HOME

ZIJN
INLEIDING

HOOFDSTUK I:
01. De naam HERE
02. Ik Ben die Ik Ben
03. Ik Ben de HERE
04. De Ik Ben-woorden
05. Alom aanwezig Zijn
06. Onveranderlijk Zijn
07. Zijn is Wezen en Werkelijkheid
08. Amen
09. Zichzelf genoeg Zijn
10. Eén, ongedeeld Zijn

HOOFDSTUK II:
01. Inleiding
02. Het opperwezen
03. Het fundament Zijn
04. De grondlegging der wereld

HOOFDSTUK III:
01. Thuis Zijn
02. Het huis des HEREN
03. Sion

HOOFDSTUK IV:
01. Ik ben met u
02. Het verbond
03. Tot aanzijn roepen
04. Op zoek naar het Zijn
05. Geloven

HOOFDSTUK V:
01. Zijn is Leven
02. Onvergankelijk Leven
03. Onsterfelijkheid
04. Niet Zijn

HIER EN NU ZIJN

Inleiding
01. Eeuwig Zijn
02. Hier en nu Zijn
03. Hier Ben ik
04. Heden Zijn
05. Het ondeelbare ogenblik
06. Het verleden
07. Zuurdesem
08. De toekomst

ZIJN en BEWUSTZIJN in de Bijbel

We vinden deze visie met name bij Prediker terug.

Pr.01:09-
Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren.

Pr.03:11-
Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.

Het Zijn is in het centrum (symbolisch het hart) van de mens te vinden als een eeuwig, onveranderlijk
Zijn.

1Sm.15:29-  
Ook liegt de Onveranderlijke Israëls niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij
berouw zou kunnen hebben.

Jc.01:17-      
Vader der lichten, bij wie geen verandering is, of zweem van ommekeer.

Het onveranderlijke aspect van Zijn houdt tevens in dat de HERE steeds Eén en Dezelfde Is.

Jb.23:13-      
(…) maar Hij blijft Zichzelf gelijk -wie kan Hem keren?

Hbr.01:10-   
Gij Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uwer handen, die
zullen vergaan, maar Gij blijft.

Js.46:04-      
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen.

Jb.31:15-      
Heeft niet eenzelfde ons in de baarmoeder bereid?

Rm.10:12-
(…) want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers een en dezelfde is heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen.

Uiterlijk bestaat er dus veranderlijkheid en verschil van vorm. Innerlijk schuilt in ieder mens een de zelfde Identiteit te Zijn. In dit Zijn is ieder mens gelijk en dezelfde, zowel gelijk aan elkaar, gelijk aan Christus als gelijk aan God. Met dien verstande, dat een druppel verschilt van een flinke plas water, en een plas water qua grootte niet in verhouding staat tot de omvang van de totale oceaan.

1Cor.12:04- 
Er is verscheidenheid in genadeleven, maar het is Dezelfde Geest. en er is verscheidenheid in bediening, maar het is Dezelfde Here, en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is Dezelfde God die alles in allen werk (…).

Het onveranderlijke aspect van HERE valt te begrijpen omdat Hij als Zijnde overal aanwezig Is, en er derhalve geen ruimte overblijft waar het Zijn zich naartoe kan bewegen. Het Zijn kan niet van hier naar daar. Met andere woorden: het Zijn is in de zuiverste vorm een toestand van volkomen Rust, Stilte en Passiviteit.

Js.28:12-      
(…) Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing, maar zij wilden niet horen.

Js.30:15-      
Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in
stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,- maar gij hebt niet gewild. Gij hebt gezegd: Neen, op
paarden zullen wij voortvliegen-; daarom zult gij vlieden (…).

Ps.122:06-   
Moge wie u liefhebben rust genieten, vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broe­
ders en mijn vrienden wil ik u zeggen: vrede zij in u.

Ps.37:06-     
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. Wees stil voor de
HERE en verbeid Hem.

De Stilte en Rust die uit het Zijn voortvloeien werden in de Oudheid in verband gebracht met een  vlakke zee, gelijk wij tegenwoordig het Zijn vergelijken met een onbegrensde oceaan. Ook aan emoties  werd een vloeibaar karakter toegekend. Bij een vlakke zee zijn de emoties in rust, zodat het Zijn zich kan weer-spiegelen. Emotionele onrust (bezorgdheid, angst etc.) die voortkomen uit de persoonlijkheid, veroorzaakten daarentegen hoge golven in het water.

Mt.08:23-     
En toen Hij in het schip ging, volgden zijn discipelen Hem. En zie er kwam een grote onstuimigheid
op de zee, zodat de golven over het schip sloegen; maar Hij sliep. En zij kwamen en maakten Hem
wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan! En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd,
kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

Jr.49:23-      
Beschaamd staan Hamath en Arpad, want slechte tijding hebben zij gehoord; zij zijn in onrust als de zee, zij zijn bezorgd, zij kunnen niet tot rust komen.

Js.17:12-      
Wee, een rumoer van vele volkeren, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis der
natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen.

De conclusie is, dat de Bijbel verschiilende eigenschappen van het Zijn vermeldt, zoals onveranderlijkheid en rust, maar het verband tussen beide amper uit de verf komt.

Ga naar hoofdstuk I, paragraaf 07 »