HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Jozef
02. Amenhotep, zoon van Hapoe
03. Sprookje van de twee broers
04. Echnaton en Israëls godsdienst

05. Zonnecultus in de Bijbel

HOOFDSTUK II
01. Inleiding
02. De Hyksos
03. Ahmose, begin 18e dynastie
04. Hatsjepsoet
05. Thoetmosis III
06. Amenhotep II
07. Thoetmosis IV
08 Amenhotep III
09. Amenhotep IV (Echnaton)
10. Toetanchamon
11. Eje
12. Horemheb
13. Ramses I
14. Seti I
15. Ramses II
16. Merenptah en Israël-stèle
17. Ramses III
18. Wen-Amon
19. Habiroe


HOOFDSTUK III
01. Een welwillende farao
02. Zafnath Paäneach
03. Zeven vette en magere jaren
04. De geboortedag van Farao
05. Drie farao's
06. Een mini-uittocht


HOOFDSTUK IV
01. Inleiding
02. Rameses en Gosen
03. Mozes en de farao's
04. Israël en de slavernij
05. De strijd met farao


HOOFDSTUK V
01. Inleiding
02. Pauze tussen Genesis en Exodus
03. Twee tijdrekeningen
04. Tabel A1 (uitleg)
05. Tabel A2 (uitleg)
06. Het Sed-feest
07. Tabel B1 (uitleg)
08. Tabel B2 (uitleg)
09. 480 jaar na de uittocht


HOOFDSTUK VI
01. Inleiding
02. Mamre
03. Arba en Kirjath-Arba
04. Machpéla of Sichem?
05. Echnaton en de Enakieten
06. Het getal vier
07. Abram, Arba en Mamre
08. Onenigheid
09. De druiventros
10. Arba, voorvader van Echnaton
11. Hebron en farao Chebron
12. De verovering van Hebron
13. Hebron en Zoan

14. 400 jaar Kirjath-Arba

NAWOORD

TABELLEN
Notities bij tabellen
Tabel 1 & 2
Tabel A1
Tabel B1
Tabel A2
Tabel B2

Tabel A3

AFBEELDINGEN
Kaart 1Het mysterie van Jozef & Echnaton

WAAROM DEZE WEBSITE ?


In principe is godsdienst bedoeld om mensen in contact te brengen met het Goddelijke, en de diepere zin van hun leven. Onderwerpen over leven en dood, wie of wat is God, wie of wat is de mens, waar gaan hij naartoe en waar komt hij vandaan zijn bij alle religies te vinden, ook al verschillen zij van symboliek en cultuur en zijn de antwoorden niet altijd eensluidend. Waar alle godsdiensten het echter over eens zijn, is het bestaan van een onveranderlijk deel van de mens. Een deel dat steeds hetzelfde is en blijft, en in relatie staat met iets dat zij God noemen. Noem het maar de ziel van de mens. En daarmee verkondigen godsdiensten een leer die grote gevolgen heeft voor ons leven op aarde.
Het moge duidelijk zijn dat de motiviaties van mensen en hun streven op aarde in alle opzichten drastisch zouden veranderen, wanneer zou blijken dat zij een onsterfelijke ziel bezitten en er een hiernamaals is, waar men na de dood gewoon zou verder leven, zij het in een naar aardse begrippen onzichtbare wereld.Vandaar ook, dat religies een dringende oproep doen zich bewust te worden van het Goddelijke en het "hoger Zelf", en allerlei richtlijnen en methodes aanbieden om dit doel te bereiken.
Kennis opdoen via boeken en kerkbezoek kan daarbij helpen, maar is niet voldoende. Uiteindelijk gaat het niet om geloof, noch om het vormen van gedachtes over een bepaald onderwerp, maar om de concrete ervaring van een dieper leven in onszelf. Eén van de methodes die men adviseert is meditatie en/of gebed, omdat we door het regelmatig aannemen van een introspectieve houding langzaam maar zeker een andere realiteit in onszelf gewaar worden.We gaan verwantschap voelen met de eigenschappen van de zielenwereld: eenheid, saamhorigheid en broederschap.

