HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Persoonlijke gegevens Paulus
02. Paulus als Romeins burger
03. Paulus, de Hebreeër
04. Paulus, de Nazoreeër

05. Paulus en de eerste christenen

HOOFDSTUK II
01. Reïncarnatie en rechtvaardigheid
02. Karma en daden van Paulus
03. Saulus en koning Saul

HOOFDSTUK III
01. Gebrekkige verslaggeving
02. Zendingsreizen anders bekeken
03. Van Damascus naar Arabië
04. De reis naar Rome (reis IV)
05. De rechterhand (reis II)
06. Weer naar Macedonië (reis III)
07. De reis naar Spanje
08. De eerste reis van Paulus


HOOFDSTUK IV
01. Levensweg in vier fasen
02. Ontmoeting met de leeuw
03. De rechterhand
04. Farao met rode kroon
05. Jeruzalem, hart van het geloof
06. Drie heilige punten
07. Uitstel van de reis naar Rome
08. Tweede brief aan Timotheüs
09. Nogmaals de Hebreeën

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afb.01: de sfinx

NAAR ARABIË
Afb.02: de reis naar Arabië

Afb.02: Rechte straat in Damascus

DE REIS NAAR ROME
Afb.A1: overzicht
Afb.A2: de reis van punt tot punt
Afb.A3: Kreta
Afb.A4: Syrtis
Afb.A5: het oog
Afb.A6: Via Appia

DE RECHTERHAND (reis II)
Afb.B1: de reis van punt tot punt
Afb.B2: provinciekaart
Afb.B3: de leeuwenpoot
Afb.B4: Samothracé
Afb.B4: de via Egnatia

DE DERDE REIS
Afb.C1: overzicht
Afb.C2: de reis van punt tot punt
Afb.C3: provinciekaart
Afb.C4: het oor
Afb.C5: achterzijde rode kroon

DE EERSTE REIS
Afb.D1: de reis van punt tot punt

OVERIGE
Afb.03: de slang oeto
Afb.04: de vier evangelisten
Afb.05: de zeven sterren
Afb.06: eigenhandige groet
Afb.07: het oude Jeruzalem
Afb.08: drie heilige punten

 

De mystieke reizen van Paulus

Aangezien de apostel door verschillende culturen was gevormd, kwamen zijn opvattingen over Christus en het christelijke geloof zeker niet uit één bepaald hoek. En vandaar waarschijnlijk dat hij bekend staat als een vrijzinnig mens. Als een van de eerste christenen kwam Paulus met eigen leefregels die afweken van de joodse thora. Dit in tegenstelling tot de tijd van de vier Evangeliën die voornamelijk het leven van Jezus beschrijven, en waar een duidelijk omschreven doctrine nog ontbreekt.

Datering van Paulus
Hoewel er niets met zekerheid bekend is over het geboorte -en sterfjaar van Paulus, geven onderstaande gegevens - die allesbehalve volledig zijn - toch een indruk van de tijd waarin Paulus leefde.
Toen Barnabas op zoek ging naar Paulus die naar Tarsus was uitgeweken (Hd.11:19-30),  werd er een grote hongersnood voorspeld, die plaatsvond onder de Romeinse keizer Claudius. Deze Claudius kwam in 41 na Chr. aan de regering, en in 54 na Chr. kwam hij door vergiftiging om het leven.

Hd.11:29-
(…) dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius.

Toen Paulus te Corinthe verbleef, trof hij daar Aquila en Priscilla aan, omdat keizer Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. In verband hiermee laat de geschiedschrijver Suetonius weten dat het “Jodenedict” was uitgevaardigd omdat “Chrestus” (wellicht Christus?) voor veel onrust had gezorgd. Hoewel er geen bewijs is, zou het edict uit 49/50 na Chr. dateren. Hd.18:02 verwijst naar deze situatie.

Hd.18:02-
(…) omdat Claudius had bevolen, dat alle Joden Rome zouden verlaten.

Claudius werd opgevolgd door keizer Nero (54-68 na Chr.). In het jaar 64 na Chr. vond de grote brand in Rome plaats en naar aanleiding daarvan de christenvervolging, omdat de christenen de schuld kregen van de brand.
Bij het volgende fragment werd Paulus door Festus (Porcius Festus) naar Rome gestuurd. Deze Festus  was in het jaar 60/62 door keizer Nero benoemd tot procurator over Judea.

Hd.25:12-
Toen antwoordde Festus, na overleg met zijn Raad: Op de keizer hebt gij u beroepen, naar de keizer zult gij gaan!

Al met al neemt men aan, dat Paulus in het jaar 3 na Chr. werd geboren en ongeveer in 60-64 na Chr. overleed.
Bovenstaande is ongeveer het belangrijkste, dat er bekend is over de personalia van Paulus. Niettemin komen we meer over hem aan de weet door te onderzoeken wat zijn Romeins burgerschap inhield, en wat het voor hem betekende een Hebreeër en Nazoreeër te zijn; en vooral wat het in de dagen van Paulus betekende een christen te zijn.

02. Paulus als Romeins burger

Ten tijde van Paulus stond het Heilige Land onder heerschappij van de Romeinen, uiteraard tot groot ongenoegen van de Joden. Hoewel Paulus van Joodse afkomst was, veronderstelt zijn Romeins burgerschap goede betrekkingen met de overheersers.

Hd.22:27-            
En de overste ging erheen en zeide tot hem: Zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zeide: ja. En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som verkregen. Maar Paulus zeide: Doch ik bezit het door geboorte.

Hd.16:32-            
Maar Paulus zeide tot hen: Zij hebben ons, hoewel wij Romeinen zijn, zonder vorm van proces in het openbaar gegeseld (…).

1.
Als gevolg van de militaire successen werd het Romeinse Rijk overspoeld met buitenlanders (merendeels slaven), die het Romeins burgerschap konden kopen of door bepaalde verdiensten konden verkrijgen. Paulus bezat het burgerschap echter door geboorte. Het kwam hem goed van pas, toen orthodoxe Joden klachten tegen hem indienden bij Festus en hij voor het gerecht werd gesleept. Romeinen mochten niet zonder proces worden gegeseld, en bezaten het recht zich op de keizer te beroepen. Aldus werd Paulus naar Rome afgevoerd onder begeleiding van Julius, een hoofdman van de keizerlijke afdeling, om daar berecht te worden.

2.
Doordat Paulus tentenmaker was, kon hij zijn leven lang in eigen onderhoud voorzien en zelfs in Rome een woning huren. Anderen vertalen door leerbewerker, maar tentenmaker heeft hier ook een symbolische functie.

Hd. 18:04-            
En omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende, bleef hij bij hen, en zij werkten samen, want zij waren tentenmakers van hun handwerk.

Hd.20:33-
Ik heb niemands zilver of goud begeerd of kleding begeerd; zelf weet gij, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien.

Hd.28:30-
En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning (…).

Niet iedere arbeider was zo’n gunstig lot beschoren en kon een eigen woning huren. Door het inzetten van goedkopere slaven hadden vele ambachtslieden het nakijken en amper brood op de plank. Waarschijnlijk had Paulus de wind mee omdat er bij de Romeinen veel vraag was naar tenten en andere producten van leer ten behoeve van het leger.

3.
De apostel vertelt menigmaal het voornemen te hebben gehad naar Rome te reizen, voor Joden nota bene het hol van de leeuw.

Rm. 01:13-           
Doch ik stel er prijs op broeders, dat gij weet, dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen -waarin ik tot nu toe verhinderd ben-(...).

Ga verder met hoofdstuk I, paragraaf 02 »