HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Persoonlijke gegevens Paulus
02. Paulus als Romeins burger
03. Paulus, de Hebreeër
04. Paulus, de Nazoreeër

05. Paulus en de eerste christenen

HOOFDSTUK II
01. Reïncarnatie en rechtvaardigheid
02. Karma en daden van Paulus
03. Saulus en koning Saul

HOOFDSTUK III
01. Gebrekkige verslaggeving
02. Zendingsreizen anders bekeken
03. Van Damascus naar Arabië
04. De reis naar Rome (reis IV)
05. De rechterhand (reis II)
06. Weer naar Macedonië (reis III)
07. De reis naar Spanje
08. De eerste reis van Paulus


HOOFDSTUK IV
01. Levensweg in vier fasen
02. Ontmoeting met de leeuw
03. De rechterhand
04. Farao met rode kroon
05. Jeruzalem, hart van het geloof
06. Drie heilige punten
07. Uitstel van de reis naar Rome
08. Tweede brief aan Timotheüs
09. Nogmaals de Hebreeën

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afb.01: de sfinx

NAAR ARABIË
Afb.02: de reis naar Arabië

Afb.02: Rechte straat in Damascus

DE REIS NAAR ROME
Afb.A1: overzicht
Afb.A2: de reis van punt tot punt
Afb.A3: Kreta
Afb.A4: Syrtis
Afb.A5: het oog
Afb.A6: Via Appia

DE RECHTERHAND (reis II)
Afb.B1: de reis van punt tot punt
Afb.B2: provinciekaart
Afb.B3: de leeuwenpoot
Afb.B4: Samothracé
Afb.B4: de via Egnatia

DE DERDE REIS
Afb.C1: overzicht
Afb.C2: de reis van punt tot punt
Afb.C3: provinciekaart
Afb.C4: het oor
Afb.C5: achterzijde rode kroon

DE EERSTE REIS
Afb.D1: de reis van punt tot punt

OVERIGE
Afb.03: de slang oeto
Afb.04: de vier evangelisten
Afb.05: de zeven sterren
Afb.06: eigenhandige groet
Afb.07: het oude Jeruzalem
Afb.08: drie heilige punten

 

De mystieke reizen van Paulus

3.
Het is geen geheim, dat Paulus langs bekende handelswegen en militaire wegen trok. De apostel maakte gebruik van de beroemde via Appia naar Rome, reisde langs de Via Egnatia in Macedonië, en langs de heerweg door Pisidië/Lykaonië. Hierdoor wijken de proporties af van de normale verhoudingen.

4.
Het reisverslag is met name vaag, waar het specifieke details betreft zoals het oog, de neus en het oor die onmiskenbaar op een gezicht duiden.

Ondanks alle hindernissen is het toch mogelijk om tot duidelijke afbeeldingen te komen, die niet op toeval berusten. Bovendien komen er allerlei dubbelzinnige opmerkingen in het reisverslag voor, die zeer relevant zijn voor bepaalde details van de tekeningen. In de volgende paragrafen gaan we de reizen van Paulus volgen, maar in en andere volgorde dan de Bijbel vermeldt.

III.03: Van Damascus naar Arabië


Dat Paulus een reis naar Arabië maakte wordt slechts één keer aangestipt in de brief aan de Galaten. Paulus begon deze reis vanuit Damascus, waar hij Anánias had ontmoet. Kort daarvoor had hij op weg naar Damascus zijn inwijding gekregen en Jezus gezien.

Gl.01:15-              
Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed, ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds vóór mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd.

De apostel laat nadrukkelijk weten dat de reis naar Arabië niet over Jeruzalem ging. Paulus zal dus van Damascus over de Weg van Horus naar het Arabisch Schiereiland zijn getrokken. Deze karavaanroute liep ten oosten van de Jordaan (door het huidige Jordanië) en verbond noord met zuid. Welke steden Paulus in Arabië bezocht wordt niet aangegeven. Onduidelijk is of de apostel langs dezelfde weg terugkeerde naar Damascus, of toen voor een andere route koos. Op zijn minst kunnen we van Damascus een lijn trekken langs de Weg van Horus naar Arabië, die de fundering van de tekening voorstelt. Wanneer we de grens langs de westkust van het Arabisch Schiereiland erbij betrekken, verschijnt er een soort sokkel (zie afbeelding 2). Vergelijk dit met de basis waar de sfinx op rust.

Verder geeft Hd.09:11 de richting van de tekening aan.

Hd.09:11-
(...) ga naar de straat, die de Rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus,(...).

Tijdens zijn inwijding was Paulus (hier nog Saulus) op weg naar Damascus, waar hij verwezen werd naar het huis van Judas die in de Rechte Straat woonde. Vanuit mystiek oogpunt houdt de Rechte Weg verband met de wervelkolom, want zij verwijst naar rechtschapenheid, rechtop lopen, met een rechte rug lopen, etc. De Rechte Straat in Damascus liep van oost naar west (zie afbeelding 2, rode lijn) en geeft daarmee de richting van het borstbeeld aan, die in dezelfde oost-westrichting staat opgesteld.

De Rechte Weg heeft in de Bijbel een symbolische betekenis, en staat tegenover het bewandelen van kronkelwegen.

Hd.13:09-             
Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?

Rm.01:09-            
Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk, biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand moge worden om tot u te komen.

Ga verder met hoofdstuk III, paragraaf 04 »