HOME

"RADEREN VAN VUUR"

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
Kanaän als menselijk lichaam

01. Gelijkenissen
02. Kanaän als menselijk lichaam
03. Het rode en witte gebied


HOOFDSTUK II:
Bergen en chakras

01. chakras
02. Bergen
03. Stuitchakra, berg Sinaï
04. Heiligbeenchakra, berg Hor
05. Miltchakra, berg Nebo
06. Hartchakra, berg Sion
07. Navel -of hartchakra, Ebal-Gerizzim
08. Keelchakra, berg Tabor
09. Voorhoofdchakra, berg Hermon
10. Kruinchakra, Libanongebergte
11. Kruinchakra als wierookheuvel
12. Kruinchakra en heilig huwelijk
13. Het gebergte Karmel
14. De bruiloft in Kana


HOOFDSTUK III:
Meer symboliek over de chakras

01. Lotusbloemen
02. Het getal 144.000
03. De lampen
04. Ogen en derde oog
05. Het boze oog
06. Het hoofd
07. Het hoofdsieraad
08. Zeven zegels

HOOFDSTUK IV:
Vuur

01. Inleiding
02. Onverterend vuur
03. De brandende vuuroven
04. Lam Gods


HOOFDSTUK V:
Over slangen en slangenvuur

01. De slang
02. Kundalini -of slangenvuur
03. Raderen van vuur
04. Mozes en de koperen slang
05. De stam Dan als slang
06. De boekrol

HOOFDSTUK VI:
Richten en oprichten

01. Inleiding
02. Het rechter pad, de Weg van Horus
03. Herders, richters en rechters
04. De richter Samuël
05. De woestijntocht

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding Grote Slenk
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
Afbeelding 18

RADEREN VAN VUUR
VOORWOORD


Dn.07:09-       

Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder;
zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen,de raderen daarvan uit laaiend vuur;(...).

Het onderwerp “raderen van vuur” - tegenwoordig bekend als chakras - is geen gemakkelijk en zeker geen alledaags onderwerp. Dit komt vooral omdat we voor een beschrijving alleen terecht kunnen bij de esoterie; geheime of verborgen leer die zo genoemd wordt omdat zij onderwerpen bespreekt die alleen langs geestelijke weg te begrijpen zijn, en op innerlijke ervaring berusten. Esoterie is dus niet te verifiëren, en al helemaal niet wetenschappelijk te bewijzen, omdat zij op geen enkele manier langs zintuiglijk weg is waar te nemen.

Met name zijn christenen niet erg gecharmeerd van geheime leer, omdat deze in hun ogen gebaseerd zou zijn op buitenbijbels gedachtegoed, heidense overlevering, apocriefe werken, etc. Toch is dit niet terecht. Getuige de vele metaforen, het cryptische taalgebruik, de vele spreuken, en de vaak vreemde visioenen, zoals hierboven bij Dn.07:09, móet de Bijbel wel een schat aan esoterisch materiaal bevatten, en allicht zijn lezers dan geïnteresseerd in de diepere betekenis ervan. Op zijn minst zou men er kennis van kunnen nemen. In hoeverre de informatie te herkennen is als innerlijke ervaring, is een ander verhaal.

In principe kan alles wat wij niet kennen of begrijpen als geheim of geheimzinnig overkomen, zelfs als niet bestaand, maar met betrekking tot esoterische kennis betekent geheim bovenal een onbewustzijn van zaken die zich op geestelijk vlak in ons eigen innerlijk voordoen.

Ps.139:06-      
Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Mt.19:12-       
Die het vatte kan, die vatte het.

Mt.15:15-       
Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Verklaar ons de gelijkenis. Hij zeide: Zijt ook gij nog
onbevattelijk?

Al evenmin berust de verborgen leer op getover en andere sinistere praktijken, want in beginsel behoort de “bovennatuurlijke” wereld tot de natuurlijke wereld. Voor velen is zij echter een ongeopenbaarde wereld, die zowel psychologisch, filosofisch als spiritueel benaderd kan worden, met als doel het onbewuste bewust te maken. En zo te lezen, spoort de Bijbel ons hiertoe ook aan.

