HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Persoonlijke gegevens Paulus
02. Paulus als Romeins burger
03. Paulus, de Hebreeër
04. Paulus, de Nazoreeër

05. Paulus en de eerste christenen

HOOFDSTUK II
01. Reïncarnatie en rechtvaardigheid
02. Karma en daden van Paulus
03. Saulus en koning Saul

HOOFDSTUK III
01. Gebrekkige verslaggeving
02. Zendingsreizen anders bekeken
03. Van Damascus naar Arabië
04. De reis naar Rome (reis IV)
05. De rechterhand (reis II)
06. Weer naar Macedonië (reis III)
07. De reis naar Spanje
08. De eerste reis van Paulus


HOOFDSTUK IV
01. Levensweg in vier fasen
02. Ontmoeting met de leeuw
03. De rechterhand
04. Farao met rode kroon
05. Jeruzalem, hart van het geloof
06. Drie heilige punten
07. Uitstel van de reis naar Rome
08. Tweede brief aan Timotheüs
09. Nogmaals de Hebreeën

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afb.01: de sfinx

NAAR ARABIË
Afb.02: de reis naar Arabië

Afb.02: Rechte straat in Damascus

DE REIS NAAR ROME
Afb.A1: overzicht
Afb.A2: de reis van punt tot punt
Afb.A3: Kreta
Afb.A4: Syrtis
Afb.A5: het oog
Afb.A6: Via Appia

DE RECHTERHAND (reis II)
Afb.B1: de reis van punt tot punt
Afb.B2: provinciekaart
Afb.B3: de leeuwenpoot
Afb.B4: Samothracé
Afb.B4: de via Egnatia

DE DERDE REIS
Afb.C1: overzicht
Afb.C2: de reis van punt tot punt
Afb.C3: provinciekaart
Afb.C4: het oor
Afb.C5: achterzijde rode kroon

DE EERSTE REIS
Afb.D1: de reis van punt tot punt

OVERIGE
Afb.03: de slang oeto
Afb.04: de vier evangelisten
Afb.05: de zeven sterren
Afb.06: eigenhandige groet
Afb.07: het oude Jeruzalem
Afb.08: drie heilige punten

 

De mystieke reizen van Paulus

Over de aankomst van Paulus in Rome bericht Handelingen:

Hd.28:15-             
En zo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders, die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabérnae tegemoet, en toen Paulus hen zag, dankte hij God en greep moed.

Bij Puteoli aangekomen, trok het reisgezelschap waarschijnlijk eerst een stukje langs de Via Campana, die afsloeg in de Via Appia. Vervolgens ging de tocht over de Via Appia naar Rome (zie afbeelding A6). Het Forum Appii was de halteplaats en lag ±65 km buiten Rome. De Romeinen noemden de Via Appii: de koningin der wegen.
Bij de Tres Tabérnae (de drie herbergen) liep een flinke afvaardiging christenen Paulus al tegemoet.
Tijdens het traject van Malta, via Syracuse, Rhegium, Puteoli en Rome verschijnt iets, dat lijkt op een deel van de rode kroon van de farao’s (zie nogmaals afbeelding A1).

Volgens het apocriefe werk “De handelingen van Paulus”werd de apostel in Rome tijdens Nero onthoofd.
Het Nieuwe Testament rept hier niet over, en schetst een andere situatie. De Romeinen konden geen enkel kwaad in Paulus ontdekken, en een terechtstelling vond niet plaats.

Hd.28:21-
Wij voor ons hebben geen brieven over u uit Judéa ontvangen, en ook is niemand van de broeders iets kwaads van u komen boodschappen of spreken.

Volgens onderstaande twee fragmenten kreeg de apostel hooguit twee jaar huisarrest, en kon hij zonder enige belemmering spreken.

Hd.28:16-             
En toen wij te Rome aangekomen waren, kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.

Hd.28:30-
En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.

Waarschijnlijk werd Paulus na die twee jaar op vrije voeten gesteld. Al met al wist hij voordeel te trekken uit zijn Romeins burgerschap, en nam hij de juiste beslissing door zich in Rome te laten berechten door de keizer. Als de Joodse Raad destijds in Jeruzalem een oordeel had geveld, had Paulus het niet overleefd.  Dan was er van de reis naar Rome niets terecht gekomen, en evenmin was de tekening dan tot stand gekomen.
De rugzijde van de cherub en farao wordt in hoofdstuk III, 06 behandeld.

III.05: De rechterhand (tweede reis van Paulus)

De tweede reis van Paulus ging naar Macedonië (zie afbeelding B1) Wanneer we de steden die Paulus bezocht, weer op de geijkte manier verbinden, verschijnt een arm met rechterhand. De duim eindigt bij Corinthe (15) en de wijsvinger mondt uit bij de stad Beréa (13). Het gedeelte tussen duim en wijsvinger vormt tegelijk een stukje oorschelp van de farao (afbeelding B1). Over de rechterhand vinden wij een aanknopingspunt in het boek Ezechiël.

Ez.10:08-              
Want bij de cherubs was onder hun vleugels iets zichtbaar, dat de vorm had van een mensenhand.

De tweede zendingsreis van Paulus begon te Jeruzalem (1), het eindpunt van zijn eerste reis.

Hd.15:04-             
En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermeldden al wat God met hen gedaan had.

Hd.15:30-             
Toen men afscheid van hen genomen had, kwamen zij te Antiochië aan, (...).

Na Jeruzalem trok men over land naar Antiochië (2) in Syrië, waarmee de voetzool van de leeuwenpoot wordt ingetekend.

Hd.15:41-             
en hij ging door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeenten.

Paulus reisde door Syrië en Cilicië. Zie voor deze provincies afbeelding B2. Vandaar ging het naar de steden Derbe (4) en Lystra (5). De kortste route naar deze twee plaatsen liep via Tarsus (3), de geboorteplaats van Paulus. Hiermee verschijnt de hiel van de leeuwenpoot.

Hd.16:01-             
En hij kwam ook te Derbe en Lystra.

Vervolgens ging de reis door het Frygische-Galatische landschap (zie afbeelding B2 ). Dit traject “tekent” zowel de achterzijde van de leeuwenpoot, als de arm van de rechterhand.

Hd.16:06-             
En zij gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken; en bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe;(...).

Ga verder met hoofdstuk III, paragraaf 05 »