Kana in Groot-Sidon een en hetzelfde dorpje op het oog, wat het geval kan zijn geweest wanneer Galiléa zich in noordwaartse richting over het Syro-Fenicische gebied uitstrekte. De naam Galilea verwijst naar het Hebreeuwse galil in de betekenis van kring. Vergelijk de woorden galil en galgal, die wenteling betekenen, en met de plaats Gilgal: kring of steenkring. Het is dus best mogelijk, dat de naam Galilea zoiets betekende als gebied van de steenkringen. Zij zou dan niet op een provincie slaan, maar op een landschappelijk gebied dat meerdere stamgebieden, stadstaten en provincies omvatte,  met name dus een deel van het Syro-Fenicische gebied waar het plaatsje Kana lag. En in dit geval kan men zowel over Kana in Galiléa als over Kana bij Groot-Sidon hebben gesproken, terwijl hetzelfde plaatsje was bedoeld.

Ga verder met hoofdstuk II, paragraaf 14 »

Wanneer de Karmel het kruinchakra voorstelt, zou de Libanon dus betrekking kunnen hebben op het daarboven gelegen kanaal. Er ontstaan dan een tweede uitleg over de chakras en bijbehorende bergen.
Zie voor de nieuwe indeling het schema hieronder, waar de chakras en bijbehorende bergen in het witte gebied zijn gewijzigd, alsmede punt 3 in het groene gebied.