HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

Ps.140:09-      
O HERE, willig de begeerten van de goddeloze niet in, laat zijn aanslag niet gelukken, wanneer
zij zich verheffen. sela

Ps.89:49-        
Welk mens leeft er, die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal redden uit de macht van het doden­
rijk? sela

Het antwoord hoe de ziel gered kon worden uit het dodenrijk (Edom), lag in Sela: men moest zich oprichten, het opstijgende pad bewandelen.

Ps.88:08-        
Uw grimmigheid rust zwaar op mij, door al uw baren drukt Gij mij neder. sela

Het neder drukken staat lijnrecht tegenover het opstijgende pad, dat wordt aangegeven met de term Sela.
Sommigen menen, dat Sela een motto betreft om de muziek aan te laten zwellen. Maar zelfs wanneer Sela iets met muziek te maken heeft, is een symbolische uitleg niet uitgesloten. De zeven chakras werden immers naast de zeven kleuren van de regenboog ook wel vergeleken met de zeven muzieknoten, en in dit kader duidt Sela op het opklimmen van een lagere trilling naar een hogere; van de kleur rood naar de kleur wit; van een lager chakrapunt naar een hoger energiepunt.

03. Herders, richters en rechters

In de Oudheid leefden priesters vrij geïsoleerd binnen het tempelcomplex, waar zij zich bezighielden met allerlei rituelen ten behoeve van dodencultus, en het gunstig stemmen van de goden. Behalve de jaarlijkse feesten, nam het gewone volk niet deel aan de rituelen en was de tempel voor hun verboden terrein. Priesters gaven ook geen onderricht aan buitenstaanders, uitgezonderd de elite en enkele uitverkorenen. Diezelfde gewoonte zien we bij de priesters van Israël, wiens werkzaamheden voornamelijk betrekking hadden op de heiliging en de altaren. Dat de geschiedenis van Israël om gewone mensen draait, past dus eigenlijk niet in de tijd waarin de historie zich afspeelt. Daar komt nog bij dat een onwetend volk niet zonder begeleiding en scholing kan, zodat er speciale functies werden ontworpen om het volk naar de juiste Weg te leiden, wat dus vrij uniek was in die tijd.
1.
Herders, zoals Mozes hadden tot taak hun schapen vanuit de buitengebieden naar het Beloofde Land te leiden. De route die men hierbij moest volgen, liep via de Grote Slenk en de Weg van Horus.
2.
Toen de Israëlieten eenmaal in Kanaän waren, werden er richters aangesteld die het volk moesten richten. Zij stemden het volk af op de Derde Weg (de Middenweg), zodat er Evenwicht tot stand kwam. Richten heeft echter ook te maken met het oprichten van de mens, die van een lager niveau (onderlichaam, identificatie met stof) moest opklimmen naar hogere regionen (hoofd, geest).
3.
Rechters spraken recht tussen het een en het ander, volgens het principe van kosmisch Evenwicht. Ook op deze manier werd het volk naar de Middenweg geleid. In Egypte trad de farao op volgens Maät. In de Bijbel is de HERE Rechter, maar werd de functie ook wel overgedragen op Israëls koningen. Dit laatste was vrij normaal in de Oudheid, want het was de taak van koningen om het kosmisch Evenwicht te herstellen, dan wel in stand te houden.

Hoewel we rechters en richters niet over één kam kunnen scheren, staan hun functies nauw met elkaar in verband, en in samenwerking met de herders werkten zij allen naar dezelfde doelstelling toe.

04. De richter Samuël

Js. 01:18-       
Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij
zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten; (…).

Uit Js.01:18 blijkt, dat het richten of oprichten in verband werd gebracht met de kleuren rood en wit. Men moest zich van het rode gebied (het onderlichaam) oprichten naar het witte gebied (de Libanon, het hoofd-chakra), en op die manier werden rood en wit, stof en geest verenigd tot Eén.
Eenmaal in het Beloofde Land, kwamen er richters aan te pas die het volk moesten richten of oprichten.
De belangrijkste richter van Israël was Samuël, de zoon van Elkana en Hanna. Om zijn functie naar behoren te kunnen uitvoeren, volgde hij natuurlijk zelf de Derde Weg, die tussen de Zeeweg (ida) en de Weg van Horus (pingala) inlag. Aldus loopt de geschiedenis van Samuël langs de steden Rama, Silo, Bethel, Gilgal, Mizpa, Gibea en Bethlehem (zie afbeelding 18b). Hieronder volgt een beknopt overzicht.
De ouders van Samuël woonden op de bergrug ter hoogte van Rama (Ramathaïm).

1Sm.01:01-           
Er was een zeker man uit Ramathaïm-Zofim, uit het gebergte van Efraïm, (...).

1Sm.01:19-           
(...) daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama.

De familie ging ieder jaar naar Silo, waar de profeet Eli woonde.

1Sm.01:03-           
Hij ging nu van jaar tot jaar uit zijn stad om de HERE der heerscharen te Silo te aanbidden (...).

1Sm.01:09-
Eens, nadat met te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op - de priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des HEREN- (...).

Nadat Samuël gespeend was, bracht Hanna haar zoontje naar de tempel te Silo, waar de kleine onder toezicht van Eli kwam te staan.

1Sm.01:24-
(...)en zij bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des HEREN te Silo.

1Sm.03:20-           
En geheel Israël van Dan tot Berseba kwam tot de erkenning, dat aan Samuël door de HERE het ambt van profeet was toevertrouwd. De HERE verscheen ook verder in Silo, want Hij openbaarde Zich in Silo aan Samuël door het woord des HEREN.

Ga verder met hoofdstuk VI, paragraaf 04 »