HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR

1Sm.07:05-
Toen zeide Samuël: Roept geheel Israël bijeen te Mizpa; (...).

1Sm.07:12-           
En Samuël nam een steen en stelde die op tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-
Haëzer,(...).

Het plaatsje Sen lag in de buurt van Mizpa.

1Sm.07:15-
Samuël nu was richter over Israël, zolang hij leefde. Hij maakte van jaar tot jaar een rondreis
langs Bethel, Gilgal en Mizpa, en richtte Israël op al deze plaatsen; daarna keerde hij naar
Rama terug, want daar was zijn huis en daar richtte hij Israël; en hij bouwde daar de HERE
een altaar.

Alle genoemde plaatsen lagen langs de Derde Weg. Samuël richtte er een altaar op.

1Sm.10:17-           
Daarna riep Samuël het volk samen tot de HERE te Mizpa(...).

1Sm.10:25-           
Daarna zette Samuël voor het volk het recht van het koningschap uiteen,(...).

Koningen behoorden de Koninklijke Weg te bewandelen. In de Bijbel is dit de Derde Weg.

1Sm.11:14-           
En Samuël zeide tot het volk: Komt, laten wij naar Gilgal gaan en daar het koningschap
vernieuwen.

1Sm.13:15-           
Daarna stond Samuël op en ging van Gilgal naar Gibea in Benjamin.

Gibea (tussen Rama en Jeruzalem) grenst eveneens aan de Derde Weg.

1Sm.15:34-           
Samuël begaf zich naar Rama,(...).

1Sm.16:04-           
Samuël deed wat de HERE gezegd had en hij kwam te Bethlehem.

1Sm.16:13-           
(...) Daarna stond Samuël op en ging naar Rama.

1Sm.25:01-           
Samuël stierf. Toen kwam geheel Israël bijeen, bedreef rouw over hem en begroef hem in zijn huis te Rama.

Na Samuël werden zijn zonen richters over Israël. Maar in tegenstelling tot Samuël, die consequent de Derde Weg bewandelde, waren zijn zonen meer op de kronkelwegen afgestemd.

1Sm.08:02-
(...)zij waren richters te Berseba. Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; zij waren op winstbejag uit, namen geschenken aan en bogen het recht.


05. De woestijntocht

Tot besluit van dit hoofdstuk, gaan we de route van de exodus in kaart brengen en aanvullen met gegevens die we in deze publicatie gevonden hebben. Hierdoor wordt de context helder, en krijgen we een goed overzicht van de symbolische betekenis.
De uittocht onder leiding van Mozes begon in Egypte, symbolisch het gebied van de stof.

Ex.16:02-
En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron; en de Israëlieten zeiden tot hen: Och, dat wij door de hand des HEREN  in het land Egypte gestorven waren, toen wij nog bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen.

De vleespotten duiden op het stofaspect. Het vlees duidt op de kleur rood. Bovendien betekent de oude naam voor Egypte (kêmet) zwarte aarde. Symbolisch gezien, begint de reis dus in het zwarte gebied. Tijdens de reis maakte het volk om precies te zijn zeven afdwalingen of omwegen, die de zeven cycli voorstellen, alsmede het gekronkel en oprichten van de slang, (zie afbeelding 18 a en b, blauwe stippen).

OMWEG 1:
De eerste afdwaling (het zwenken) trad al meteen aan het begin van de Exodus op.

Ex.13:18-       
Daarom liet God het volk zwenken, de woestijnweg op naar de Schelfzee.

OMWEG 2:
De tweede afdwaling volgde kort daarop:

Ex.14:01-       
De HERE sprak tot Mozes: Zeg tot de Israëlieten, dat zij teruggaan en zich legeren voor Pi-
Hachiroth, (...)

OMWEG 3:
Volgens het boek Deuteronomium volgde bij Horma de derde afdwaling. Zie voor Horma afbeelding 18a.

Dt.01:44-        
Daarop trokken de Amorieten, die dat gebergte bewoonden, uit, u tegemoet, en zij vervolgden u
als bijen en versloegen u in Seïr, tot Horma toe. Toen keerdet gij terug en weendet voor het
aangezicht des HEREN; (...).Ga verder met hoofdstuk VI, paragraaf 05 »