HOME

ZIJN
INLEIDING

HOOFDSTUK I:
01. De naam HERE
02. Ik Ben die Ik Ben
03. Ik Ben de HERE
04. De Ik Ben-woorden
05. Alom aanwezig Zijn
06. Onveranderlijk Zijn
07. Zijn is Wezen en Werkelijkheid
08. Amen
09. Zichzelf genoeg Zijn
10. Eén, ongedeeld Zijn

HOOFDSTUK II:
01. Inleiding
02. Het opperwezen
03. Het fundament Zijn
04. De grondlegging der wereld

HOOFDSTUK III:
01. Thuis Zijn
02. Het huis des HEREN
03. Sion

HOOFDSTUK IV:
01. Ik ben met u
02. Het verbond
03. Tot aanzijn roepen
04. Op zoek naar het Zijn
05. Geloven

HOOFDSTUK V:
01. Zijn is Leven
02. Onvergankelijk Leven
03. Onsterfelijkheid
04. Niet Zijn

HIER EN NU ZIJN

Inleiding
01. Eeuwig Zijn
02. Hier en nu Zijn
03. Hier Ben ik
04. Heden Zijn
05. Het ondeelbare ogenblik
06. Het verleden
07. Zuurdesem
08. De toekomst

ZIJN en BEWUSTZIJN in de Bijbel

Gn.19:26-             
Maar zijn vrouw die achter hem liep zag om en werd een zoutpilaar.

De vrouw van Lot keek achterom en identificeerde zich met het verleden. Volgens de legende veranderde zij toen in een zoutpilaar. In de volgende passages hebben we te maken met een bekend gezegde. Wie slim is, is niet van gisteren. Wie zijn hoofd erbij heeft, heeft zijn geest erbij. Zo iemand is tegenwoordig van Geest, en leeft in het Nu. Het is een van de voorbeelden dat tegenwoordig Zijn synoniem is aan bewust Zijn.

Gn.31:05-             
Ik bemerk dat het gezicht van uw vader jegens mij niet is als gisteren en eergisteren, maar de God mijns vaders is met mij geweest.

Bij Jb.08:09  zijn de personen juist wel van gisteren en een beetje dom (onbewust te Zijn).

Jb.08:09-              
Wij zijn toch van gisteren en weten niets.

Lc.09:61-             
En weer een ander zeide: Ik zal u volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn
huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar
hetgeen achter hem ligt is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

Js.43:18-              
Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied, zie, Ik maak
iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?

Js.65:17-              
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan wat vroeger was zal niet
gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

Alle teksten geven te kennen, dat de Geest maar beter niet moet afdwalen naar het verleden of de toekomst, want het gaat om Nú, om tegenwoordig Zijn (van geest).

07. Zuurdesem

Bij de bereiding van brood werd gegist deeg van een vorig baksel toegevoegd aan het deeg van vers meel. Dit oude deeg noemde men zuurdesem en werd in een kom water bewaard. Zuurdesem kreeg zodoende een negatieve bijklank, omdat het geassocieerd werd met iets dat van gisteren was.

1Cor.05:06-         
Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook het paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feestvieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Na de tiende plaag, het doden van alle eerstgeboren jongetjes, begon de Uittocht uit Egypte. De Israëlieten verlieten overhaast hun woningen, waarbij men geen tijd meer had om gist in het brood te doen, zodat het volk op de eerste dag van de uittocht ongezuurde broden moest eten.

Ex.13:03-                              
Toen zeide Mozes tot het volk: Gedenk deze dag, waarop gij uit Egypte, uit het diensthuis gegaan zijt, want met een sterke hand heeft de HERE u daaruit geleid. Daarom mag niets gezuurds gegeten worden. Heden trekt gij uit in de maand Abib (…).

_         
Het volk mocht zich niet met het verleden inlaten, niet terug denken aan gisteren, geen gezuurd brood meer eten, want het ging van nu af aan om heden (tegenwoordig) Zijn.

Ex.13:06-                              
(…) zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten en op de zevende dag zal er een feest voor de HERE zijn. Ongezuurde broden zullen gedurende de zeven dagen gegeten worden er mag zelfs niets gezuurds bij u gezien worden, ja, in uw gehele  gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is terwille van wat de HERE mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte.

Dt.16:02-                              
Dan zult gij als Pascha voor de HERE, uw God, kleinvee en runderen slachten op de plaats die de HERE verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Gij zult daarbij geen gezuurd brood eten.

Voor het paasfeest mocht absoluut geen deeg van gisteren verwerkt worden.

Dt.16:04-                              
Er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden in uw gehele gebied, zeven dagen lang en van het vlees, dat gij in de avond op de eerste dag slacht, zal niets de nacht overblijven tot de morgen.

Lc.12:01-             
Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat ze elkaar verdrongen, begon Hij te
spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is huichelarij, der
Farizeeën.

Ga naar paragraaf 08 »