HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Persoonlijke gegevens Paulus
02. Paulus als Romeins burger
03. Paulus, de Hebreeër
04. Paulus, de Nazoreeër

05. Paulus en de eerste christenen

HOOFDSTUK II
01. Reïncarnatie en rechtvaardigheid
02. Karma en daden van Paulus
03. Saulus en koning Saul

HOOFDSTUK III
01. Gebrekkige verslaggeving
02. Zendingsreizen anders bekeken
03. Van Damascus naar Arabië
04. De reis naar Rome (reis IV)
05. De rechterhand (reis II)
06. Weer naar Macedonië (reis III)
07. De reis naar Spanje
08. De eerste reis van Paulus


HOOFDSTUK IV
01. Levensweg in vier fasen
02. Ontmoeting met de leeuw
03. De rechterhand
04. Farao met rode kroon
05. Jeruzalem, hart van het geloof
06. Drie heilige punten
07. Uitstel van de reis naar Rome
08. Tweede brief aan Timotheüs
09. Nogmaals de Hebreeën

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afb.01: de sfinx

NAAR ARABIË
Afb.02: de reis naar Arabië

Afb.02: Rechte straat in Damascus

DE REIS NAAR ROME
Afb.A1: overzicht
Afb.A2: de reis van punt tot punt
Afb.A3: Kreta
Afb.A4: Syrtis
Afb.A5: het oog
Afb.A6: Via Appia

DE RECHTERHAND (reis II)
Afb.B1: de reis van punt tot punt
Afb.B2: provinciekaart
Afb.B3: de leeuwenpoot
Afb.B4: Samothracé
Afb.B4: de via Egnatia

DE DERDE REIS
Afb.C1: overzicht
Afb.C2: de reis van punt tot punt
Afb.C3: provinciekaart
Afb.C4: het oor
Afb.C5: achterzijde rode kroon

DE EERSTE REIS
Afb.D1: de reis van punt tot punt

OVERIGE
Afb.03: de slang oeto
Afb.04: de vier evangelisten
Afb.05: de zeven sterren
Afb.06: eigenhandige groet
Afb.07: het oude Jeruzalem
Afb.08: drie heilige punten

 

De mystieke reizen van Paulus

5.
Tijdens de reis ontmoette Paulus op Pafos (Cyprus) de tovenaar Elymas (bij Hd. 13:07 heet hij Bar-Jezus).

Hd.13:08-
Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld van de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u , en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien.

Omdat Elymas een vijand van de gerechtigheid was, mocht hij de zon een tijd lang niet zien. De naam Jeruzalem (uru-salim) betekent: stad van de zon (Latijn: Hierosolyma, heilige zon), en bovendien was Jeruzalem de stad der gerechtigheid. Met andere woorden: wegens zijn ongerechtigheid werd Elymas niet toegelaten tot het heilige Jeruzalem. Van Pafos zou men namelijk de oversteek maken naar het vasteland (dat wil zeggen: naar het heilige Jeruzalem dat in een vierkant lag).

IV.06: Drie heilige punten


Als we de tekeningen van de cherub en farao als voorbeeldafbeelding van een legpuzzel beschouwen, kunnen we enkele puzzelstukjes een plaats geven. In de vorige paragraaf gold dit al voor de steden Antiochië, Ikonium, Lystra en Derbe, die ter hoogte van farao's hart liggen en het heilige Centrum Jeruzalem uitbeelden. Volgens dezelfde methode komen we meer aan de weet over de symbolische betekenis van de steden Nicópolis en Rome.

Tit. 03:12-
Doe uw best, zodra ik Artemas of Tychicus tot u zend, tot mij te komen te Nicópolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen.

Nicópolis wordt slechts één maal vermeld in de verslagen, alsof deze stad voor Paulus van weinig belang was.
Nicópolis betekent: Stad der Overwinning naar de zegenrijke veldslagen uit de keizertijd, en in verband met Paulus kan zij een symbolische betekenis hebben. In de tekening van farao’s gezicht, ligt de stad diep in het voorhoofd van de farao, aan de rand van het oor, zodat de locatie overeenkomt met de plaats van de hypofyse. Zie voor Nicópolis afbeelding 8 (punt 2).

Alles bij elkaar ontdekken we drie bijzondere centra in de tekening:
1. Antiochië stelt het hartcentrum voor, het Heilige Jeruzalem.
2. Nicópolis beeldt de hypofyse uit (dat in verbinding staat met het heilige centrum bij het voorhoofd).
3. Rome duidt op de epifyse (dat in verbinding staat met het kruincentrum). We kunnen dit centrum vergelijken met Golgotha (schedelplaats).

Mystici zijn van mening, dat de Verlichting in het hoofd optreedt, wanneer er verbinding is gemaakt tussen de hypofyse en epifyse, en om haar tot stand te brengen, moest Paulus -symbolische gesproken -  van Nicópolis naar Rome reizen. Uit de brief aan de Romeinen kunnen we concluderen dat de apostel in ieder geval plannen in die richting had. De reis werd echter uitgesteld, om dat Paulus in opdracht van de Heilige Geest eerst naar Jeruzalem moest om daar de opbrengst van een collecte te overhandigen. En daarmee was de symbolische verbinding  tussen hypofyse en epifyse van de baan. Dat er haken en ogen zitten aan de terugtocht naar Jeruzalem, lezen we in de volgende paragraaf.

IV.07: Uitstel van de reis naar Rome

De apostel uitte zijn behoefte om Rome te bezoeken toen hij in Macedonië (Illyrië) was. Vergelijk hiervoor de volgende vijf fragmenten.

Rm.01:13-
Doch ik stel er prijs op broeders , dat gij weet, dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen - waarin ik tot nu toe verhinder ben.

Rm.01:15-
Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen.

Rm.15:19-
Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Rm15:22-
Daarom werd ik dan ook herhaaldelijk verhinderd tot u te komen. Maar thans, nu mij in deze streken geen arbeidsveld meer overblijft, en ik sedert tal van jaren verlangend ben tot u te komen zodra ik naar Spanje reis – ik hoop u namelijk op mijn doorreis met eigen ogen te zien en door u voortgeholpen te worden voor mijn reis daarheen, wanneer ik eerst enigermate van u genoten heb. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem, ten dienste van de heiligen. Want Macedonië en Acháje hebben goedgevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem.

Rm.15:28-
Wanneer ik mij dan hiervan gekweten en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik over uw stad naar Spanje reizen.

Volgens Rm.15:19 was het werk tot Illyrië volbracht. Aansluitend hierop vertelt de apostel bij Rm.15:22 dat er in Macedonië geen arbeidsveld meer overbleef, en uit hij nogmaals zijn wens om Rome te bezoeken. Op de weg tussen Illyrië en Acháje kwam de apostel langs Nicópolis, en ligt het voor de hand dat hij de reis naar Rome vanuit Nicópolis had willen maken. Meerdere argumenten sluiten hier weer op aan.

Ga verder met hoofdstuk IV, paragraaf 07 »