HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

Tot besluit nog een laatste tekst.

Kl.02:03-        
(...) Hij heeft zijn rechterhand teruggetrokken bij de nadering van de vijand; ja, tegen Jakob is
Hij ontbrand als een vlammend vuur, dat rondom verteert.

Wie de Grote Slenk volgde, dat wil zeggen de Derde Weg of Middenweg bewandelde, kwam in contact met onverterend vuur en was dus veilig. Echter rondom deze Weg werkte het vuur verterend. Hetzelfde principe speelde een rol bij overstromingen. Wie de Derde Weg bewandelde, behield hoog in de bergen droge voeten, maar de gebieden er omheen waren minder veilig, en daar liep met het risico te verdrinken. (zie de publicatie over “Fenicië en de Derde Weg” ).
Kortom, men was van mening dat het slangenvuur géén schade berokkende wanneer het netjes opsteeg door het sushumnakanaal, maar wél schade berokkende als het niet precies door het middenkanaal stroomde, dat wil zeggen rondom, centrifugaal versnipperd.

03. Raderen van vuur

De esoterische leer deelt mee, dat de energieblokkades in de chakras (de kruispunten van energie) eerst moeten worden opgeheven, om het oprichten van het slangenvuur op veilige wijze tot stand te kunnen brengen. Dit gebeurt door de tegengestelde werking van ida (-) en pingala (+) ter plaatse in evenwicht te brengen. Op zo’n moment gaat de lotus open en kan het bewustzijn zich een stukje uitbreiden, wat vertolkt wordt door de slang der Wijsheid die zich gaat oprichten.
Energieblokkades worden veroorzaakt door geestelijke en lichamelijke spanningen, wat neerkomt op het niet in harmonie leven met de innerlijke Stem van het hoger Zelf. Om uit deze stresssituatie te komen moet de mens rust zoeken en een evenwichtig leven leiden door met zijn ziel in het reine te komen.

Ps.131:02-      
Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht.

Hbr.03:10-     
daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend, zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan.

Hbr.04:10-     
Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan (…).

Naarmate de chakras werkzamer worden, geven ze meer energie af, dat wil zeggen meer licht of vuur. De lager gelegen chakras geven hun energie (vuur) door aan de er boven gelegen energiepunten, zodat het als slangenvuur kan opstijgen naar het bovenste chakra. Vandaar waarschijnlijk, dat de kandelaar zijn lampen aan de voorzijde had.

Nm.08:01-      
(...)Spreek tot Aäron en zeg tot hem: Wanneer gij de lampen opstelt, moeten de zeven lampen
haar licht doen vallen op de voorzijde van de kandelaar. En Aäron deed alzo; aan de voorzijde
van de kandelaar stelde hij de lampen daarvan op, (...)

Het boek Ezechiël begint met een visioen van de gelijknamige profeet, die in ballingschap zat te mediteren aan de rivier Kebar (Chabor) te Mesopotamië. Ezechiël zag een gezicht van Godswege, waarbij de hemel werd geopend. Met name aanschouwde de profeet enkele cherubs. De beschrijving van deze wezens doet sterk denken aan de chakras. Ezechiël sprak van raderen, ogen en wervelingen. Hieronder volgt de tekst in drie etappes: Ez.01:15, Ez.01:19 en Ez.01:12.

Ez.01:15-        
En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier, was
een rad. De aanblik en het maaksel van de raderen was als een schittering van een turkoois; zij
hadden alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof er een rad was midden in
een rad.

Ingewijden definiëren de raderen van vuur als wielen of centra van levende (dat wil zeggen vurige) kracht, die met gigantische snelheid ronddraaien. De krachtcentra schijnen letterlijk om zichzelf heen te draaien.
De definitie vertoont veel gelijkenis met wat Ezechiël in zijn visioenen waarnam. Ezechiël beschreef ze zelfs als concentrische cirkels: als een rad midden in een rad.

Ez.01:19-        
Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van de grond
verhieven, verhieven zich ook de raderen. Waarheen de geest wilde gaan, gingen zij- waarheen
de geest wilde gaan; en de raderen verhieven zich tegelijk met hen; want de geest der wezens
was ook in de raderen.

De chakras leken op raderen: ronddraaiende wielen van vuur of energie. Bij raderen moeten we natuurlijk niet aan iets mechanisch denken, maar aan iets wat als een innerlijke ervaring lijkt rond te draaien.

Ez.10:12-        
Hun gehele lichaam -hun rug, hun handen, hun vleugels- en de raderen waren rondom vol ogen;
alle vier hadden zij hun rad. Wat de raderen betreft, zij werden te mijner aanhoren Werveling
genoemd.

De chakras lijken op ogen, omdat zij leiden tot zien, schouwen en beschouwen; dat wil zeggen, tot verruiming van bewustzijn en tot het verwerven van inzicht. De raderen deden zich voor als Wervelingen, nog wel met een hoofdletter geschreven, alsof het inderdaad Heilige Punten betrof, waar een centrifugale of centripetale werking van uitging. Ezechiël kan hier op niets anders dan op de chakras doelen.

Ez.03:12-        
Toen hief de Geest mij op, en ik hoorde achter mij het geluid van een geweldig gedruis - geprezen zij de heerlijkheid des HEREN in zijn woonplaats: het geruis van de  vleugels der wezens, die elkander raakten, en het geratel der raderen daarnevens; (...).

De wezens waarover Ezechiël bericht waren cherubs: een soort mengwezens, die volgens Genesis de taak hadden om het paradijs te bewaken. We kunnen deze cherubs als engelen zien die in hun vuurlichaam verschenen.

Gn.03:24-       
(...), en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich
heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.


Het visioen van Daniël.levert ongeveer dezelfde gegevens

Dn.07:09-       
Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur;(...).

De Oude van dagen, wit als sneeuw (denk aan de Libanon!) had het kruinchakra ontwikkeld. Zijn troon, datgene waarop hij was gegrond (het stuitchakra), bestond uit vuurvlammen.

Ga verder met hoofdstuk V, paragraaf 03 »