HOME

ZIJN
INLEIDING

HOOFDSTUK I:
01. De naam HERE
02. Ik Ben die Ik Ben
03. Ik Ben de HERE
04. De Ik Ben-woorden
05. Alom aanwezig Zijn
06. Onveranderlijk Zijn
07. Zijn is Wezen en Werkelijkheid
08. Amen
09. Zichzelf genoeg Zijn
10. Eén, ongedeeld Zijn

HOOFDSTUK II:
01. Inleiding
02. Het opperwezen
03. Het fundament Zijn
04. De grondlegging der wereld

HOOFDSTUK III:
01. Thuis Zijn
02. Het huis des HEREN
03. Sion

HOOFDSTUK IV:
01. Ik ben met u
02. Het verbond
03. Tot aanzijn roepen
04. Op zoek naar het Zijn
05. Geloven

HOOFDSTUK V:
01. Zijn is Leven
02. Onvergankelijk Leven
03. Onsterfelijkheid
04. Niet Zijn

HIER EN NU ZIJN

Inleiding
01. Eeuwig Zijn
02. Hier en nu Zijn
03. Hier Ben ik
04. Heden Zijn
05. Het ondeelbare ogenblik
06. Het verleden
07. Zuurdesem
08. De toekomst

ZIJN en BEWUSTZIJN in de Bijbel

Ook de vergelijking bij Mt.07:24 verwijst naar het Zijn als fundament.

Mt.07:24-     
(…) een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortte zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijner woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in, en zijn val was groot.

Normaal gesproken, was Israël gewend hun huizen en steden in hoger gelegen gebied te bouwen, maar dwazen gebruikten zand als fundering.

Col.01:15-    
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.

_   
Christus  is het beeldloze beeld van de onzichtbare God (het onzichtbare aanwezig Zijn). Jezus het zichtbare beeld.
In en door het Zijn worden alle dingen (uiterlijke vormen) geschapen.
Zijn  of Leven is vóór alles. Het woordje voor valt op te vatten als aan het begin van, maar ook in de
betekenis van volledige acceptatie. Alles en iedereen vindt zijn fundamenteel bestaan (Zijn) in Hem.
In principe is niets en niemand daarvan buitengesloten. Buiten sluiten is dus een kwestie van bewustzijn of onbewust zijn. Ter vergelijking: een worm bevindt zich in een veel grotere leefruimte maar omdat hij dit niet beseft, bestaat deze ruimte niet en is hij daarvan buitengesloten.

Jr.17:13-
 (…) en wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de
HERE verlieten.

Jr.02:13-      
(…) Mij de bron van levend water hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken
bakken, die geen water houden. Is Israël een slaaf? Is hij een onvrij geborene?

De bron verwijst naar het fundament Zijn, de Grote oceaan (levend water). Wie de bron verlaat (zich onbewust is te Zijn, wordt in de aarde geschreven (identificeert zij met de materie). Door onbewust te Zijn is het fundament echter niet verdwenen. Ook al steekt de struisvogel zijn kop in het zand, dan is zijn omgeving daarmee niet verdwenen.


04. De grondlegging der wereld

Zuiver Zijn is vormloos en niet in woorden niet uit te drukken. Vandaar dat de naam JHWH (de Zijnde) niet kon worden uitgesproken. Met deze informatie in het achterhoofd stappen we over op de onderstaande passage uit de Schrift.

Mt.13:34-     
Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenissen zeide Hij niets tot hen,
opdat vervult zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide: Ik zal mijn mond
opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen
gebleven is.

De grondlegging der wereld is onbegrensd aanwezig Zijn.

Mt.25:34-     
Komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der
wereld af.

_   
Het Koninkrijk verwijst naar het Rijk der Zijnden. Ieder mens erft de Identiteit te Zijn.

Jh.17:24-     
Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt -Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld.

Christus wil dat ook anderen zijn staat van Zijn bereiken.

Js.14:01-      
Want de HERE zal zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen
bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het
huis van Jakob. En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het
huis Israëls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des HEREN, tot slaven en slavinnen.

De grond des HEREN werd uitgebeeld door Beloofde Land. Het Zijn is de fundamentele basis.

Ef.01:04-      
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onbe­
rispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Ef.02:19-      
Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel (...).


Elk mens is in feite een tempel voor het inwonend leven of de Christus in hem.

Ga naar hoofdstuk III »