Door de vele aanpassingen en vertalingen in de afgelopen eeuwen is er helaas veel van de authentieke leer in de Bijbel verdwenen. Met name zijn de teksten die iets zeggen over de mens en zijn zielenleven verminkt, uit hun verband gerukt, versnipperd over meerdere bijbelboeken, en nogal cryptische omschreven. Eigenlijk worden wij bij het openslaan van de Geschriften voornamelijk geconfronteerd met de geschiedenis van het oude Israël, terwijl serieuze lezers niet zozeer op zoek zijn naar geschiedenis, maar op de eerste plaats heldere informatie verwachten over hun ware identiteit en de zin van hun bestaan. Wanneer de Bijbel ook nog vol blijkt te staan met tegenstrijdigheden en Israëls historie hoofdzakelijk om geweld en bloedige oorlogen draait, is het geen wonder dat het Boek der boeken in menig gezin naar de bovenste plank van de boekenkast verhuisde, of verder weg: in de vuilnisbak.

De kerken lopen leeg en de praktijk wijst uit dat het niet helpt om de Bijbel om de zoveel jaar in een moderner jasje te steken. Wat misschien wel helpt om de interesse voor de oude Geschriften weer op te wekken, is het verstrekken van essentiële informatie die ook tegenwoordig voor mensen relevant en waardevol is. Schrijfster is er voorstander van om bij de interpretatie van de teksten zo ver mogelijk terug te gaan naar de bron, dat wil zeggen naar de essentie. Het gaat immers om de inhoud en niet om de vorm.
Het klinkt alleszins redelijk dat we de essentië in de Bijbel kunnen destilleren door haar te scheiden van "de omhaal van woorden" en van alle andere oppervlakkige en dubieuze informatie die niet relevant is voor de grote levensvragen. Bij dit "destillatieproces" zijn twee zaken van belang om tot resultaten te komen.

1.

Ten eerste is een letterlijke interpretatie van de Bijbel in velerlei opzicht niet acceptabel, omdat zij niet correspondeert met de feitelijke geschiedenis. Aldus heeft publiciste getracht de Bijbelse verhalen uit de mythische sfeer te halen door te zoeken naar de werkelijke geschiedenis van het oude Israël en haar leiders (zie hiervoor onder andere "Het mysterie van Jozef en Echnaton").
Er ontstaat immers meer geloofwaardigheid en vertrouwen in de inhoud van de Geschriften als we deze in het licht van de werkelijke achtergronden kunnen opvatten.
De vraag is ondermeer wat men precies met Israël bedoelde. Ging het bijvoorbeeld om een groot volk dat ooit heel Kanaän bezet hield, en heeft er ooit wel een massale uitocht van duizende mensen plaatsgevonden?


Sinds theologen in het begin van de 20e eeuw op zoek gingen naar bewijsmateriaal over het oude Israël en in de bodem van het Heilige Land begonnen te spitten, volgde de ene tegenvaller na de ander. Tot hun grote teleurstelling bleek al het graaf -en spitwerk nauwelijks iets op te leveren, waarmee het bestaan van Israël bevestigd kon worden. Erger nog, door archeologisch onderzoek in de buurlanden van Israël, Egypte en Mesopotamië, kwamen talloze gegevens aan het licht die de geschiedenis van het oude Israël eerder leken te ontkennen. Goed beschouwd heeft al het wetenschappelijk onderzoek meer vragen opgeleverd dan antwoorden, zodat theologen gedwongen werden hun bestaande opvattingen over het Boek der boeken stukje voor stukje te herzien.
De letterlijke interpretatie van de Bijbel, alsmede de zoektocht naar bewijzen op dit gebied, lijken dus één groot misverstand en zullen ons afleiden van de essentiële boodschap.

