HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

Js.28:01-        
Wee de trotse kroon van Efraïms beschonkenen, de afvallige bloem:  het prachtig hoofdsieraad
van het vruchtbare dal van wie door wijn zijn overmand.

De kroon wordt vergeleken met een bloem; wellicht de lotusbloem. In bovenstaande situatie is de bloem helaas afgevallen, het betreffende chakra is niet ontwikkeld.

Js.28:05-        
Te dien dage zal de HERE der heerscharen tot een sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk,(...).

De hogepriester droeg op zijn tulband een plaat van zuiver goud met daarop de woorden: de HERE heilig. Deze plaat viel precies op het voorhoofd van Aäron.

Ex.28:36-       
Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daarop graveren als zegelgraveerwerk: Den
HERE heilig. Gij zult haar aan een blauwpurperen snoer bevestigen, en zij zal zich bevinden op de tulband, aan de voorkant van de tulband. Zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn,(...).

Dat het voorhoofd zo vaak in de Bijbel ter sprake komt, valt toch alleen te verklaren, omdat op deze plaats het bijbehorende chakrapunt ligt.

Lv.08:09-       
Vervolgens zette hij hem de tulband op het hoofd en bevestigde vóór op de tulband de gouden
plaat, de heilige diadeem, zoals de HERE Mozes geboden had.

Spr.04:07-      
Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
Houd haar hoog, dan zal zij u verheffen, zij zal u tot eer brengen, wanneer gij haar zult omhelzen. Zij zal een lieflijke krans om uw hoofd leggen, een sierlijke kroon zal zij u schenken.
Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat uw levensjaren talrijk worden.
Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.

In feite spoort Spr.04:07 aan om de hogere chakras te ontwikkelen. Al het onderricht is op dit doel (het bereiken van Wijsheid, Verlichting) gericht. De weg der wijsheid en de rechte paden verwijzen weer naar de Derde Weg.


08. De zeven zegels

Wat betreft het voorhoofdchakra spreekt de Bijbel wel over een zegel van God.

Opb.09:04-     
En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan
enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.

Vanaf Openbaringen 06:01 volgt een verslag over de zeven zegels, waarmee dus niets anders dan de zeven chakras zijn bedoeld. Het Latijnse siggilus dat hier met zegel is vertaald betekent eigenlijk zegelring. Met de zegelring werd een zegel afgedrukt, waarop de naam van de eigenaar stond en waarmee documenten werden verzegeld, dat wil zeggen afgesloten. Overigens gebruikte men ook wel rolzegels. Symbolisch duidt de zegel op het sluiten of openen van een chakra.
Bij de verhandeling over de zeven zegels die bij Opb.06:01 begint, zijn sommige woorden - en zelfs hele zinnen - helaas uit hun verband gerukt, zodat er hooguit nog doorschemert dat de tekst ooit betrekking had op de zeven chakras. Derhalve is er getracht de tekst weer in de juiste context terug te brengen.
Hieronder treft de lezer enkele schema's aan.
In de linker kolom staat de huidige bijbeltekst.
In de rechter kolom leze men de aangepaste versie.
Blauwe tekst is verplaatste tekst.
Voor een deel handelt het verhaal om vier paarden en hun ruiters (een zwart paard, een rood paard, een wit paard en een vaal paard). De paarden wijzen op de onderste vier chakras. De ruiters doelen op de beteugeling van de lagere energieën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De eerste alinea is ongewijzigd.
De woorden een van de zeven zegels hebben betrekking op het eerste zegel (het stuitchakra).
Linker kolom, tweede alinea:
Het witte paard, de kroon, alsmede de overwinning horen niet bij het stuitchakra.
Rechter kolom, tweede en derde alinea:
Het zwarte paard, de dood en het dodenrijk passen veel beter bij het eerste zegel (stuitchakra, berg Horeb). De naam Horeb betekent zwarte raaf. De haren zak (het dierlijke, Esau), de wilde dieren duiden op de lagere trillingen. De bloedrode kleur wijst op agressie.
 

Ga verder met hoofdstuk III, paragraaf 07 »