HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR
EINDE
In het Heilige Land moest nu eerst de Derde Weg worden ingenomen. De slang moest opstijgen door het sushumnakanaal. Aldus verhuisde de stam Dan, die de slang uitbeeldt, naar het territorium in het noorden bij de berg Hermon (voorhoofdchakra).
Vervolgens zien we Israëls koningen eerst naar Jeruzalem (het hart -of navelchakra) trekken ten teken dat hier het evenwicht was bereikt tussen de paren van tegenstelling.
Daarna nam koning Salomo de weg naar Hamath in, die door de Bekavallei van de Libanon (het kruinchakra) liep. En hiermee was het einddoel, de vereniging van tegenstellingen, bereikt.
Na dit hoogtepunt ging het bergafwaarts met Israël.


NAWOORD

Aan het einde van deze publicatie is een kort nawoord op zijn plaats.
In het verleden hebben we ons hoofdzakelijk gericht op de uiterlijke vorm van het geloof, en werd er nauwelijks aandacht geschonken aan de esoterische betekenis, die achter het symbolische verhaal in de Bijbel schuilt. Niet in de laatste plaats ligt de oorzaak hiervan bij de zeer onduidelijk omschreven symboliek, die voor de doorsnee lezer welhaast niet te begrijpen is, en waar men dan noodgedwongen maar afstand van neemt.
Gezien de opmerkingen van Jezus, behoorden Zijn volgelingen en de eerste christenen tot een mystieke school (of scholen). De leer was niet voor iedereen toegankelijk, want de pupillen waren van verschillend niveau. Tot Zijn discipelen kon Jezus openhartig spreken; zij behoorden tot de ingewijden. Andere volgelingen hadden gelijkenissen nodig om de esoterische stof te kunnen bevatten, en dan was er nog een grote schare die wel ogen en oren had, maar ondanks alle leringen niet kon zien en horen. 

Overduidelijk blijkt dat er van de volgelingen meer werd verwacht dan alleen een “gelovig zijn”. Zo niet, dan waren de leringen van Jezus overbodig geweest. Kennisoverdracht (gnosis) speelde een belangrijke rol bij de inwijdingsscholen. Wie het vatte kon die vatte het, en voor de rest bleef de kennis geheim. Hoewel sommige zaken dus alleen bestemd waren  voor ingewijden, blijkt uit alles dat Jezus de intentie had om Zijn aanhangers inzicht te verschaffen in de geheime leer voor zover dit mogelijk was.

Uit deze publicatie over “raderen van vuur “ valt op te maken, dat de kennis over de chakras in grote lijnen onderdeel vormde van een oorspronkelijke doctrine, die bedoeld was als een inwijdingsweg en volgens zeven etappes verliep. De informatie over de chakras is dus allesbehalve nieuw, maar moet opnieuw ontdekt worden. Dat de hedendaagse informatie over de chakras niet altijd overeenstemt met de oude leer, is logisch. Zoals opgemerkt, bestonden er in de Oudheid vele tradities en culturen die op bepaalde punten van mening konden verschillen. Bovendien speelt de tijd een woordje mee, want in pakweg 2000 jaar kan er veel veranderen.

Het volgen van Jezus komt er op neer dat we van het niveau van de letter weer moeten omschakelen naar de diepere betekenis van de tekst: de Essentie. Pas dan gaan we zien, dat de deur die toegang geeft tot de wereld van Christus, een wereld van hoger Zijn is die altijd open staat. We moeten er wel wat voor doen, want inzicht komt niet vanzelf aanwaaien. Streven naar eenheid en vrede, afstand nemen van ons lager ego, en een introspectieve houding aannemen zijn universele waarden, die door alle godsdiensten,  mystieke en spirituele stromingen worden nagestreeft, omdat zij tot evenwicht en vereniging leiden. Het streven hiernaar lukt niet altijd, maar het tonen van goede wil kan al voldoende zijn om vorderingen te maken op het Pad.
En per slot van rekening is het vergaren van kennis die ons dichter bij het hoger Zelf brengt, natuurlijk van groot belang. Hopelijk levert deze publicatie een bijdrage hiertoe.