HOME

ZIJN
INLEIDING

HOOFDSTUK I:
01. De naam HERE
02. Ik Ben die Ik Ben
03. Ik Ben de HERE
04. De Ik Ben-woorden
05. Alom aanwezig Zijn
06. Onveranderlijk Zijn
07. Zijn is Wezen en Werkelijkheid
08. Amen
09. Zichzelf genoeg Zijn
10. Eén, ongedeeld Zijn

HOOFDSTUK II:
01. Inleiding
02. Het opperwezen
03. Het fundament Zijn
04. De grondlegging der wereld

HOOFDSTUK III:
01. Thuis Zijn
02. Het huis des HEREN
03. Sion

HOOFDSTUK IV:
01. Ik ben met u
02. Het verbond
03. Tot aanzijn roepen
04. Op zoek naar het Zijn
05. Geloven

HOOFDSTUK V:
01. Zijn is Leven
02. Onvergankelijk Leven
03. Onsterfelijkheid
04. Niet Zijn

HIER EN NU ZIJN

Inleiding
01. Eeuwig Zijn
02. Hier en nu Zijn
03. Hier Ben ik
04. Heden Zijn
05. Het ondeelbare ogenblik
06. Het verleden
07. Zuurdesem
08. De toekomst

ZIJN en BEWUSTZIJN in de Bijbel

HIER EN NU ZIJN

Inleiding

De Naam JHWH (Jahwe) staat voor alom aanwezig Zijn. Dat wil zeggen: de God van Israël is zowel ver als nabij. Hij is hier én daar overal aanwezig.

Jr.23:23-              
Ben Ik een God van nabij luidt het woord des HEREN, en niet een God van verre? Zou iemand zich in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des HEREN.

De naam JHWH betekent echter ook alom tegenwoordig Zijn. Dat wil zeggen: de God van Israël is tegenwoordig in verleden en toekomst. Hij is een eeuwig Nu.
Oude talen zoals het Grieks en Latijn kenmerken zich, doordat één woord vaak meerdere betekenissen heeft. Hetzelfde geldt voor de naam JHWH, de alom aanwezig en tegenwoordig Zijnde.

1.
Tegenwoordig Zijn is synoniem aan Heden Zijn, waarbij tijd getranscendeerd is en verleden en toekomst geen rol spelen. Het Zijn is een eeuwig of al-tijd Nu Zijn.

2.
Aanwezig Zijn als plaatsbepaling kunnen we opvatten als hier en daar aanwezig Zijn. Ook in dit geval is er sprake van transcendentie, en betreft JHWH in feite een overal Hier aanwezig Zijn.

3.
Als derde mogelijkheid valt te denken aan tegenwoordig of aanwezig Zijn van geest, waarmee wordt gedoeld op het bewust Zijn (bewustzijn). Dit in tegenstelling tot verstrooiing (verstrooid zijn van geest).

Ter aanvulling op de eerste publicatie “Zijn”, wordt in deze tweede publicatie nog een korte samenvatting gegeven van Bijbelse fragmenten die speciaal naar het hier en nu Zijn verwijzen. Aan tegenwoordig Zijn in de zin van bewust Zijn wordt een apart artikel gewijd.

01. Eeuwig Zijn

Wat wij tegenwoordig tijd noemen is geen kosmisch principe, maar een door mensen bedachte indeling van de schijnbare baan die de zon langs de hemel beschrijft. Aanvankelijk werd tijd bepaald aan de hand van de opkomst en ondergang van de zon en de zonnestand in het zuiden, waaraan men respectievelijk ochtend, avond en middag kon aflezen.

Gn.18:01-             
En de HERE verscheen aan hem bij de terebinten Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat.

Gn.19:15-             
Toen de dageraad gekomen was (…).

De nacht werd opgesplitst in drie nachtwaken, en in het Nieuwe Testament is naar Romeins gebruik een systeem met vier nachtwaken in gebruik.

Ri.07:19-              
Gideon u en de honderd mannen die bij hem waren, kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwake, toen men juist de wachtposten had uitgezet.

Lc.12:38-             
(…) En wanneer hij in de tweede of in de derde nachtwake komt en hen zo aantreft, zalig zijn zij (…).

Mt.14:25-             
In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee.

Eeuwig Zijn of Leven betekende in de Oudheid geen eindeloosheid van tijd, maar een bestaan buiten de tijd. Het betrof dus geen bestaan door alle toekomstige tijden heen, maar een soort Leven of bewust Zijn dat  volkomen los staat van de tijd (en van plaatsbepaling).   

Dn.07:18-                             
(…) daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het
koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

Ps.10:16-                             
De HERE is Koning, eeuwig en altoos. De volken zijn vergaan uit zijn land.

Ps.90:01-                             
Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest
van geslacht tot geslacht;
eer de bergen geboren waren,
en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht
ja van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

De HERE is totaal Zijn en dit bewust Zijn is eeuwig en Al-tijd tegenwoordig.

Opb.01:04-           
(…) genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt.

Opb.01:08-           
Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.


Ga verder met paragraaf 01 »