HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

oculus betekent: oog,  zon of oogappel
malus betekent: appelboom of kwaad.

Het voorhoofdchakra of derde oog kent een positieve en negatieve uitwerking. In gunstige zin spreekt de Bijbel van oogappel: oculus: In ongunstige zin van oculus malus (het kwade oog).
In de volgende tekst komt de oogappel voor in samenhang met een arend.

Dt.32:10-        
(...) Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. Als een arend, die zijn
broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op
zijn vlerken, (...).

Zch.02:08-      
(...)-want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan-: (...).

Door de term malus vallen de negatieve en positieve betekenis van het derde oog in zekere zin samen. Immers, oculus malus kan oogappel betekenen met een verwijzing naar de appelboom, terwijl er tegelijk met het kwade oog vertaald kan worden.
Ofschoon de hof van Eden volgens de paradijsverhalen één groot bomenpark is, spreekt Genesis nergens over de appelboom. Toch wordt de appelboom traditiegetrouw in verband gebracht met Adam en Eva. En waarschijnlijk heeft deze gewoonte te maken met de termen oculus en malus, waaraan we zowel goed als kwaad kunnen verbinden.

Gn.02:17-       
(...) maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten (...)


06. Het hoofd

Bijzondere aandacht schenkt de Bijbel aan het hoofd en voorhoofd, uiteraard vanwege de bijbehorende energiecentra, die helaas niet als zodanig vermeld worden.

Gn.48:14-       
Toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de
jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse;(...).

Israël (Jakob) zegent hier zijn kleinkinderen, de zonen van Jozef. De plaats waar de levenskracht werd ingebracht was op het hoofd, dus op het kruinchakra.

Dt.33:13-
Van Jozef zeide hij: Zijn land zij door de HERE gezegend met de kostelijkste gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt; met de kostelijkste gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet uitspruiten; met het uitnemendste der aloude bergen, en met de kostelijkste gave der eeuwige heuvelen, en met de kostelijkste gave van de aarde en haar volheid; met het welbehagen van Hem, die in de braamstruik tegenwoordig was; dat moge komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders.

Hemel en aarde, zon en maan staan hier tegenover elkaar, maar verenigen zich in het kruinchakra. Bovendien wordt het traject tussen de braamstruik bij de berg Horeb (stuitcentrum) en het hoofd (de schedel, kruincentrum) aangegeven.
Bij Ez.03:07 zijn voorhoofdchakra en hartchakra gesloten.

Ez. 03:07-       
(...), want het gehele huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een stug hart. Zie, Ik maak uw
gezicht even hard als het hunne, en uw voorhoofd even hard als het hunne. Als diamant, harder dan steen, maak Ik uw voorhoofd;(...).

Opb.14:01 werd al eerder besproken.

Opb.14:01-     
En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op
wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.07. Het hoofdsieraad

Het boek Daniël voorspelt de komst van Alexander de Grote en doet verslag van de Griekse leider die zijn tenten zou opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad. Deze omschrijving heeft betrekking op de stad Tyrus die als een eiland in de zee lag. Bijgevolg doelt men met de berg van het heilige Sieraad en het Sieraadland op de Hermon (voorhoofdchakra) en/of de Libanon (kruinchakra). We kunnen dit Sieraad vergelijken met wat Boeddhisten het Juweel van de Lotus noemen.

Dn.11:45-       
Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad- (...).

Dn.11:16-       
(...) hij zal vaste voet krijgen in het Sieraadland (...).

Dn.11:20-       
In zijn plaats zal iemand opstaan, die een afperser rondzendt door het heerlijkste deel van het koninkrijk,(...).

Dn.11:41-       
Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen;(...).

Bij het sieraad, valt op de eerste plaats te denken aan een hoofdsieraad: een kroon of een soort diadeem, of bijvoorbeeld de Egyptische ureüs (zie afbeelding 5d). Van oudsher verwijzen kroon en diadeem naar het kruin -en voorhoofdchakra.

Spr.16:31-      
De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden.

De grijsheid, de ouderdom van de Ziel, draagt een sierlijke kroon (een ontwikkeld kruinchakra). De weg der gerechtigheid is de Derde Weg, die naar de Libanon (het kruinchakra) leidt.

Ga verder met hoofdstuk III, paragraaf 07 »