HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

Volgens de esoterische leer staat elk chakra in verbinding met één van deze hemellichamen. De zeven toevoerbuizen duiden op deze verbinding. Tegelijk doen de toevoerbuizen aan de stelen van de lotusplant denken.
Rechts en links van de oliehouder groeiden twee olijfbomen, die de twee energiebanen ida en pingala weergeven. Ook de twee gouden buizen komen hiermee overeen. De tactiek om mythische en esoterische motieven uit te beelden door menselijke figuren is zeker op bovenstaand fragment van toepassing: de twee olijftakken en gouden buizen blijken twee gezalfden te zijn.
1Sm.03:02 spreekt van de lamp Gods.

1Sm.03:02-     
In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te ruste begeven -zijn ogen begonnen zwak te
worden, hij kon niet meer zien. Nog was de lamp Gods niet uitgegaan.

De profeet Eli was bijna blind, hetgeen hem niet deerde omdat zijn bewustzijn helder bleef.

Mt.05:15-       
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij
schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw
goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

De lamp duidt hier op het voorhoofd -of kruinchakra. De standaard op de wervelkolom.

Opb.22:03-     
(...) En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem
vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal
geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de
Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Het voorhoofdchakra is (samen met het kruinchakra) het punt, waar de Verlichting intreedt. Dit is het contact met de Ziel of Hoger Ego en wellicht via de Ziel nog verder. Wanneer er geen licht van lamp of zon meer nodig is, kan licht in overdrachtelijke zin niets anders betekenen dan bewustzijn, of helderheid van geest.

Jb. 18:05-       
Toch zal het licht der goddelozen uitgeblust worden, en de gloed van zijn vuur zal niet blijven
schijnen. Het licht in zijn tent verduistert, en zijn lamp boven hem wordt uitgeblust.

Het vuur, het licht en de lamp zijn drie mogelijkheden om een helder verlicht bewustzijn uit te beelden.
Met de lamp boven hem is het kruinchakra of de Innerlijke Zon geschetst.

Al met al heeft de kandelaar met de zeven lichtjes betrekking op de geestelijke ontwikkeling van de mens, die zich in zeven fasen voordoet. De chakras geven - wanneer ze geopend zijn - toegang tot deze zeven niveaus van bewustzijn, een ontwikkeling die overigens alleen is voor te stellen in de context van karma en reïncarnatie. De zeven schalen van gramschap (Opb.15:05) en de zeven plagen (Opb.16:01), duiden op de afwikkeling van karma in zeven fasen of verschillende levens.

04. Ogen en derde oog

Behalve lampen werden de chakras geassocieerd met ogen. Wanneer er zoals in Zch.03:08 sprake is van zeven ogen, denken we in het bijzonder aan de zeven hemellichamen: zon, maan en de vijf met het blote oog waarneembare planeten: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Men was van mening dat de zeven hemellichamen (of goden) hun planetaire energie via de chakras doorgaven aan de mens, die hierdoor in verbinding stond met het heelal.

Zch.03:08-      
(...)voorwaar zie, van de steen, die Ik vóór Jozua neerleg -op die ene steen zijn zeven ogen-(...).

In vroegere tijden zag men de zeven lichten aan de hemel als de ogen der wereld, of als de ogen des HEREN, waarmee Hij de wereld schouwde.

Ps.33:13-        
De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade;(...).

In het oude Egypte hadden de ogen betrekking op zon en maan, bijvoorbeeld in geval van de god Horus. Egyptenaren stelden zich de god voor als een mens met een valkenkop. De valk Horus - naar wie de Weg van Horus is genoemd - beeldde de hemel uit en zijn ogen zon en maan. In een strijd tegen Seth verloor Horus het oog, dat de maan (eigenlijk: maancyclus) moest voorstellen, maar de god Thot kwam tussenbeide en gaf Horus zijn maanoog (oog van Horus) weer terug.
Van alle chakras bezat het voorhoofdchakra (het derde oog) waarschijnlijk de meest belangrijke functie.

Lc.11:33-       
Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de
standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel duister is, zal het geheel verlicht zijn, evenals wanneer de lamp u met haar schijnsel verlicht.

Wanneer het derde oog is geopend (verlicht), is het gehele lichaam verlicht. Dat wil zeggen: alle onderliggende chakras zijn dan geopend.

Ex.13:09-       
Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des HEREN in uw mond zij;(...).

Het voorhoofdchakra of derde oog bevindt zich tussen de beide fysieke ogen. Bileam (zie Nm.24:02) gold als bezitter van machtswoorden, die hij voor geld verkocht.

Nm.24:02-      
Toen Bileam zijn ogen ophief, zag hij Israël naar zijn stammen gelegerd, en de Geest Gods
kwam over hem. Toen hief hij zijn spreuk aan en zeide: De spreuk van Bileam, de zoon van
Beor, en de spreuk van de man met het geopend oog; de spreuk van hem, die de woorden Gods
hoort, die het gezicht des Almachtigen schouwt, nederliggende met ontsloten ogen.

Bileam hief zijn ogen op; dat wil zeggen zijn fysieke ogen.
Het geopend oog wijst op een open derde oog.
Het nederliggen met ontsloten ogen wil zeggen, dat Bileam tijdens de slaap helder bleef waarnemen, zodat hij het gezicht van de Almachtige kon aanschouwen.

Ga verder met hoofdstuk III, paragraaf 04 »