Mt.10:26-                   
(…) want er is niets bedekt of het zal geopenbaard worden en verborgen, of het zal bekend
worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht.

Mt.24:02-       
Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden
weggebroken.

In tegenstelling tot bovenstaande opmerkingen van Jezus, was men in de Oudheid algemeen van mening dat esoterisch onderricht strikt geheim moest blijven voor buitenstaanders. Alleen priesters, koningen, farao’s (en later de elite) kregen inzage; hetzij door mondelinge overlevering, hetzij door middel van rituele inwijding. Bovendien was geheimhouding bittere noodzaak in een wereld, waar vrije meningsuiting ver te zoeken was en andersdenkenden gevaar liepen.
Gezien deze achtergronden is het begrijpelijk, dat de Heilige Schrift vol is komen te staan met metaforen en zéér verborgen taal. Dit neemt niet weg dat veel van het esoterisch onderricht niet geaccepteerd was binnen de Kerk, en om die reden werd verbloemd. Esoterisch onderricht houdt immers zelfwerkzaamheid in, en wanneer men zich op eigen kracht gaat ontwikkelen, neemt het gezag van de Kerk zienderogen af.
Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is er op het gebied van esoterie en spiritualiteit een golf aan informatie vrijgekomen, onder andere over de chakraleer. Men mag hierover denken wat men wil; punt is dat veel hiervan in de Bijbel is terug te vinden. Wanneer dit niet het geval zou zijn, was deze publicatie ook niet ontstaan.
Het doel van deze publicatie is niet om de lezer zaken aan te praten die buiten zijn gezichtsveld liggen. Wél gaan we ons bezig houden met de vraag in hoeverre de chakraleer onderdeel is van de Bijbel, en welke metaforen daarbij van toepassing zijn. We vergelijken Bijbelteksten met buitenbijbelse bronnen, omdat laatste veel duidelijker te boek zijn gesteld en dus als leidraad kunnen dienen om de stof in de Heilige Schrift te ontcijferen, en om te zetten in begrijpelijke taal.
Kort samengevat gaat het om de volgende theorie.

1.
Chakras worden omschreven als centra van circulerende activiteit of energie. Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel. Zie voor meer uitleg over de chakras hoofdstuk II,01.

Ez.01:19-        
Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van de grond
verhieven, verhieven zich ook de raderen. Waarheen de geest wilde gaan, gingen zij- waarheen
de geest wilde gaan; en de raderen verhieven zich tegelijk met hen; want de geest der wezens
was ook in de raderen.

2.
Chakras bevinden zich in het etherisch lichaam van de mens. De energie van dit lichaam stroomt door energiebanen, de zogeheten meridianen of nadi's, die wel bekend zijn uit de acupunctuur. De chakras bevinden zich op de kruispunten van deze meridianen. De drie meest belangrijke energiebanen zijn de ida, de pingala en het sushumnakanaal, die de tegenhanger van de wervelkolom is (zie afbeelding 1a).
De energie die hier is bedoeld, wordt wel omschreven als in werkzaamheid omgezet prana, een vorm van energie die speciaal gericht is op het in stand houden van de stoffelijke bestanddelen, waaruit een vorm is opgebouwd. Het etherisch lichaam is dus de grondslag van het fysieke lichaam, en stond bij de oude Egyptenaren bekend als de Ka. Het wordt ook levenslichaam, vormlichaam of etherisch dubbel genoemd.

3.
Ingewijden wijzen zeven (of acht) chakras aan als hoofdcentra, die langs het sushumnakanaal in het etherisch lichaam liggen:
1. stuitchakra,
2. heiligbeenchakra,
3. miltchakra,
4. navelchakra en/of hartchakra,
5. keel-chakra,
6. voorhoofdchakra,
7. kruinchakra.
Via de endocriene klieren staan zij in verbinding met het stoffelijk lichaam.

4.
De Bijbel stelt de hoofdcentra voor als zeven of acht bergen (vulkanen) van de Grote Slenk:
1. berg Horeb, 2 berg Hor, 3. berg Nebo, 4.berg Sion en/of berg Ebal-Gerizzim, 5. berg Tabor, 6. berg Hermon, en 7. gebergte Libanon.

Ga verder met voorwoord »