Publiciste is er inmiddel van overtuigd dat de naam Israël betrekking had op een groep ingewijden of meerdere genootschappen van mystici die hun geschiedenis en bevindingen in een soort geheimtaal en doorspekt van symboliek op schrift stelden.  

2.

Het is geen geheim dat de Bijbel vol staat met symboliek, beeldspraak en gelijkenissen. Bovendien zijn de Geschriften op verschillende niveaus te interpreteren (hoewel niet elk niveau naar de essentie leidt). Omdat de letterlijke interpretatie van de Geschriften kennelijk niet de juiste is, zijn velen de Bijbel gaan zien als een soort puzzelboek, waarin de geheimtaal moet worden ontcijferd. De publicaties op deze website zijn het werk van zo'n puzzelaar, en zij bevroedt dat de ontknoping van de symboliek wel eens van meer waarde kan zijn voor de Westerse wereld dan de letterlijke interpretatie.

Dat mysteriën nieuwsgierigheid opwekken en mensen in hun greep kunnen houden is altijd zo geweest, want lang voor de Geschriften in hun huidige vorm tot stand kwamen, waren zij al onderwerp van diepgravende studie. In Handelingen 08:31 lezen wij het verhaal van de kamerling die zich de hersens brak over het boek Jesaja. Tijdens een van zijn reizen kreeg hij uitleg van de apostel Filippus. “Verstaat gij wat gij leest?” vroeg Filippus aan de kamerling, die blijkbaar hulp nodig had van een ingewijde bij het interpreteren van de teksten.

Dat we het nodige in de Bijbel langs symbolische weg moeten uitleggen, wordt eveneens bevestigd bij Gl.04:22, waar onomwonden staat te lezen dat de geschiedenis van Abram allegorisch moet worden opgevat.
 

Gl.04:22- 
Er staat immers geschreven, dat Abram twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. (…) Dit is iets, waarin een diepere zin ligt.


Wat voor Abram geldt, zou wel eens voor de hele geschiedenis van Israël kunnen gelden. Maar zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. Probleem is dat de Bijbelse verhalen uit een delicate mengeling van realiteit en fictie bestaan, en de grens tussen feiten en symboliek lastig te bepalen is. Een vicieuze cirkel dus, waarvan je niet goed weet waar je moet beginnen. Eén ding is echter duidelijk: om het verschil tussen realiteit en symboliek aan te kunnen tonen, is het wel degelijk van belang meer inzicht te krijgen in de feitelijke achtergronden van het oude Israël.  

Een deel van de symboliek is in ieder geval boven tafel te krijgen door bepaalde termen en uitdrukkingen in categorieën onder te brengen. Zo kunnen we bijvoorbeeld teksten verzamelen die betrekking hebben op de Vader en zoonrelatie, waardoor de symbolische betekenis ervan helder wordt. Deze relatie blijkt dan weer aanknopingspunten te hebben met een andere categorie, namelijk die van het erfrecht, erfdeel, etc.
Zeer belangrijk is ook om fragmenten die over het "Zijn" handelen in kaart te brengen, een onderwerp waar een uitgebreide theorie aan vast zit, die veel uitlegt over het Wezen of Zijn van de mens.

Tot besluit nog dit: schrijfster verwacht niet dat haar publicaties bij iedereen in de smaak vallen. Niettemin hoopt zij met haar alternatieve interpretaties van de Bijbel een frissere kijk te geven op de inhoud van de oude Geschriften, en meer interesse te wekken voor de essentiële kennis die ingewijden in hun Geschriften voor ons achterlieten. Deze mensen - of zij nu profeten, filosofen of wereldleraren waren - hadden er geen enkel belang bij een of andere organistie of kerk te stichten. Hun enige doel was de mens tot geestelijke ontwikkeling te brengen, hetgeen altijd geheel onzelfzuchtig zijn beslag kreeg.
HOME