HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Persoonlijke gegevens Paulus
02. Paulus als Romeins burger
03. Paulus, de Hebreeër
04. Paulus, de Nazoreeër

05. Paulus en de eerste christenen

HOOFDSTUK II
01. Reïncarnatie en rechtvaardigheid
02. Karma en daden van Paulus
03. Saulus en koning Saul

HOOFDSTUK III
01. Gebrekkige verslaggeving
02. Zendingsreizen anders bekeken
03. Van Damascus naar Arabië
04. De reis naar Rome (reis IV)
05. De rechterhand (reis II)
06. Weer naar Macedonië (reis III)
07. De reis naar Spanje
08. De eerste reis van Paulus


HOOFDSTUK IV
01. Levensweg in vier fasen
02. Ontmoeting met de leeuw
03. De rechterhand
04. Farao met rode kroon
05. Jeruzalem, hart van het geloof
06. Drie heilige punten
07. Uitstel van de reis naar Rome
08. Tweede brief aan Timotheüs
09. Nogmaals de Hebreeën

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afb.01: de sfinx

NAAR ARABIË
Afb.02: de reis naar Arabië

Afb.02: Rechte straat in Damascus

DE REIS NAAR ROME
Afb.A1: overzicht
Afb.A2: de reis van punt tot punt
Afb.A3: Kreta
Afb.A4: Syrtis
Afb.A5: het oog
Afb.A6: Via Appia

DE RECHTERHAND (reis II)
Afb.B1: de reis van punt tot punt
Afb.B2: provinciekaart
Afb.B3: de leeuwenpoot
Afb.B4: Samothracé
Afb.B4: de via Egnatia

DE DERDE REIS
Afb.C1: overzicht
Afb.C2: de reis van punt tot punt
Afb.C3: provinciekaart
Afb.C4: het oor
Afb.C5: achterzijde rode kroon

DE EERSTE REIS
Afb.D1: de reis van punt tot punt

OVERIGE
Afb.03: de slang oeto
Afb.04: de vier evangelisten
Afb.05: de zeven sterren
Afb.06: eigenhandige groet
Afb.07: het oude Jeruzalem
Afb.08: drie heilige punten

 

De mystieke reizen van Paulus

III. 07: De reis naar Spanje

Minder bekend van Paulus is zijn voornemen om een reis naar Spanje te maken. We lezen hierover in de brief aan de Romeinen.

Rm.15:23-            
Maar thans, nu mij in deze streken geen arbeidsveld meer overblijft en ik sedert tal van jaren verlangend ben tot u te komen, zodra ik naar Spanje reis - ik hoop u namelijk op mijn doorreis met eigen ogen te zien en door u voortgeholpem te worden voor mijn tocht daarheen, (...).Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem(...).

Rm.15:28-            
Wanneer ik mij dan hiervan gekweten en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik over uw stad naar Spanje reizen.

Afgezien van deze summiere gegevens meldt de Bijbel niets meer over Spanje. Hoewel de reis maar zijdelings wordt aangestipt in het reisverslag, bestaan er aanwijzingen dat Paulus wel degelijk in Spanje is geweest.

1.
De eerste die melding maakt van de reis naar Spanje is Clemens, de derde bisschop van Rome, die de apostel nog kan hebben gekend. Misschien was hij de Clemens die Paulus noemt in zijn brief aan de Filippenzen.

Fil.04:03-
Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens.

In een brief aan de gemeente van Corinthe en gedateerd in het jaar 96, laat bisschop Clemens weten dat Paulus was doorgedrongen tot de grenzen van het uiterste Westen. Vanuit Rome gezien zal het dan om Spanje zijn gegaan. Verder deelt Clemens mee dat Paulus, nadat hij tot het uiterste Westen was gekomen, uit de wereld werd weggenomen.

2.
Ook in de Handelingen van Petrus, een apocrief geschrift uit de tweede eeuw, wordt gesproken over een reis naar Spanje. Volgens dit geschrift kreeg Paulus een visioen, en moest hij op bevel van de Here naar Spanje reizen om daar als arts te werken.

3.
Tot slot valt uit de Canon van Muratori af te leiden, dat Lucas de reis naar Spanje niet vermeldde, omdat hij geen ooggetuige was. We mogen dus aannemen, dat Paulus de voorgenomen reis naar Spanje wel degelijk maakte, al wordt ze niet genoemd.

