HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

De Bijbel komt op een andere manier aan hetzelfde getal.

Opb.07:03-     
(...) Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de
knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen,
die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der
kinderen Israëls.

De auteur van Openbaringen suggereert hier, dat uit elk der twaalf stammen van Israël er twaalfduizend werden verzegeld, namelijk 12 x 12.000 = 144.000.
Echter ook bij Opb.07:03 heeft 144.000 betrekking op een getal; niet op een aantal. Degenen die op het voorhoofd verzegeld waren, werden dus aangeduid met het getal 144.000, gelijk het nummerbord van een auto betrekking heeft op de auto, en niet op het aantal auto’s. Hun cyclus op aarde was volbracht, en zo te lezen zou aan de aarde geen schade worden toegebracht tot de mensheid als geheel dit stadium heeft bereikt.

Een zegel is een andere omschrijving voor een chakra (zie hiervoor H.III,08).
De plaats van de verzegeling is volgens Opb.07:03 op het voorhoofd (het voorhoofdchakra), in tegen-stelling tot de Oosterse literatuur, waar het getal 144.000 betrekking heeft op het kruincentrum.
De gegevens in de Bijbel stemmen dus niet volkomen overeen met de Oosterse documentatie.
Opb.14:01 brengt het getal nog in verband met de berg Sion.

Opb.14:01-     
En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op
wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. En ik hoorde een
stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder.
En de stem, die
ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen een nieuw gezang, vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.

Degenen die het getal 144.000 droegen, waren de losgekochten der aarde. Hier is dus niet bedoeld, dat er een aantal van 144.000 mensen gered zou zijn.


03. De lampen

Bewustzijn kunnen we omschrijven als helderheid van geest. De Bijbel gebruikt andere termen en spreekt liever van licht, van wakker zijn, of van de heilige Geest. De verlichting of bewustzijnsverruiming ontstaat in zeven etappes, namelijk doordat de zeven chakras zich één voor één openen, wat gepaard gaat met diverse inwijdingen. Bijgevolg worden de chakras vergeleken met zeven lichtbronnen of lampen. Aangezien de zeven hoofdcentra boven elkaar liggen, lijkt het geheel op een standaard met zeven lampen; althans in theorie. De praktische uitvoering van een kandelaar die op de wervelkolom met zeven chakras lijkt, stuit namelijk op problemen.

Nm.08:01-      
(...)Spreek tot Aäron en zeg tot hem: Wanneer gij de lampen opstelt, moeten de zeven lampen
haar licht doen vallen op de voorzijde van de kandelaar. En Aäron deed alzo; aan de voorzijde
van de kandelaar stelde hij de lampen daarvan op, (...)

Dat de Bijbel niet altijd even makkelijk is te begrijpen, blijkt weer eens bij Nm.08:01. Want hoe moeten we ons een kandelaar voorstellen met zeven lampen aan de voorzijde? Hij zou immers direct omvallen. In symbolisch opzicht is er echter niets mis met de opstelling aan de voorzijde, aangezien ook de chakras aan de voorzijde van het lichaam uitstralen (zie afbeelding 1d).
Het boek Exodus komt met een omschrijving, waarbij de kandelaar niet meer kan omvallen.

Ex.37:17-       
Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de bloemkelken, met knoppen en bloesems, vormden één geheel daarmee. Zes armen staken uit zijn zijden: drie armen van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere zijde.  


Met drie armen aan twee zijden is de kandelaar in ieder geval in evenwicht, hoewel het probleem hiermee nog niet is opgelost. Chakras, die in verticale richting langs de wervelkolom liggen, kunnen onmogelijk worden uitgebeeld door zeven lampjes (te weten: brandende olielampjes!) boven elkaar op te stellen. Er zou direct brand uitbreken, omdat zij elkaar te veel zouden verhitten.
En daarom ontwierp men de menora met de lampjes aan de bovenzijde en in horizontale richting opgesteld. Er is dus een goede verklaring waarom de menora de zeven chakras voorstelt, en tóch op een gewone kandelaar lijkt.
Ex.37:17 vervolgt de omschrijving met onderstaande gegevens.

Ex.37:19-       
Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem, en drie bloemkelken, in de vorm van amandelbloesem, aan de andere arm, met knop en bloesem: aldus voor de zes armen, die uit de kandelaar uitstaken. Op de kandelaar vier bloemkelken, in de vorm van amandelbloesem,  met zijn knoppen en bloesems. (...) De knoppen en de armen kwamen uit hem voort, terwijl het geheel één gedreven werk van louter goud was. En hij maakte er de zeven lampen voor met snuiters en bakjes van louter goud.

Bloemknoppen en kelken zinspelen op gesloten en geopende chakras. De Bijbel vergelijkt ze niet met lotusbloemen, maar met amandelbloesem. Een laatste omschrijving treffen we in het boek Zacharia aan.

Zch.04:01-      
De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder.

Zch.04:10-      
(...) Deze zeven zijn de ogen des HEREN, die de ganse aarde doorlopen. Ik nam het woord  en vroeg hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde, Neen, mijn heer. Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan.

Dit keer worden de zeven lampen van de kandelaar voorgesteld als de zeven ogen des HEREN, waarmee destijds zon, maan en vijf planeten waren bedoeld.

Ga verder met hoofdstuk III, paragraaf 03 »