HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Persoonlijke gegevens Paulus
02. Paulus als Romeins burger
03. Paulus, de Hebreeër
04. Paulus, de Nazoreeër

05. Paulus en de eerste christenen

HOOFDSTUK II
01. Reïncarnatie en rechtvaardigheid
02. Karma en daden van Paulus
03. Saulus en koning Saul

HOOFDSTUK III
01. Gebrekkige verslaggeving
02. Zendingsreizen anders bekeken
03. Van Damascus naar Arabië
04. De reis naar Rome (reis IV)
05. De rechterhand (reis II)
06. Weer naar Macedonië (reis III)
07. De reis naar Spanje
08. De eerste reis van Paulus


HOOFDSTUK IV
01. Levensweg in vier fasen
02. Ontmoeting met de leeuw
03. De rechterhand
04. Farao met rode kroon
05. Jeruzalem, hart van het geloof
06. Drie heilige punten
07. Uitstel van de reis naar Rome
08. Tweede brief aan Timotheüs
09. Nogmaals de Hebreeën

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afb.01: de sfinx

NAAR ARABIË
Afb.02: de reis naar Arabië

Afb.02: Rechte straat in Damascus

DE REIS NAAR ROME
Afb.A1: overzicht
Afb.A2: de reis van punt tot punt
Afb.A3: Kreta
Afb.A4: Syrtis
Afb.A5: het oog
Afb.A6: Via Appia

DE RECHTERHAND (reis II)
Afb.B1: de reis van punt tot punt
Afb.B2: provinciekaart
Afb.B3: de leeuwenpoot
Afb.B4: Samothracé
Afb.B4: de via Egnatia

DE DERDE REIS
Afb.C1: overzicht
Afb.C2: de reis van punt tot punt
Afb.C3: provinciekaart
Afb.C4: het oor
Afb.C5: achterzijde rode kroon

DE EERSTE REIS
Afb.D1: de reis van punt tot punt

OVERIGE
Afb.03: de slang oeto
Afb.04: de vier evangelisten
Afb.05: de zeven sterren
Afb.06: eigenhandige groet
Afb.07: het oude Jeruzalem
Afb.08: drie heilige punten

 

De mystieke reizen van Paulus

02. Karma en daden van Paulus

Karma en reïncarnatie zijn twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder karma geen reïncarnatie en andersom. Hoewel er in de Bijbel vele uitspraken zijn te vinden die naar reïncarnatie verwijzen, zijn er nog veel meer die betrekking hebben op karma (zie de publicatie: De reis van de ziel). Karma betekent zoveel als daden of handelen. Hoewel de karmische wetten zeer gecompliceerd zijn, kunnen we ze simpel samenvatten als actie is reactie. Zoals men zaait, zal men oogsten. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Het komt het er op neer, dat iemands daden op hem zelf terugvallen, zowel ten goede als ten kwade. We kweken dus goede vruchten en slechte vruchten. De oogst kan zowel in het huidige leven plaatsvinden, als in toekomstige levens. Hieronder staan drie voorbeelden waarin de karmische wet tot uitdrukking komt.

Opb.22:11-
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat  zijn werk is.

Gl.06:07- 
Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Jr.17:10- 
Ik, de HERE doorgrond het hart en toets de nieren, en dat om aan ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Het begrip karma wordt in de Bijbel op vele verschillende manieren omschreven, ondermeer door de vergelding van de HERE, met dien verstande dat karma een wetmatigheid is, waarbij persoonlijke straf of wraak niet aan de orde is. Karma en reïncarnatie geven een verklaring voor vele onduidelijkheden in de Bijbel, bijvoorbeeld bij de vraag, waarom sommige personen zoals Paulus uitverkorenen waren.

In verband met de apostel Paulus denken we bij karma op de eerste plaats aan het boek Handelingen (Latijn: acta), waarin onder andere een overzicht is opgenomen van Paulus’ zendingsreizen, die de daden en het handelen van de apostel uitbeelden. We gaan dus allereerst uitzoeken of het handelen van Paulus een karmische achtergrond kan hebben, want zo ja dan zal er ook sprake zijn van reïncarnatie.
Onder de naam Saulus had de apostel strijd gevoerd tegen de christenen, zodat de lijdensweg die hij tijdens de rest van zijn leven zou ondergaan nog is op te vatten als een soort “vergelding” of karma hiervoor.

Hd.09:15-
Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kinderen Israëls; want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam.

Uit onderstaande fragmenten is op te maken, dat de apostel zijn eigen levenspad, die volgens Handelingen bij zijn laatste reis naar Rome ten einde kwam, als een strijd ervoer.

1Cor.09:24-
Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zomaar in de lucht slaat.

2Tm.04:06-          
Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid,(...).

1Tim.06:12-
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Hoeveel Paulus moest lijden, valt te relativeren; niet in de laatste plaats omdat hij op zijn pad steevast geleid werd door de Heilige Geest.

1Cor.10:12-
Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan.

Hd.20:22-
En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukking te wachten staat.

De apostel werd weliswaar geboeid en gemarteld, maar zulke meedogenloze praktijken waren in de Oudheid schering en inslag, zelfs bij mensen die geen vlieg kwaad hadden gedaan. In tegenstelling tot velen die niet waren opgewassen tegen het harde leven, doorstond Paulus alle ellende door de kracht en de Geest van de Here. Hij overleefde drie schipbreuken (2Cor.11:25), werd in de gevangenis geworpen, maar uiteindelijk aan niets schuldig verklaard en weer vrij gelaten. Uuiteindelijk kwam hij in Rome aan, waar niets hem meer belette de naam des Heren vrijmoedig te prediken. Ondanks alle ellende was Paulus in staat in eigen onderhoud te voorzien, en kon hij in Rome een woning huren. Meest frappant zijn natuurlijk zijn visioen van de derde hemel en de ontmoeting met Jezus. Al deze zegeningen vielen Paulus ten deel, terwijl hij nota bene Jezus en de gemeente had vervolgd.
Opgemerkt moet worden, dat Paulus volgens de apocriefe werken meer lijden te verduren kreeg, dan in het Nieuwe Testament. Zo wordt de apostel in “De handelingen van Paulus” voor de leeuwen geworpen en uiteindelijk in opdracht van Nero te Rome onthoofd, dramatische gebeurtenissen die in het Nieuwe Testament niet ter sprake komen.

Al met al is nog steeds de vraag, waar Paulus Gods genade aan verdiend had, want voor hij door de Here tot uitverkorene werd uitgeroepen, had de man nog geen goede daad verricht. In tegendeel zelfs! De slotsom is, dat het ultieme motief voor Gods genade niet in het huidige leven van Paulus te vinden is, en dus gaan we op zoek naar een vorig leven.

Ga naar hoofdstuk II, paragraaf 03 »