Misschien is de voorgenomen reis naar Spanje weer bedoeld om een stukje symboliek uit te dragen.
In gedachte kunnen we van Rome een stippellijn doortrekken richting Spanje, en vergelijk deze lijn nu met de afbeelding 3. De farao draagt de rode kroon, waaruit een strip schuin omhoog hangt die eindigt in een krul. De rode kroon (desjret) verwees naar Neder-Egypte, het gebied van de Delta.
De strip stelt de beschermgodin Oeto voor, die in slangengedaante werd afgebeeld. Oeto wordt ook wel gespeld als Uto, en misschien is er etymologisch verband met ita of uta: het zij zo. De reis van Rome naar Spanje zou daarmee op deze slangengodin kunnen duiden.

III.08: De eerste reis van Paulus

Bijna aan het einde gekomen van de zendingsreizen, rest ons alleen nog de eerste reis van Paulus te onderzoeken. Tijdens deze expeditie zocht hij het minder ver van huis. De apostel begon in Jeruzalem, trok door Cyprus naar Turkije en vandaar weer terug naar Jeruzalem (zie afbeelding D1).
Omdat de eerste reis van Paulus vrij kort is, volstaan we met een eenvoudige opsomming van de plaatsnamen.

Van Jeruzalem (1) vertrok het gezelschap naar Antiochië in Syrië (2). Toen ging het naar Seleucië (3), het eiland Cyprus en Salamis (4) (Hd.13:04). Salamis betekent: vredestad, heilstad.
Het hele eiland Cyprus werd doortrokken tot aan Pafos (5). Van Pafos ging de reis verder naar Perge (6) in Pamfilië. Vervolgens ging Paulus naar Antiochië in Pisidië (7). Dan komen Ikonium (8) , Lystra (9) en Derbe (10) aan de beurt.

Joodse inwoners trachtten een vervolging tegen Paulus te verwekken, maar Paulus ontweek hen en schudde het stof van zijn voeten af.

Hd.13:51-             
Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium;(...).

De mededeling is een teken, dat het reisgezelschap zich op de overgang van stof naar geest bevond.

Hd.14:05-             
En toen er een oploop kwam, zowel van heidenen als van Joden met hun oversten, om hen te mishandelen en te stenigen, namen zij, de toestand overzien hebbende, de wijk naar de steden van Lycaonië, Lystra en Derbe en omgeving, (...).

In de Latijnse versie staat echter:

Lycaoniae, Lystram et Derben et ad regionem in circuitu (...).
Het Latijnse regionum (betekenis: richting, district), en kan wel vertaald worden door de wijk nemen.
Het Latijnse circuitu verwijst evenwel naar rondcirkelen, en daarmee legt men de klemtoon op deze specifieke plaats in de borst: het hart van de cherub en farao.

Via Derbe, Lystra, Ikonium ging de reis (langs dezelfde weg) terug naar Perge, en men voer per schip weer naar Antiochië (2).
Te Antiochië deden Paulus en de zijnen uitgebreid verslag van al wat God met hen had gedaan.

Hd. 14:27-            
En daar aangekomen, riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had, en dat Hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend.

Hd.15:04-             
En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermeldden al wat God met hen gedaan had.

Bij deze reis verschijnt iets dat lijkt op een halve maan die om de hals van de farao ligt. Zie voor de symbolische betekenis ervan het volgende hoofdstuk, paragraaf 05.

Ga naar hoofdstuk IV, paragraaf 01 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.08: De eerste reis van Paulus

Bijna aan het einde gekomen van de zendingsreizen, rest ons alleen nog de eerste reis van Paulus te onderzoeken. Tijdens deze expeditie zocht Paulus het minder ver van huis. De apostel begon in Jeruzalem, trok door Cyprus naar Turkije en keerde vandaar weer terug naar Jeruzalem.
Omdat de eerste reis van Paulus vrij kort is, volstaan we met een eenvoudige opsomming van de plaatsnamen.

Van Jeruzalem (1) vertrok het gezelschap naar Antiochië in Syrië (2). Toen ging het naar Seleucië (3), het eiland Cyprus en Salamis (4) (Hd.13:04). Salamis betekent: vredestad, heilstad.
Het hele eiland Cyprus werd doortrokken tot aan Pafos (5).

Van Pafos ging de reis verder naar Perge (6) in Pamfilië.
Vervolgens ging Paulus naar Antiochië in Pisidië (7).
Dan komen Ikonium (8) , Lystra (9) en Derbe (10) aan de beurt (afbeelding E1)

Ga verder met hoofdstuk III, paragraaf 08 »