HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Persoonlijke gegevens Paulus
02. Paulus als Romeins burger
03. Paulus, de Hebreeër
04. Paulus, de Nazoreeër

05. Paulus en de eerste christenen

HOOFDSTUK II
01. Reïncarnatie en rechtvaardigheid
02. Karma en daden van Paulus
03. Saulus en koning Saul

HOOFDSTUK III
01. Gebrekkige verslaggeving
02. Zendingsreizen anders bekeken
03. Van Damascus naar Arabië
04. De reis naar Rome (reis IV)
05. De rechterhand (reis II)
06. Weer naar Macedonië (reis III)
07. De reis naar Spanje
08. De eerste reis van Paulus


HOOFDSTUK IV
01. Levensweg in vier fasen
02. Ontmoeting met de leeuw
03. De rechterhand
04. Farao met rode kroon
05. Jeruzalem, hart van het geloof
06. Drie heilige punten
07. Uitstel van de reis naar Rome
08. Tweede brief aan Timotheüs
09. Nogmaals de Hebreeën

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afb.01: de sfinx

NAAR ARABIË
Afb.02: de reis naar Arabië

Afb.02: Rechte straat in Damascus

DE REIS NAAR ROME
Afb.A1: overzicht
Afb.A2: de reis van punt tot punt
Afb.A3: Kreta
Afb.A4: Syrtis
Afb.A5: het oog
Afb.A6: Via Appia

DE RECHTERHAND (reis II)
Afb.B1: de reis van punt tot punt
Afb.B2: provinciekaart
Afb.B3: de leeuwenpoot
Afb.B4: Samothracé
Afb.B4: de via Egnatia

DE DERDE REIS
Afb.C1: overzicht
Afb.C2: de reis van punt tot punt
Afb.C3: provinciekaart
Afb.C4: het oor
Afb.C5: achterzijde rode kroon

DE EERSTE REIS
Afb.D1: de reis van punt tot punt

OVERIGE
Afb.03: de slang oeto
Afb.04: de vier evangelisten
Afb.05: de zeven sterren
Afb.06: eigenhandige groet
Afb.07: het oude Jeruzalem
Afb.08: drie heilige punten

 

De mystieke reizen van Paulus

De apostel vroeg dan ook aan Timotheüs met spoed naar hem toe te komen, en de boekwerken mee te nemen. Kennelijk wilde hij deze veilig stellen voor hij kwam te overlijden.

2Tim.04:12-
Als gij komt, breng dan de mantel mede, die ik in Tróas bij Carpus liet liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten.

2Tim.04:09-
Doe uw best spoedig tot mij te komen

2Tim. 04:21-
Doe uw best vóór de winter te komen.

Het Latijnse festina werd vertaald door doe uw best, maar betekent eigenlijk haasten. Er was dus spoed vereist, hetgeen alleen bij 2Tim.04:09 wordt uitgelegd.
De Latijnse versie van 2Tim.04:21 is: Festina ante hiernem venire (haast u vóór de winter te komen).  De vertaling van het Latijnse woordje ante, door vóór  is op zich correct, maar gezien de twee tekens op de letters o (accent aigu) dient vóór volgens het Latijns woordenboek wel te worden uitgelegd als een voorkeur, op de manier waarbij men iets voor ogen heeft.
Paulus vroeg dus of Timotheüs bij voorkeur in de winter wilde komen, een vertaling die heel goed blijkt aan te sluiten op Tit.03:12, waar gemeld wordt dat Paulus de winter in Nicópolis doorbracht.

Tit.03:12-
Doe uw best, zodra ik Artemas of Tychicus tot u zend, tot mij te komen te Nicópolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen.

Bij nader inzien is er met Tit.03:12 iets vreemds aan de hand.
a.
Ten eerste lijkt de zin niet thuis te horen in de brief aan Titus, omdat zij niet in de context past van de overige inhoud (lees hiervoor de brief).
b.
Ten tweede valt op, dat de woorden doe uw best tot mij te komen dezelfde zijn als in de brief aan Timotheus.
c.
Ten derde lijkt er verband te zijn tussen het besluit van Paulus om de winter in Nicópolis door te brengen en zijn verzoek aan Timotheüs om bij voorkeur in de winter te komen.

We vinden dus drie signalen dat Tit.03:12 niet thuishoort in de brief aan Titus, maar in de tweede brief aan Timotheüs! Door Tit.03:12 aan de brief aan Timotheüs toe te voegen wordt duidelijk, wat er aan de hand was. De apostel bevond zich in Nicópolis en vreesde daar voor zijn leven. Vandaar dat Paulus aan Timotheüs (en niet aan Titus) vroeg om naar Nicópolis te komen, en wel met spoed. Eigenlijk kan dit niet anders betekenen dan dat Paulus in Nicópolis in hechtenis was genomen. En hier is weer uit af te leiden dat hij mogelijk van Nicópolis naar Rome zou worden afgevoerd voor zijn terechtstelling. Gezien de teneur in de brief aan Timotheüs zou dit dan zijn laatste reis zijn.
Een en ander schemert ook wel door bij de Latijnse tekst van Tit.03:12: “want ik heb besloten daar de winter door te brengen.
De Latijnse tekst luidt: ibi enim statui hiemare. Het woordje ibi is correct vertaald door daar, maar kan eveneens duiden op de omstandigheden. Het tweede woordje enim betekent: waarlijk. Het woordje statui (hier vertaald door besloten) valt uit te leggen als een besluit aangaande een verordening of vonnis. Met andere woorden: de omstandigheden in Nicópolis waren zodanig van aard, dat Paulus er zeker van was dat hem een vonnis boven het hoofd hing.

Uit bovenstaande valt op te maken, dat Paulus de brief aan Timotheüs vanuit Nicópolis schreef. Eén probleem moet nu nog worden opgelost, en betreft 2Tim.01:17. Deze tekst suggereert namelijk dat Paulus de brief aan Timotheüs vanuit zijn gevangenschap in Rome zou hebben geschreven, omdat Onesiforus hem daar had bezocht .

2Tim.01:16-
De Here bewijze barmhartigheid aan het huis van Onesiforus, daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. In tegendeel, toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden (…).

De brief aan Timotheüs hoeft echter niet vanuit Rome geschreven te zijn. Dit wordt duidelijk bij onderstaande twee fragmenten. De groet aan het huis van Onesiforus was immers niet nodig geweest, als Onesiforus zich op moment van schrijven bij Paulus had bevonden. Bovendien was alleen Lucas nog bij Paulus.

2Tim.04:19-
Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiferus.

2Tim.04:11-
Alleen Lucas is nog bij mij.

2Tim.01:17 blikt daarmee terug op een eerder verblijf van Paulus in Rome. Kortom, de apostel kan zijn brief aan Timotheüs wel degelijk vanuit Nicópolis hebben geschreven.

Hoewel er in de brief aan Timotheüs dus een reis van Nicópolis naar Rome wordt gesuggereerd, die tevens zijn laatste reis zou worden, beschrijft het boek Handelingen een andere laatste reis naar Rome. Omdat er geen twee laatste reizen kunnen zijn, liet men Paulus tijdens zijn derde zendingsreis terugkeren naar Jeruzalem om daar de opbrengst van een collecte te overhandigen. Zijn finale reis naar Rome vond daarmee plaats tijdens zijn vierde reis, waarmee de verbinding tussen hypofyse (Nicópolis) en epifyse (Rome) alsnog tot stand kwam.

Ga naar hoofdstuk IV, paragraaf 09 »